vineri, 6 martie 2015

Scrisoarea si Marturia Parintelui Staret Sava din Sfantul Munte Athos

Acest material este un raspuns complet adresat tuturor celor care au indoieli legat de ruperea sau pastrarea comuniunii cu ierarhia si implicit biserica ce propovaduieste erezia public. De asemenea primesc raspuns si cei care se agata de ideea ramanerii in comuniune cu ereziarhii, invocand modelul unor “mari duhovnici” pe motivul sfinteniei si minunilor savarsite de acestia. Acest fapt in opinia lor le ofera infailibilitate si imunitate duhovniceasca transformandu-i in repere si modele justificative. Materialul este redat la final si in limba engleza.
Cinstitul Stareţ, părintele Sava, a urmat politica celor nouăsprezece mânăstiri conducătoare ale Muntelui Athos, crezând, precum mulţi alţii, că trebuie să facem anumite concesii şi îngăduinţe în chestiunile Credinţei, pentru o perioadă.
De vreme ce era plin de virtuţi, cu intenţii sincere şi bune, părinţii ce au venit în ultima vreme la Muntele Athos îl vizitau frecvent pe Stareţ. Îl dădeau drept pildă ucenicilor lor şi spuneau că dacă opoziţia şi protestele ziloţilor ar fi fost bune, de ce nu li se alătură cucernicul părinte Sava?
Totuşi, când Patriarhul Ecumenic Dimitrie a concelebrat împreună cu Papa Romei, în decembrie 1987, Stareţul s-a ridicat; sufletul său nu mai putea suporta asemenea „ecumenisme”. Împreună cu alţi asceţi, a protestat şi s-a separat de toţi ceilalţi părinţi ai Muntelui Athos, ce urmau celor nouăsprezece mânăstiri. Nu se mai ducea la biserică în vreuna din cele nouăsprezece mânăstiri, sau în chiliile ori dependinţele ce le urmau.
Toţi comemoratorii Patriarhului au început să se agite; din mânăstiri şi din chilii, mulţi au alergat să îl convingă pe Stareţ. Dar vizitele dese, ce au devenit împovărătoare, nu au slujit la nimic.
În cele din urmă, Stareţul a fost silit să răspundă în scris unui călugăr care îl vizita frecvent, răspunzând astfel şi tuturor celorlalţi, bine organizaţi şi hotăraţi să îl convingă pe Stareţ de greşeala sa.
Iată textul scrisorii Stareţului:
Chilia Sfântului Nicolae, Capsala,
Careia, Muntele Athos,
13 august 1991

Dragă părinte Nicodim,
Blagosloviţi!
În timpul vizitei la chilia noastră, de acum câteva zile, aţi repetat declaraţiile dogmatice neortodoxe, cum că ne găsim în afara Bisericii, deoarece nu îl comemorăm pe Patriarhul Dimitrie. Aţi mai făcut şi alte declaraţii, din care pricină ne vedem siliţi să scriem cele ce urmează, spre cunoştinţa voastră deplină, de vreme ce dovezile şi respingerile pe care le-am oferit în timpul discuţiei noastre v-au distrus liniştea şi v-au supărat.
În Pateric se scrie că atunci când avva Agathon a fost întrebat dacă era mândru, curvar şi un eretic, a răspuns că primeşte primele două acuzaţii, căci era de folos sufletului său să facă astfel, dar nu şi că era un eretic, căci aceasta înseamnă despărţirea de Dumnezeu [1].
Potrivit vouă (şi potrivit tuturor mânăstirilor Muntelui Athos, mai puţin Mânăstirii Esfigmenu, Schitului Proorocului Ilie şi a multor Părinţi ziloţi [plini de râvnă]), noi suntem înşelaţi şi schismatici. Găsiţi dificil a admite că Patriarhia de Constantinopol propovăduieşte erezia, deoarece ar trebui să acceptaţi că păstrarea comuniunii cu acei lupi şi nu păstori este vrednică de osândă, sau va trebui să încetaţi a le urma, potrivit poruncii tuturor Sfinţilor Părinţi şi a Sfintelor Sinoade.
Încercaţi să îndreptăţiţi Fanarul, dar cuvintele şi faptele lor vă vădesc a fi în greşeală. În zadar invocaţi părerea Părintelui Paisie şi a altora ce sunt îngăduitori cu condiţiile actuale şi fac concesii, şi anume, că [acum] tratează cu „iconomie”, dar când va veni vremea (adică atunci când se presupune că Dimitrie va intra în comuniune cu Papa, precum aţi spus), vă veţi despărţi de tot nu este potrivit învăţăturilor Sfinţilor Părinţi şi a Sfintelor Sinoade. Vă înşelaţi tare.
Cât despre mustrările la care vă referiţi – fie ale Stareţului Paisie [Aghioritul], sau ale vecinului vostru papa-Isaac, sau ale oricărui altcuiva – ce susţin că Dimitrie împarte cu dreptate cuvântul adevărului, cum vă puteţi aştepta să le primim ca fiind plăcute lui Dumnezeu, când sunt vădit împotriva predaniei Ortodoxe? De vreme ce adevărul este trădat, nu ar trebui să fie numită nedreptate mai degrabă decât iconomie, concesie, adaptare sau îngăduire? Vă păstraţi poziţia deoarece Stareţul Paisie a spus: „Dimitrie este îndrumat greşit de către arhiereii din jurul său să facă ceea ce nu doreşte” şi „Dacă încetăm a-l mai comemora [pe Patriarh] vom fi în afara Bisericii!” şi multe altele, cărora li se potrivesc cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur: „Toate vorbele lor sunt nebunie, şi istorii de copii neştiutori”. Vorbele lor sunt roada unei noi teologii, pe care Fanarul a folosit-o în binecunoscuta Enciclică din 1920, numindu-i pe eretici „împreună-moştenitori ai harului lui Dumnezeu”.
Aduceţi înaintea noastră vorbele Sfântului Ioan Gură de Aur: „Nici măcar sângele mucenicilor nu acoperă schisma” şi ale Sfântului Ignatie Teoforul: „Nimic să nu se săvârşească fără episcop”. Concluzionaţi că atunci când ne despărţim de episcopul nostru, suntem în afara Bisericii.
Sfinţii au făcut aceste afirmaţii adevărate, însă, într-o vreme de pace a Ortodoxiei şi a Bisericii. Astăzi, când tăvălugul pan-ereziei ecumeniste mătură chiar şi pe cei aleşi, cuvintele aceloraşi Sfinţi au tărie: „Dacă episcopul tău este eretic, fugi, fugi, fugi ca de la foc şi ca de la un şarpe” (Sfântul Ioan Gură de Aur). „Dacă episcopul tău ar învăţa orice în afara orânduielii date, chiar de trăieşte în curăţie, sau de săvârşeşte semne, sau de prooroceşte, să îţi fie ţie ca un lup în blană de oaie, căci lucrează nimicirea sufletelor” (Sfântul Ignatie). Dacă Dimitrie împărţea cu dreptate cuvântul adevărului, aţi fi fost îndreptăţit în folosirea citatelor de la cei doi Sfinţi; dar acum publicaţi scrierile Părinţilor după gustul vostru, pentru a îndreptăţi vina de a fi împreună-mergători cu Dimitrie, Partenie al Alexandriei, Iacov al Americii, Stelian Harkianakis al Australiei. Nu sunt îndeajuns pentru voi multele citate din sfintele Sinoade şi din Sfinţi? Ori vă temeţi, poate, să fiţi izgoniţi din sinagoga ereticilor? Faptul că celelalte patriarhii păstrează comuniunea cu Fanarul nu este cu adevărat important. Ceea ce este important, e cine urmează paşii Sfinţilor şi este cu Adevărul? Partenie, Patriarh al Alexandriei, spune că îl recunoaşte pe Mohamed drept un Apostol care a lucrat pentru Împărăţia lui Dumnezeu, şi alte asemenea hule, pe care le cunoaşteţi. Nu e de trebuinţă a scrie iarăşi ereziile lui Iacov Kuzukis al Americii, şi cele ale lui Stelian Harkianakis al Australiei. Sunteţi în comuniune cu aceşti oameni ca şi cum ei ar împărţi cu dreptate cuvântul adevărului! Cine îl va condamna pe Iacov Koukouzis? Partenie? Sau comisia Fanarioţilor de sub Bartolomeu, care „investighează” de doi ani, acum, daca Harkianakis este eretic? [2] Nu aţi înţeles că ei nu vor să dea un verdict?
Fanarul a făgăduit delegaţiei celor trei egumeni din Muntele Athos că vor retrage şi îndrepta declaraţia Patriarhului Dimitrie către United Press, despre primirea împărtăşaniei de la Latini, ca îl vor înlocui pe Stelian Harkianakis de la preşedinţia comisiei pentru dialog teologic etc. S-a îndreptat ceva până în ziua de astăzi? Sau credeţi că nu avem nici o responsabilitate, sau vreo vină, şi putem rămâne în comuniune, deoarece Stareţul Paisie declară fără de ruşine că declaraţiile şi acţiunile lui Dimitrie nu sunt împotriva învăţăturilor noastre şi nu încalcă adevărul?
Istoria se repetă. Sfântul Teodor Studitul, Sfântul Maxim Mărturisitorul, mulţi alţi creştini ce nu au urmat ierarhiei care la diferite vremuri propovăduia erezia, au fost cu toţi numiţi schismatici de către acea ierarhie. Deşi Sfântul Gherasim de la Iordan era slujit de către un leu şi era făcător de minuni, se afla în greşeală, căci nu primea cel de-al patrulea Sobor Ecumenic, trăgând împreună cu el mii de călugări ai Palestinei, până ce a fost îndreptat de Sfântul Eftimie cel Mare şi s-a pocăit.
Întrebaţi: „Este cu putinţă ca Stareţul Paisie şi şaptezeci de episcopi ai Bisericii de stat a Greciei sa fie în greşeală?”
Vreţi ca Dumnezeu să îi silească să Îl mărturisească? La Sinodul Iconoclast din 754, de sub domnia Copronimului, citim în Minute acea ovaţie înfricoşătoare a celor 338 de episcopi prezenţi la sinod: „Trăiască Împăratul! Icoanele sunt idoli şi trebuie ori distruse, ori spânzurate în tării ca să nu poată fi cinstite”. Găsiţi greu de crezut că şaptezeci de episcopi pot fi înşelaţi astăzi, când, precum vedeţi, atât de mulţi au fost înşelaţi atunci? În zilele noastre, călugării îşi doresc să dobândească mitre, cârje de egumen, în vreme ce împlinesc doar o mărturisire cu numele a credinţei, adică, protestând oarecum, dar neîncetând pomenirea Patriarhului, şi îngăduind toate inovaţiile la Evanghelie introduse de către Dimitrie, Partenie, Iacov, şi cei asemenea lor. Sfântul Teodor Studitul, totuşi, scrie că lucrarea monahului este să nu îngăduie nici cea mai mică înnoire la Evanghelia lui Hristos.
La împreună-slujirea de la Roma, Dimitrie nu a primit pâinea blagoslovită de Papa pentru a evita reacţiile ostile din partea „conservatorilor”. Oricum, acolo în Roma, a subscris învăţăturii că Latinii au Tainele Bisericii, şi continuă să o facă. Nu e îndeajuns? Când au reacţionat vreodată precum voi, care continuaţi să îl comemoraţi pe Dimitrie, Sfinţii şi creştinii oricărui veac în care erezia era propovăduită pretutindenea? Ce precedent aţi găsit în istoria Bisericii, ca să puteţi spune că îl urmaţi? Dacă sunteţi fii ai Sfinţilor (adică, imitatori şi următori ai Sfinţilor), „Aţi fi săvârşit faptele lui Avraam”, precum grăieşte Evanghelia. În vremea Patriarhului [Iosif] Beccos, părinţii de la Muntele Athos au încetat să îl mai pomenească, chiar dacă nu fusese depus de un Sinod; şi deoarece au stăruit cu neclintire în aderarea lor la preceptele Părinţilor (adică, să nu ai părtăşie cu cei ce s-au depărtat de la credinţa ortodoxă), Hristos le-a dăruit cununa cea de mucenic. Cât pentru cei ce au slujit împreună cu cei ce îl pomeneau pe patriarhul „oficial” latino-cugetător, Beccos, leşurile lor se găsesc până astăzi, precum bine se ştie, umflate, urât-mirositoare şi neputrezite, spre a fi pildă tuturor.
Ne-aţi spus că dacă Dimitrie nu se mărturiseşte pentru lucrurile pe care le-a săvârşit, va fi osândit. Acum admiteţi că urmaţi unui om care se osândeşte pentru ceea face. Pentru el, a se osândi [şi intr-adevăr, din pricini ce privesc credinţa şi păcate proprii şi individuale] înseamnă că săvârşeşte lucrarea diavolului. Prin urmare, voi înşivă admiteţi că îl aveţi pe diavol ca împreună-mergător.
Sunteţi serios, părinte Nicodim, sau glumiţi? Dacă Athenagora s-a „pocăit” şi şi-a mărturisit păcatul cu puţină vreme înainte de a muri, atunci s-ar fi mântuit? [3] Arătaţi-mi măcar o singură mărturie patristică care să îndreptăţească rămânerea într-o Biserică care propovăduieşte erezia, precum face „blândul şi tăcutul Conducător al Ortodoxiei, Dimitrie”. O asemenea ascultare faţă de o ierarhie care nu împarte cu dreptate cuvântul adevărului ne va sfinţi? Dacă nu doriţi să admiteţi că Mânăstirea Esfigmenu şi atât de mulţi Părinţi plini de râvnă sunt vrednici de cinstire – potrivit celui de-al cincisprezecelea canon al Sinodului Întâi şi al Doilea – măcar fiţi tăcut şi nu huliţi spunând ca ei sunt schismatici şi în afara Bisericii. Ignoraţi existenta Testamentului Sfântului Marcu Evghenicos al Efesului, care a cerut ca cei cu cuget Latin [papist] nici măcar să nu vină la înmormântarea sa.
Mai întâi cercetaţi şi apoi pronunţaţi-vă. Potrivit propriului fel de gândire, atât Sfântul Marcu al Efesului, cât şi Sfântul Maxim Mărturisitorul, precum şi cei mulţi alţii care nu au păstrat părtăşie cu ereticii, sunt în afara Bisericii!
Vedeţi încotro vă călăuzeşte „noua” voastră teologie? Cine s-ar fi gândit vreodată că părinţii Sfântului Munte vor avea drept biblie cartea „Cele doua extreme” a părintelui Epifanie Teodoropulos? Sfătuiţi săvârşirea de proteste asemenea celor recomandate la paginile 19 şi 22 din acea carte, „pentru Sfintele Canoane [de] care [se zice că] nu sunt aplicabile în vremurile noastre, căci le lipseşte dragostea”. El îl mai descrie pe patriarhul Athenagora ca „având o dragoste demonică”. Totuşi, rămâne în comuniune cu cei ce au „o dragoste demonică”. Ce consecvenţă uimitoare!
Am văzut proteste asemănătoare, atunci când reprezentantul Mânăstirii Grigoriu a cerut să se scrie în hotărârile Sfintei Comunităţi, că dacă secretarul şef va fi trimis în Australia, să nu împreună-liturghisească acolo. Secretarul şef nu a mers, până la urmă; dar părintele Vasilie, egumenul Stavronichitei, ignorând hotărârea tuturor celorlalte mânăstiri, l-a trimis pe părintele Tihon să îl „ajute” pe arhiepiscopul Stelian Harkianakis. Când părintele Tihon s-a întors, a fost trimis la sărbătorirea Chiliei Burazeri. Acolo, reprezentantul Mânăstirii Grigoriu (părintele Atanasie) a slujit împreună cu părintele Tihon şi cu restul. Nu mai este de trebuinţa nici un comentariu.
Părintele Epifanie Teodoropulos a fost redus la tăcere atunci când, acum vreo douăzeci de ani, i-au fost dovedite greşelile. Dar voi, cu aceleaşi argumente ne-teologice, vreţi a îndreptăţi comuniunea cu patriarhii care propovăduiesc erezii „cu capul descoperit”, ce au „o dragoste demonică” pentru eretici, în vreme ce prigonesc pe autenticii ortodocşi, şi asemănându-se astfel Patriarhului Beccos, Împăratului Copronim, şi tuturor celor asemenea lor. Când le cântaţi întru mulţi ani şi îi comemoraţi, este acelaşi lucru cu a le spune: „Sunteţi grăitori întru credinţă, şi vi se cuvine ascultare, închinăciune şi pomenire”. Nu îi ajutaţi să priceapă că păşesc pe o cale a răului; pe când dacă aţi fi încetat părtăşia cu ei, poate s-ar fi simţit vinovaţi şi ar fi purces la căutarea adevărului. Vina pentru tăcerea voastră vrednică de osândă – pe care Sfântul Grigorie Palama o numeşte un al treilea fel de necredinţă – sporeşte de la o zi la alta, în pofida aşa-numitelor voastre proteste.
Când Latino-cugetătorii au venit aici, în vremea patriarhatului lui Beccos, spre a întări unirea cu Latinii [papistaşii], Doamna noastră, Maica Fecioară, Păzitoarea Sfântului Munte al Athonului, a grăit singură, zicând: „Vin vrăjmaşii Fiului meu şi ai mei!”
Anul trecut, când urmaşul lui Beccos – Dimitrie („Conducătorul Ortodoxiei”!) – a sosit, a găsit Sfântul Munte învestmântat în negru, după două săptămâni de foc neîncetat. [4] Are urechi să audă, să asculte glasul Preasfintei Maici a lui Dumnezeu!
Fie să găsiţi calea neînţelegerii celei bune, aşa cum învaţă Sfântul Nicodim Aghioritul în Omilia sa asupra celor Paisprezece Epistole ale Sfântului Pavel, zicând: „Dacă el [egumenul sau episcopul] este rău în Credinţă, de crede învăţături ereticeşti şi hulitoare, fugi de la el, chiar de ar fi un înger din Ceruri”.
Stareţul Sava,
Un călugăr nemonahicesc, dar Ortodox
Stareţul de veşnică pomenire a rămas neclintit în mărturisirea sa, până la rãposarea în octombrie 1991 [5], în pofida multelor străduinţe ale altor părinţi athoniţi de a-l convinge să le împărtăşească vederile. Ucenicul şi urmaşul său, părintele Alipie, aducându-şi aminte de dorinţa şi testamentul Sfântului Marcu al Efesului, şi urmându-i pilda, nu îngăduie comemoratorilor patriarhului să ţină slujbe de pomenire la mormântul Stareţului.
[1]. Păcatul şi erezia, precum ne învaţã Sfinţii Pãrinţi, diferă în mod esenţial: Păcatul este o încălcare a legii lui Dumnezeu, dar erezia este o schimbare a legii lui Dumnezeu.
[2]. Harkianakis a fost acuzat de propovăduirea ereziei de către Mitropolitul Augustin al Florinei şi de către credincioşii ortodocşi din Australia.
[3]. Mărturisirea individuală a păcatelor este îndeajuns pentru iertarea păcatelor personale şi individuale, dar pentru păcate publice împotriva Credinţei, trebuie săvârşită şi o pocăinţã şi îndreptare publică, potrivit cuvintelor Mântuitorului nostru: „Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatãlui Meu, Care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor şi Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri.”
[4]. Focul a ţinut de la 1 august pânã pe 15, adică întreg postul Născătoarei de Dumnezeu. -n. ed.
[5]. Într-o noapte, toată mănăstirea a fost inundată de o mireasmă nespusă. Stareţa nu ştia de unde provine, însă după puţin timp au depistat că mireasma ieşea din chilia unde stătea Părintele Sava. Când au deschis uşa, totul s-a umplut de bună mireasmă şi au văzut că Părintele Sava adormise în Domnul; numai atunci au înţeles că mireasma aceea ieşea din sufletul înmiresmat al Părintelui Sava.
Sã avem binecuvântarea lui. Amin.

Elder Sabbas of Mt. Athos Against Fr. Paisios (Eznepidis)


 The respected Elder, Father Sabbas, had followed the policy of the nineteen ruling monasteries of Mount Athos, which believed, as do many people, that we must make certain concessions and accommodations in matters of Faith for a period of time.
     Since he was virtuous, with a sincere and good intention, the fathers who have only recently come to Mount Athos—the so-called New Holy Mountain Fathers—who hold communion with Ecumenists and commemorate the Ecumenical Patriarchate, would visit the Elder frequently. They would hold him up as an example to their disciples and would say that if the zealot dissent and protest were good, would not virtuous Father Sabbas belong to it?
     However, when the Ecumenical Patriarch Demetrios concelebrated with the Pope of Rome in December of 1987, the Elder roused himself; his soul could not bear to be found in such a blatantly Ecumenistic Church. Along with other ascetics, he protested and separated himself from all the other fathers of Mt. Athos who followed the nineteen monasteries. He would not go to church in any of those nineteen or in any of the cells or dependencies which followed them.
     All the commemorators were in an uproar; from monastery and cell, many ran to persuade the Elder. But the frequent visits, which became burdensome, were to no avail.
     Finally, the Elder was obliged to answer in writing one monk who troubled him frequently, thereby answering all the others troubling him, for they were well-organized and committed to using every means to draw the Elder out of Orthodoxy into the embrace of Ecumenism.
     Below is the text of the Elder’s letter. 
Elder Sabbas of Kapsala. The Cell of Saint Nicholas, Kapsala
August 13, 1991

Dear Father Nicodemos, Bless!
During your visit to our cell a few days ago, you repeated your un-Orthodox dogmatic pronouncements that we are outside the Church because we do not commemorate Patriarch Demetrios. You also made some other statements as well, for which cause we feel constrained to write the following for your fuller instruction, since the evidence and refutations we tendered during our conversation destroyed your peace and made you angry.
In the Sayings of the Desert Fathers it is written that when Abba Agatho was asked if he were proud, a fornicator, and a heretic, he answered that he confirmed the first two accusations, for it was profitable for his soul to do so, but not that he was a heretic, for that signifies separation from God.
According to you (and according to all the monasteries of Mount Athos as well, except for the Monastery of Esphigmenou, the Skete of Prophet Elias, and many zealot Fathers), we are deceived and are schismatics. You find it difficult to admit that the Patriarchate of Constantinople is preaching heresy, because you would be required to admit that your holding communion with these wolves and not shepherds is worthy of condemnation, or you would have to cease following them, according to the command of all the holy Fathers and Councils.
You attempt to justify the Phanar, but their words and actions show you to be in error. In vain do you invoke the opinion of Father Paisios and of others who are indulgent with present conditions and make concessions, that is, they deal with it by “economy,” but when the time comes (supposedly when Demetrios shall enter into communion with the Pope, as you said), you will separate yourselves from whatever is not in concord with the teachings of the holy Fathers and Councils. You greatly deceive yourselves.
As for the admonitions to which you refer—whether of Elder Paisos, or of your neighbor Papa-Isaac, or of anyone else—which maintain that Demetrios rightly divides the word of truth, how can you expect us to accept them as being pleasing to God when they are completely contrary to Orthodox teaching? Since the Truth is betrayed, should it not be called iniquity rather than economy, concession, accommodation, or indulgence? You maintain your stand because Elder Paisios said, “Demetrios is misled by the hierarchs around him to do that which he does not want,” and “If we stop commemorating [the Patriarch] we will be outside the Church!” and much more, to which can be applied the words of Saint John Chrysostom, “All their words are foolishness, and the tales of foolish children.” These words of theirs are the fruit of a new theology, which the Phanar used in the notorious Encyclical of 1920 by calling heretics “fellow heirs of the grace of God.”
You bring forward the words of Saint John Chrysostom, “Not even the blood of martyrdom blots out schism,” and of Saint Ignatius the God-bearer, “Let nothing be enacted without the bishop.” You conclude that when we separate ourselves from our bishop, we are outside the Church.
The Saints made these true pronouncements, however, in a time of Orthodoxy and Church serenity. Today, when the hurricane of the Ecumenist pan-heresy sweeps away even the elect, the words of the same Saints have force. “If your bishop be heretical, flee, flee, flee as from fire and a serpent” (Saint John Chrysostom). “If thy bishop should teach anything outside of the appointed order, even if he lives in chastity, or if he work signs, or if he prophesy, let him be unto thee as a wolf in sheep’s clothing, for he works the destruction of souls” (Saint Ignatius). If Demetrios rightly divided the word of truth, you would have been justified in your use of those quotations you took from the two Saints, but now you edit the Fathers’ writings to your taste, in order to justify your guilt for being a fellow-traveler of Demetrios, Parthenios of Alexandria, Iakovos of America, and Stylianos Harkianakis of Australia. Are all the many quotations from the holy Councils and Saints not enough for you? Or do you fear, perhaps, being cast out of the synagogue of the heretics? The fact that the other patriarchates hold communion with the Phanar is not really important. What is important is, who follows in the footsteps of the Saints and is with the truth? Parthenios, Patriarch of Alexandria, said that he recognizes Mohammed as an Apostle who worked for the Kingdom of God, and other such blasphemies which you know. There is no need for us to write again the heresies of Iakovos Koukouzis of America, and Stylianos Harkianakis of Australia. You are in communion with these men as though they supposedly rightly divided the word of truth! Who is going to condemn Iakovos Koukouzis? Parthenios? or the committee of Phanariotes under Bartholomew which has been “investigating” for two years now whether Harkianakis is a heretic? Do you not understand that they do not want to pronounce a verdict?
The Phanar promised the delegation of three abbots from Mount Athos that they would retract and correct Patriarch Demetrios’ statement to the United Press about receiving communion from the Latins, that they would replace Stylianos Harkianakis as president of the commission for theological dialogue, etc. Has anything been corrected to this day? Or do you believe that we have no responsibility, or guilt, and may remain in communion because Elder Paisios shamelessly says that the declarations and actions of Demetrios are not contrary to our doctrines and do not violate the truth?
History repeats itself. Saint Theodore the Studite, Saint Maximus the Confessor, and many other Christians who did not follow the hierarchy which at sundry times preached heresy, were all called schismatics by that hierarchy. Although Saint Gerasimus of the Jordan was served by a lion and was a wonderworker, he was in error because he would not accept the Fourth Ecumenical Council, drawing along with him thousands of monks in Palestine, until he was corrected by Saint Euthymius the Great and repented.
You could ask, “Could Elder Paisios and the seventy bishops of the State Church of Greece be in error?”
Do you want God to force them to confess Him? At the Iconoclast Council of 754 in the reign of Copronymus, we read in the minutes that fearsome acclamation of the 338 bishops present at the council, “Long live the King! The icons are idols and should either be destroyed or hung high so that they might not be venerated.” Do you find it hard to believe that seventy bishops can be deceived today, when, as you see, so many were deceived then? Nowadays, monks desire to gain mitres, abbatial staves, while observing only a nominal confession of Faith—that is, protesting somewhat, but not stopping the commemoration of the Patriarch, and tolerating all the innovations to the Gospel introduced by Demetrios, Iakovos, Parthenios, and those like them. Saint Theodore the Studite, however, writes that the work of the monk is not to tolerate even the least innovation in the Gospel of Christ.
At the concelebration in Rome, Demetrios did not receive the host from the Pope in order to avoid hostile reactions from “conservatives.” However, there in Rome, he did subscribe to the doctrine that the Latins possess the Mysteries of the Church, and he continues to do so. Is that not enough? When did the Saints and Christians of any century in which a heresy was widely preached ever react as do you, who continue to commemorate Demetrios? What precedent have you found in the history of the Church so you can say you are following it? If you are sons of the Saints (that is, imitators and followers of the Saints), “ye would have done the works of Abraham” as the Gospel says. In the time of Patriarch Beccus, the fathers of Mount Athos stopped commemorating him even though he had not been deposed by a Council; and because they remained steadfast in their adherence to the precepts of the Fathers (that is, had no communion with those who departed from the Orthodox Faith), Christ granted them the martyr’s crown. As for those who concelebrated with the commemorators of the Latin-minded “official” patriarch, Beccus, their corpses are found to this day, as is well-known, swollen, stinking, and undecomposed, to be an example to all.
You told us that if Demetrios does not go to confession for the things he has done, he will be damned. You are now admitting that you are following a man who is damning himself by what he is doing. For him to be damning himself [and indeed, for matters pertaining to the Faith and not personal and private sins] means that he is doing the work of the devil. Consequently, you yourself admit that you have the devil as a fellow-traveler. Are you serious, Father Nicodemos, or are you jesting? If Athenagoras had “repented” and confessed his sin shortly before he died, then would he be saved?(3)Show me even one patristic witness which justifies remaining in a church that preaches heresy, as does that of the “meek and quiet Leader of Orthodoxy, Demetrios.” Would such an obedience to a hierarchy that does not rightly divide the word of truth sanctify us? If you do not wish to admit that the Monastery of Esphigmenou and so many zealot Fathers are worthy of honor—according to the Fifteenth Canon of the First-and-Second Council—at least be silent and do not blaspheme by saying that they are schismatics and outside the Church. You ignore the existence of the Testament of Saint Mark Eugenicus of Ephesus, who did not want the Latin-minded even to come to his funeral.
First study and then make pronouncements. According to your way of thinking, Saint Mark of Ephesus, Saint Maximus the Confessor, and hosts of others who did not hold communion with heretics are outside the Church!
Do you see where your “new theology” leads? Who would ever have thought that fathers of the Holy Mountain would have as their bible the book “The Two Extremes” by Father Epiphanios Theodoropoulos? You recommend making protests like those recommended on pages 19 and 22 of that book, protests over—according to Ecumenists—“sacred canons which are not applicable in our times because they are lacking in love.” He also describes Athenagoras as “having a demonic love.” Nevertheless, he remained in communion with those who have “a demonic love.” Marvellous consistency!
We saw similar protests on the occasion when the representative of the Monastery of Grigoriou asked that it be recorded in the decisions of the Sacred Community that if the chief secretary were sent to Australia, he would not concelebrate there. The chief secretary finally did not go; but Father Basil, Abbot of Stavronikita, ignoring the decision of all the other monasteries, sent Father Tychon to “help” Archbishop Stylianos Harkianakis. When Father Tychon returned, he was sent to the festival of the Cell of Bourazeri. There the representative of the Monastery of Grigoriou (Father Athanasios) concelebrated with Father Tychon and the rest. No commentary is needed.
Father Epiphanios Theodoropoulos was silenced when they refuted his errors some twenty years ago. But you, with the same untheological arguments, want to justify your communion with patriarchs who preach heresies “with bared head,” having a demonic love for heretics while persecuting the genuinely Orthodox, and so emulating Patriarch Beccus, the Emperor Copronymus, and all those like them. When you chant them many years and commemorate them, it is the same as if you said, “You are sound in the Faith, and obedience, honor, and commemoration are due to you.” You do not help them understand that they are walking upon an evil path; whereas if you had broken communion with them, mayhap they would have had pangs of conscience and would search for the truth. Your guilt for your reprehensible silence—which Saint Gregory Palamas calls a third kind of atheism—grows day by day, in spite of your so-called protests.
When the Latin-minded were coming here during the patriarchate of Beccus to enforce the union with the Latins, our Lady, the Virgin Mother, the Guardian of the Holy Mountain Athos, spoke herself, saying, “The enemies of my Son and of me are coming.”
Last year, when the successor of Beccus—Demetrios (the “Leader of Orthodoxy”!)—arrived, he found the Holy Mountain swathed in black from two weeks of continuous fires. He that hath ears to hear, heareth the voice of the All-holy Mother of God.
May you find the path of good disagreement, as Saint Nicodemos of the Holy Mountain teaches in his Interpretation of the Fourteen Epistles of Saint Paul, saying, “If he [the abbot or bishop] is evil in Faith, that is, he believes heretical and blasphemous doctrines, flee from him, though he be an angel from Heaven.”
Elder Sabbas, an un-monastic, but Orthodox, monk.

 The ever-memorable Elder remained staunch in his good confession until his repose in October of 1991, despite the many efforts of the “new Holy Mountain Fathers”† to persuade him to come over to their views. His worthy disciple and heir, Father Alypios, remembering the Will and Testament of Saint Mark of Ephesus, and following his example, would not permit the commemorators to hold memorial services at the grave of the Elder.
 We pray that the example of the Elder Sabbas will find imitators.
 Editor’s Note: Translated from the periodical Saint Agathangelos of Esphigmenou, November—December, 1991 (in Greek).
(THIS ARTICLE WAS TAKEN FROM THE BOOK, “THE STRUGGLE AGAINST ECUMENISM”, APPENDIX R, PG. 288-297. PUBLISHED BY THE HOLY ORTHODOX CHURCH OF NORTH AMERICA, 1998.)
 In 1965, the Ecumenical Patriarchate openly espoused the heresy of Ecumenism and broke the holy Canons by lifting the anathemas against the Roman Church. As a result of this action,  all of the monasteries of Mount Athos ceased to commemorate the Ecumenical Patriarch. Eventually however, through fear and intimidation, all but three of the monasteries resumed the commemoration. The three abbots who refused to resume the commemoration were Archimandrite Athanasius of Esphigmenou, who was a man filled with gifts of the Holy Spirit and respected by all on Athos; the second was Archimandrite Andrew of the Monastery of Saint Paul, and the third was Archimandrite Evdokimos of Xenophontos Monastery. In the instance of Archimandrite Athanasius, the whole monastery, to the last man, stood behind him, and thus the enemies of the Faith were not able to remove him. To this day, only the Monastery of Esphigmenou  has not resumed the commemoration of the Ecumenical Patriarch, since, if anything, the espousal of the heresy of Ecumenism has progressively become much worse in that formerly glorious Church, which produced so many confessing and holy Saints. In the case of Archimandrites Andrew and Evdokimos, both were deposed and forcibly exiled from their monasteries.
All three holy confessors have since reposed, never having renounced their confession. 
_______________________________________________________________________________________ 
1 Sin and heresy, as the holy Fathers teach us, differ essentially: Sin is a transgression of God’s law, but heresy is an alteration of God’s law.

2 Editor’s Note: Harkianakis was accused of preaching heresy by Metropolitan Augustine of Florina and the Orthodox faithful from Australia.
3Private confession suffices for the forgiveness of personal and private sins, but for public sins against the Faith, a public repentance and correction must also be made according to our Saviour’s words: “Whosoever, therefore, shall confess Me before men, him will I confess before My Father which is in Heaven. But whosoever shall deny Me before men, him will I deny before My Father which is in Heaven.”
4Editor’s Note: The fire lasted from the first of August to the fifteenth, that is, the whole of the fast of the Theotokos.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Vă rugăm să comentați decent în limitele bunei cuviințe.