Carte

65 DE ANI DE PERSECUŢIE
A BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
DE STIL VECHI

OCTOMBRIE 1924 - DECEMBRIE 1989TIPĂRIT CU BlNECUVÂNTAREA
Î.P.S. VLASIE MOGÂRZAN,

ARHIEPISCOP ŞI MITROPOLIT
AL BISERICII ORTODOXE DE RĂSĂRIT
DIN ROMÂNIA
Editura  ,,Schimbarea la Faţă”
1999Închinăm această carte, memoriei ierarhilor, preoţilor, monahilor, monahiilor
şi tuturor credincioşilor fideli Bisericii noastre, care au fost persecutaţi pentru apărarea
credinţei ortodoxe strămoşeşti, în aceşti 65 de ani de prigoană, între 1924 şi 1989


PREFAŢĂ

,,Bine este a cuvânta pe Dumnezeu şi a preaînălţa numele Lui,
cuvintele lucrurilor lui Dumnezeu cu cinste arătându-le şi nu vă
leneviţi a vă mărturisi Lui. Taina împăratului bine este a o
ascunde, iar lucrurile lui Dumnezeu, a le descoperi, slavă este”
(Tovit XII, 5-6)

      În întreaga istorie a Bisericii Ortodoxe a Răsăritului, niciodată n-a încetat lupta crâncenă contra multora care doreau distrugerea adevărului de credinţă. Cât timp Biserica a fost în unitate, lupta a fost mai eficientă, însă mult mai dificil era să se reziste în vremurile când aceasta era dezbinată şi zguduită de lupte fratricide. Dar deşi mai greu, de multe ori în aceste condiţii s-au descoperit adevăratele valori şi luptătorii mai devotaţi.
      Aşa s-a întâmplat după anul 1054, când Biserica Răsăritului a fost despărţită de cea a Apusului prin Marea Schismă. De atunci Biserica Apusului, laicizată, n-a contenit încercările de a supune şi domina Răsăritul, introducând inovaţiile ei în toate domeniile vieţii bisericeşti.
      Un rezultat al acestei acţiuni, a fost şi reforma calendarului făcută de papa Grigorie al XIII-lea în anul 1582, care a fost impusă şi Bisericii Răsăritului. Dar de fiecare dată, aceste încercări au fost respinse cu hotărâre, fiind considerate abateri de la tradiţia Ortodoxiei, abateri condamnate aspru de anatema stabilită de Sf. Apostoli şi Sf. Părinţi la Sinoadele Ecumenice.
      În timpul acestor frământări nici Biserica Ortodoxă Română n-a scăpat de aceste ispitiri din partea Apusului.
      Aşa se face că în anul 1864, Alexandru Ioan Cuza a convocat un Sinod bisericesc unde a recomandat schimbarea calendarului iulian cu cel gregorian. La Sinod a fost prezent şi Sf. Ierarh Calinic de la Cernica şi el a fost unul dintre cei mai vajnici luptători pentru biruinţa adevărului şi păstrarea adevăratei credinţe. S-a opus categoric acestei inovaţii şi părăsind sala Sinodului a spus: ,,Iar eu, cu cei fărădelege nu mă voi socoti”. In acest fel domnitorul n-a reuşit atunci să introducă această recomandare impusă de francmasoni.
      Datorită opoziţiei ierarhilor de atunci, s-a recurs însă la o altă stratagemă mult mai eficientă, impunându-se luarea unei decizii şi adoptarea unui decret care stabilea că toţi arhiereii trebuiau să aibă o licenţă în teologie, căpătată în străinătate. În felul acesta a fost trimis şi Miron Cristea, viitorul Mitropolit primat şi ulterior Patriarh al României, să studieze la Universitatea protestantă de la Budapesta, iar viitorul Mitropolit al Moldovei, Pimen Georgescu, la Paris. Aşa au fost pregătiţi toţi candidaţii la principalele scaune episcopale din ţară.
      Astfel au dispărut cu timpul adevăraţii luptători şi apărători ai Ortodoxiei, locul lor fiind luat de aceşti oameni special pregătiţi pentru a trăda cauza ei. De aceea a avut succes Conferinţa de la Constantinopol din anul 1923, care a decis schimbarea calendarului iulian cu cel gregorian, operă masonică evidentă, care a avut doar scopul de a dezbina şi slăbi astfel, puterea Bisericii Ortodoxe. Singurul episcop care n-a fost de acord cu această reformă a fost Visarion Puiu, Mitropolitul Bucovinei, care a luat forţat calea exilului şi a murit în Franţa la Paris, denigrat de cei din ţară.
      Aceasta a fost începutul lungului calvar al Bisericii strămoşeşti, care a devenit din Biserică naţională, obiect de prigoană şi persecuţie sângeroasă, defăimată cu ajutorul unor epitete nedemne de puritatea celor care s-au jertfit pentru a păstra cu sfinţenie dogma şi tradiţia ortodoxă. Deoarece nu mai erau episcopi care să se opună răului, lupta cea bună a fost continuată de preoţii din  mânăstiri, nucleul  mişcării  de  rezistenţă  fiind Mânăstirea Neamţ, unde aceştia s-au organizat sub conducerea Mitropolitului Glicherie Tănase, pe atunci ieromonah.
      Iată de ce am socotit că este imperios necesar să apară de sub tipar această lucrare a istoricului Bisericii adevărate, care se confundă de fapt cu o neîncetată persecuţie. Dorim ca toţi creştinii în special dar şi toţi cei ce doresc să afle adevărul în general, să aibă acum o imagine mai clară şi să se convingă de câtă jertfă a fost nevoie pentru păstrarea adevăratei Ortodoxii şi câtă ură au purtat asupra noastră acei care în numele Evangheliei au ucis şi au săvârşit acte abominabile, părânduli-se că ,,aduc slujbă lui Dumnezeu”.
      Această dorinţă a clerului şi credincioşilor noştri a fost pusă în practică prin efortul generos şi benevol al Domnului Constantin Bujor, care a depus o activitate dificilă dar nobilă, de a aşterne pe hârtie unele din momentele cele mai tragice şi suferinţele celor care s-âu jertfit pe altarul Bisericii.
      A fost o muncă enorm de grea pentru că au lipsit datele păstrate în arhive, lucru absolut imposibil de realizat din cauza persecuţiei şi a distrugerii celor existente atunci când au fost devastate diferitele sedii sau lăcaşuri de cult ale Bisericii noastre. A fost nevoie să se apeleze la arhivele Statului, pentru că în presa vremii au fost evocate unele din momentele tragice şi s-a făcut apel la martorii oculari care au păstrat şi transmis prin viu grai dovezile acestor adevărate crime.
      Această primă ediţie a istoriei persecuţiei Bisericii noastre, dorim s-o continuăm cu apariţii ale unor ediţii ulterioare, completate cu date şi informaţii noi pe care sper că cei care vor fi sensibilizaţi de această lucrare le vor trimite, în cazul în care le posedă.
      Doresc să închei prin a preciza că scopul acestei cărţi n-a fost nicidecum de a aprinde cumva flacăra răzbunării pe care noi n-am purtat-o niciodată, ci doar de a evoca aceste evenimente care nu trebuie să se mai repete. Aşa s-a procedat de multe ori prin demascarea şi înfierarea tuturor abuzurilor şi crimelor . precum Inchiziţia, crimele nazismului şi ale comunismului, pentru ca generaţia de astăzi cunoscându-le să nu le mai repete şi să nu mai permită apariţia condiţiilor care au permis ca ele să aibă loc.
      Ne putem permite să parafrazăm cuvintele unei personalităţi politice de marcă a istoriei noastre moderne, Iuliu Maniu, care a susţinut că nu doreşte ca el şi cei ce-I împărtăşesc ideile să devină ,,din asupriţi, asupritori, din prigoniţi, prigonitori sau din persecutaţi, persecutori”.
      Prin aceste dezvăluiri ale lucrării de faţă, dorim ca adevărul să iasă la lumină şi în memoria celor care s-au jertfit pentru această cauză, ştiuţi sau neştiuţi, să nu devenim din asupriţi, mai asupriţi, din persecutaţi mai persecutaţi sau din prigoniţi mai prigoniţi.
     
      Cu arhiereşti binecuvântări şi mulţumiri pentru toţi cei ce s-au străduit,

                                                                                                ARHIEPISCOP ŞI MITROPOLIT
                                                                                                                        VLASIE

Mânăstirea Slătioara
17/30 mai 1999
Praznicul Pogorârii Sfântului DuhDIN PARTEA AUTORULUI

      Am căutat să adunăm în această lucrare, date despre faptele şi suferinţele clerului şi credincioşilor români, care au apărat Biserica Ortodoxă de stil vechi, în aceşti 65 de ani de prigoană religioasă, între octombrie 1924 şi decembrie 1989. Pe cele păstrate şi găsite în memoria trăitorilor acestei prigoane, precum şi pe cele menţionate în diversele memorii adresate conducerii politice şi organelor de stat în perioada totalitarismului comunist, le-am adunat într-un mănunchi, pentru a le face cunoscute generaţiei de azi, dar şi de mâine.
      Am încercat să scoatem la lumină măcar o mică parte din persecuţiile suferite de aceşti adevăraţi luptători, rămaşi fideli credinţei ortodoxe strămoşeşti, suferinţe generate de răutatea omenească şi uitate de oameni odată cu trecerea timpului. Poate n-am reuşit cât am dorit, dar ceea ce am realizat vă punem la dispoziţie cu toată dragostea, în memoria ierarhilor, preoţilor, monahilor şi monahiilor, dar şi a credincioşilor care au fost persecutaţi în cei 65 de ani scurşi de la ruperea unităţii credinţei ortodoxe strămoşeşti, prin introducerea calendarului gregorian de origine catolică în rânduiala Bisericii Ortodoxe din România.
      Am pornit de la faptul că această Biserică, continuatoare a adevăratei credinţe vechi de aproape 2000 de ani, a devenit de ,,stil vechi”, doar de trei sferturi de veac. Am avut în vedere de asemenea, faptul că se cunoaşte foarte puţin despre existenţa acestei Biserici. Se cunoaşte foarte puţin despre cei care n-au acceptat introducerea calendarului gregorian în anul 1924, care au fost nevoiţi să-şi părăsească bisericile şi mânăstirile şi au continuat să propovăduiască ca apostolii, prigoniţi de autorităţi, negaţi de Biserica oficială de stil nou, arestaţi, schingiuiţi, condamnaţi şi deportaţi, sau chiar omorâţi. Se impune deci după atâţia ani să scoatem la lumină, la îndemâna tuturor, adevărul despre aceşti purtători ai făcliei credinţei strămoşeşti, care au organizat Biserica Ortodoxă de stil vechi din România în condiţii grele, înfruntând toate persecuţiile, atât înainte de acel 23 august 1944, cât şi în cei aproape 45 de ani de dictatură comunistă care au urmat, deoarece tăvălugul prigoanei a mers înainte.
      Credinţa lor nestrămutată în adevărurile sacre stabilite de cele 7 Sinoade Ecumenice ale Bisericii Ortodoxe de Răsărit, a transformat făclia credinţei ortodoxe strămoşeşti într-un rug aprins, care arde fără fum şi cenuşă şi a cărei lumină a sporit şi sporeşte în strălucire. Explicaţiile simpliste, răutăcioase, însoţite de acte de răzbunare şi de reprimare, au urmărit ascunderea adevărului despre existenţa acestei Biserici. Au fost interzise căile de comunicare verbală, scrierile cu caracter explicativ, dar contradictoriu, deoarece clerul şi credincioşii de stil vechi şi mărturisirea lor de credinţă, erau consideraţi ca un pericol pentru ordinea publică atât în perioada antebelică, cât şi de autorităţile comuniste care urau de moarte orice mişcare religioasă.
      Biserica Ortodoxă de stil vechi din România, de la apariţia ei în spaţiul de confruntare a preceptelor religioase, a fost sistematic şi pe nedrept combătută, cu mijloace perfide în scopul de a o compromite. Instigatorii acestei campanii de calomnii, susţinută verbal şi în scris, care au mers până la organizarea de bande ce au incendiat şi demolat bisericile construite cu jertfă de clerul şi credincioşii noştri, au fost fraţii noştri de sânge, preoţii şi unii credincioşi de stil nou, care susţin că sunt fii ai Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Prigoana şi această nouă jertfă de sânge, s-au adăugat cu prisosinţă la persecuţiile creştinilor din primele veacuri după Hristos.          
      Este de necrezut că aşa s-au petrecut evenimentele într-o ţară unde auzim deseori că de aproape două mii de ani, majoritatea populaţiei este creştin-ortodoxă.
      Puţini dintre noi, clerici sau mireni, în special tineri ştiu despre abuzurile săvârşite de jandarmi şi de unii civili, sub oblăduirea feţelor bisericeşti. Cine mai ştie despre incendierea bisericii din Rădăşeni, judeţul Suceava, de bătăile îndurate de credincioşii din această localitate, de confiscarea Obiectelor de cult şi încercarea de a demonta şi muta biserica în altă localitate ? De riecazurile credincioşilor din comuna Brusturi, judeţul Neamţ, de măcelul de la Mânăstirea Cucova, judeţul Bacău (5 morţi şi 28 de răniţi), de evenimentele de la Răcoasa şi Angheleşti, judeţul Vrancea, foarte puţini ştiu sau îşi mai amintesc. La biserica din comuna Vânători, judeţul Neamţ, se păstrează o icoană pe care şi astăzi se mai văd urme de sânge uscat ţâşnit din capul unor credincioşi pe care jandarmii i-au lovit cu patul puştii în cap. Un caz aparte l-a constituit intervenţia în forţă a jandarmilor asupra credincioşilor care se întorceau de la sfinţirea locului pentru biserica din localitatea Buhalniţa, judeţul Neamţ. În timpul incidentelor care s-au soldat cu morţi şi răniţi, a fost arestat, apoi chinuit şi condamnat, Mitropolitul Glicherie Tăriase, pe atunci ieromonah. Au fost demolate bisericile de la Mânăstirea de maici din Brădiţel, judeţul Neamţ, Onieeni, judeţul Suceava, Călăraşi şi Tămădău plângă bucureşti) şi Toporăşti, judeţul Vaslui (unde au fost împuşcaţi mortal doi bărbaţi şi o femeie). Biserica din Herla, comuna Slatina, judeţul Suceava a trecut cu forţa în proprietatea Bisericii oficiale prin ameninţări şi înşelăciune, iar bisericii din Balş (lângă Tg. Frumos, judeţul Iaşi) i s-au confiscat în mod abuziv toate bunurile. La acestea se adaugă şi suferinţele celor ce au fost nevoiţi să se ascundă prin munţi şi păduri de teama forţelor de represiune.
      Cele mai grave confruntări au avut loc între anii 1934 - 1936, când prin eforturile susţinute deopotrivă de cler şi popor, s-a reuşit construirea a peste 30 de biserici şi paraclise, în care slujbele erau săvârşite după calendarul iulian. Reprezentanţii Bisericii Ortodoxe de stil nou, se vedeau ameninţaţi de revenirea la calendarul vechi, deoarece majoritatea credincioşilor deşi aderaseră la cel nou, în conştiinţa lor, nu erau împăcaţi cu aşa zisa ,,îndreptare” a calendarului, singura motivaţie pe care o aveau cei ce doreau justificarea introducerii acestei inovaţii.
      Cine mai cunoaşte oare că între anii 1948 - 1954, stareţul Mânăstirii Râmeţ, judeţul Alba, ieromonahul atonit Evloghie Oţa (ulterior devenit episcop), a revenit la calendarul iulian cu toată obştea, două paraclise construite şi credincioşii din şapte localităţi învecinate? Ca urmare, mânăstirea a fost desfiinţată şi declarată punct turistic, călugării mutaţi disciplinar, paraclisul din Teiuş a fost transformat în grădiniţă de copii, iar stareţul şi alţi patru călugări au fost denunţaţi organelor de Securitate, arestaţi, anchetaţi, judecaţi sumar şi condamnaţi la ani grei de temniţă.
      În Legea pentru regimul general al cultelor, promulgată prin înaltul decret regal nr. 1093 din 1928 şi publicată în Monitorul oficial nr. 89 din 22 aprilie 1928, la art. 13, se prevede: ,,Hotărârile instanţelor disciplinare şi judecătoreşti ale cultelor se execută prin organele proprii. La cererea făcută de autorităţile bisericeşti prin mijlocirea Ministerului Cultelor, organele executive ale Statului vor da concursul pentru aducerea la îndeplinire a acestor hotărâri”. De acest paragraf de lege a făcut uz conducerea Bisericii Ortodoxe oficiale pentru a chema jandarmeria să comită acte brutale contra credincioşilor şi să distrugă bisericile pe stil vechi în care aceştia se rugau.
      S-au preferat acţiunile violente în locul cuvântului frăţesc şi al dialogului. Totul semăna cu persecuţia împotriva creştinilor din primele veacuri ale erei creştine, cu deosebirea că atunci autorii erau păgânii, iar acum aceasta o făceau fraţii noştri de acelaşi neam şi credinţă.
      După instaurarea comunismului în România, conducătorii Bisericii Ortodoxe de stil vechi au intervenit insistent pe lângă organele legale şi s-a obţinut aprobarea de funcţionare. A fost însă de scurtă durată, între anii 1945 - 1948.
      Prin măsurile de organizare în teritoriu, prin construcţia de biserici noi şi aşezăminte monahale, prin creşterea numărului de preoţi, monahi şi monahii şi a credincioşilor prin revenirea multora la dreapta credinţă, duşmanii adevărului şi-au văzut din nou ameninţate interesele lor necreştine. Fără a primi nici o explicaţie, autorităţile au somat conducerea cultului să predea toate însemnele oficiale şi ştampilele, ceea ce a pus capăt funcţionării legale a Bisericii Ortodoxe de stil vechi în România.
      A început campania de persecuţie, şi din partea organelor de Stat comuniste. Acum regimul comunist promotor al ateismului, vedea în toate cultele religioase forţe reacţionare ce prezentau un real pericol pentru orânduirea pe care visau s-o clădească. Biserica Ortodoxă de stil vechi, considerată de Biserica Ortodoxă oficială ca nedorită şi recalcitrantă, a făcut deci obiectul urmării sistematice şi acţiunilor brutale şi provocatoare din partea organelor de miliţie şi Securitate. Numai aşa se explică acţiunile combinate la care au participat prin acţiuni abuzive Biserica Ortodoxă oficială, administraţia de stat şi locală, justiţia şi organele lor de represiune, care ascundeau de fapt mâna diabolică a securităţii comuniste, principalul organ de reprimare a activităţii religioase.
      Măsurile luate de Securitate şi de ceilalţi participanţi, au îmbrăcat forme din cele mai diverse. De la controalele de zi şi de noapte asupra personalului monahal şi alungarea acestuia pe motivul lipsei mutaţiei în localitatea respectivă, s-a trecut pe rând la aplicarea de amenzi contravenţionale, impozite abuzive, impunerea muncii ,,patriotice” obligatorii, planuri grele de contractări şi achiziţii de cereale şi animale, interzicerea portului uniformei, interzicerea înmormântărilor în cimitirele comune şi alte ameninţări şi intimidări.
      Arestările, trimiterile în judecată, condamnările penale, domiciliile forţate confiscarea obiectelor de cult şi a cărţilor de ritual, presiunile morale şi fizice au avut drept scop descurajarea celor ce nu voiau să renunţe la convingerile lor religioase. Erau interzise de asemenea şi pelerinajele in alte ţări, pentru a se împiedica contactarea celorlalte Biserici surori.
      Paralel cu aceste suferinţe, necazuri şi greutăţi suportate, clerul acestei Biserici a fost calomniat verbal şi prin înscrisuri de către unii slujitori ai Bisericii oficiale pentru a-I compromite faţă de credincioşi. S-au folosit aproape în exclusivitate de faptul că aceştia n-au avut acces la învăţământul religios oficial de toate gradele. Acţiunea însă n-a reuşit să lezeze poziţia lor faţă de credincioşi şi în general faţă de popor, deoarece oamenii nu sunt legaţi la ochi şi văd bine ce se ascunde în spatele vorbelor rele, pe fiecare cum păstoreşte, iar ierarhii şi preoţii Bisericii Ortodoxe de stil vechi au fost şi sunt căutaţi de credincioşi, aşa cum şi lăcaşurile de rugăciune sunt frecventate de mulţi oameni din ţară şi străinătate.
      Generaţiile de azi trebuie să cunoască faptul că asupra Bisericii Ortodoxe de stil vechi de la apariţia ei şi până în prezent, se încearcă în fel şi chip împiedicarea dezvoltării ei în mod firesc şi suprimarea ei totală. Dacă în condiţiile vitrege de prigoană menţionate s-a reuşit organizarea şi consolidarea acestei Biserici, aceasta se datorează faptului că la temelia ei stă mărturia fidelităţii faţă de adevărata Ortodoxie şi credinţa fierbinte a credincioşilor pentru apărarea vechilor tradiţii şi obiceiuri strămoşeşti, primite din tată în fiu de aproape două mii de ani.
      Apostolul acestei credinţe a fost Mitropolitul Glicherie Tănase; lui şi celor ce l-au urmat, clerici şi mireni, li se datorează existenţa pe pământul românesc a acestei Biserici martirice. A fost un om dârz şi energic, care prin predicile sale a îndemnat pe toţi să fie tare în credinţă, statornici, gata de sacrificiu, uniţi în rugăciune şi adunaţi în jurul conducătorilor spirituali.
      Mitropolitul Glicherie spunea: ,,Prin credinţă şi rugăciune vom învinge”, iar Mântuitorul Hristos a spus în Sf. Evanghelie: ,,îndrăzniţi, căci Eu am biruit lumea”. Deci şi noi prin Domnul vom învinge forţele întunericului. Această convingere nu l-a părăsit nici o dată şi înainte de a pleca la cele veşnice, în ultimele cuvinte rostite către fiii duhovniceşti, I-a întărit în credinţă, spunându-le: ,,Veţi trăi schimbarea care trebuie să se împlinească. Veţi învinge, căci de partea noastră este adevărul pe care este zidită Biserica Ortodoxă strămoşească.
      Căutând să adunăm date şi documente care să ne ajute la scrierea acestei cărţi, am întâmpinat unele greutăţi. Principala a fost plecarea la cele veşnice a majorităţii preoţilor sau credincioşilor care au suportat prigoana asupra Bisericii Ortodoxe de stil vechi. Cei care mai trăiesc sunt bătrâni, bolnavi şi cu greu îşi mai amintesc desfăşurarea evenimentelor petrecute în cei 65 de ani de prigoană. Biserica fiind permanent sub tăvălugul persecuţiilor, n-a putut avea o arhivă cu faptele şi lupta sa pentru supravieţuire şi apărare. O asemenea măsură de precauţie era considerată ca deţinere de date şi documente ilegale şi erau căutate de autorităţi la fiecare descindere pentru percheziţii sau arestări.
      Am utilizat şi cele câteva cărţi scrise în apărarea acestei credinţe între anii 1917 - 1935, ascunse şi păstrate cu grijă de unii credincioşi şi care au scăpat de confiscare. Posibilităţile materiale limitate nu ne-au permis să căutăm în arhivele şi presa vremii şi nici în arhivele din timpul dictaturii comuniste. Aceasta rămâne o sarcină pentru o ediţie ulterioară, îmbunătăţită.
      Mulţumim tuturor persoanelor care ne-au ajutat să adunăm bruma de date necesare scrierii acestei cărţi. Aducem prinosul nostru de recunoştinţă regretatului preot Nicolae Onofrei, care la îndemnul I.P.S. Vlasie, a fost primul care a scris despre prigoana prin care a trecut biserica din Rădăşeni şi din alte localităţi. Menţionăm şi ajutorul nepreţuit primit din partea credincioşilor cu adâncă convingere pentru păstrarea tradiţiilor ortodoxe şi adevărului de credinţă, printre care: Vasile şi Ştefan Urzică din Vânători-Neamţ, Elena Afloarei (a Deacului), din comuna Brusturi, judeţul Neamţ, maicilor de la Mânăstirea Brădiţel, judeţul Neamţ, maicii stareţe Serafima de la Mânăstirea Dobru, judeţul Neamţ, monahiile Pangratia (Râşca, judeţul Suceava) şi Filareta (Mânăstirea Brădăţel, judeţul Suceava) şi nu în ultimul rând, P.S. Episcop Pahomie de la Mânăstirea Cucova, judeţul Bacău, părintelui Arhimandrit Flavian, stareţul Mânăstirii Adormirea Maicii Domnului din Bucureşti, Arhim. Nifon Marinache, Arhim. Pahomie Bârgăoanu şi monahului Sevastian Drugă de la Mânăstirea Slătioara.
      Rugăm persoanele care deţin date, documente şi informaţii despre perioada de persecuţie a apărătorilor credinţei ortodoxe de stil vechi, ca în numele celor ce au suferit şi al adevărului, să le trimită la sediul Mitropoliei Bisericii Ortodoxe de stil vechi din România, cu sediul la Mânăstirea Slătioara, comuna Râşca, judeţul Suceava, în vederea publicării unei noi ediţii.
      Aşa să ne ajute Dumnezeu,
      Constantin Bujor
CAPITOLUL I

Cum a ajuns Biserica Ortodoxă Strămoşească din România
să devină din Biserică oficială, Biserică Ortodoxă de Stil Vechi,
nerecunoscută prin lege, prigonită şi asuprită

      După 1924 de ani de creştinism şi ortodoxie, credinţa ortodoxă strămoşească din România a fost scindată în două stiluri religioase, stilul vechi şi stilul nou şi ca urmare adepţii fiecăruia au format Biserica Ortodoxă de stil vechi şi Biserica Ortodoxă de stil nou din România. Biserica Ortodoxă de stil vechi respectă stricta ortodoxie strămoşească de la începutul creştinării poporului român.    Datorită schimbării calendarului iulian cu cel gregorian şi introducerea lui în rânduiala oficială, cei care au refuzat să accepte această inovaţie, s-au organizat separat, dar n-au fost recunoscuţi de lege şi prigoniţi şi asupriţi de cealaltă Biserică, care s-a manifestat deseori in mod inchiziţional.
      Au trecut aproape trei sferturi de veac de când s-a petrecut acest fapt şi marea majoritate a credincioşilor de astăzi nu cunosc cauzele care au dus la apariţia din aceeaşi credinţă ortodoxă strămoşească a două stiluri religioase şi respectiv a două Biserici ortodoxe.
      Argumentele folosite pentru justificarea acestei schimbări, a apariţiei stilului nou şi atunci ca şi acum, sunt aceleaşi: simple, neconvingătoare, folosite cu patimă, pentru a ascunde adevărul şi a crea impresia falsă a de veridicitate a inovaţiei. Sigur că în faţa celor ce nu s-au preocupat să descopere adevărul în ce priveşte stricta Ortodoxie, Biserica oficială poate face astfel de afirmaţii. Dar dacă se studiază izvoarele, tradiţiile şi hotărârile celor şapte Sinoade Ecumenice, vom vedea că ea s-a rupt de adevărata ortodoxie prin introducerea în uzul bisericesc a calendarului gregorian de sorginte catolică, care a produs grave nepotriviri ce încalcă hotărârile stabilite de Sf. Părinţi la Sinodul întâi de la Niceea, în anul 325.
      Noi considerăm şi acum, după aproape trei sferturi de veac, că scindarea credinţei ortodoxe române în cele două stiluri nu trebuia să se producă. A fost un act necugetat, pripit, impus şi nu a ţinut seama de vechimea tradiţiilor ortodoxe ale poporului român, de trăsăturile spirituale ale acestui popor şi de urmările ce le poate avea abaterea de la credinţa ortodoxă strămoşească.
      Măsurile de represiune administrative şi penale, luate asupra clerului şi credincioşilor care s-au opus acestei schimbări, le putem asemăna cu cele luate de comunişti pentru colectivizarea agriculturii. Ameninţări, intimidări, bătăi, schingiuiri, omoruri, denunţuri, arestări, condamnări, domicilii forţate, scoateri din mânăstiri, falsuri în acte publice, incendieri şi distrugeri de biserici, confiscări ale obiectelor de cult, intervenţii în forţă ale jandarmilor sprijiniţi de civili conduşi de unii preoţi de stil nou, constituie tot arsenalul folosit pentru suprimarea adevărului. Şi atunci, ca şi acum, afirmăm că schimbarea calendarului a fost determinată de interese politice şi religioase străine şi autohtone.
      Savantul Nicolae Iorga, în lucrarea ,,Istoria Bisericii Româneşti”, precizează: ,,în ajunul marelui război care trebuia să hotărască asupra întregului viitor al ţării şi neamului, Biserica Regatului Român nu mai reprezenta, în urma distrugerii spiritului şi sensului ei prin necontenita intruziune a Statului, adică a partidelor în luptă pentru stăpânirea lui, acea forţă care făcuse odinioară gloria ei...”. Încercările de reformă, îndrăzneţe şi susţinute cu talent, care făcuseră populară pentru un timp figura tânărului arhimandrit Iuliu Scriban, care provenea dintr-o familie de energici apărători ai punctului lor de vedere în Biserică, aveau dezavantajul că erau dezorientate, recomandând uneori formule catolice, în această atmosferă a venit, în 1910, reforma bisericească inspirată de Ministrul Cultelor Spiru Haret, ajutat de sfătuitorii săi mireni, care trecuseră însă prin şcoala de preoţi. Aceştia proveneau în marea lor majoritate din Ardeal, şcolile pe care le absolviseră erau catolice sau protestante şi aceasta s-a văzut clar în puternica influenţă pe care aceştia au dat-o reformei.
      Nicolae Iorga mai sublinia: ,,Asupra certurilor personale şi asupra reformelor pripite, organul de presă al Mitropoliei din Sibiu, Telegraful Român, scria aceste rânduri cuminţi: ,,Turburarea continuă în organismul bisericesc prin reforme” şi parareforme care sunt înveninate uneori şi de un spirit de partid politic inevitabil, precum şi de demisionări de mitropoliţi, mutări disciplinare de episcopi, chiar juste fiind, dar care nu sunt în nici un caz menite să producă în organismul Bisericii, acea pace neturburată care este necesară pentru reculegerea şi întărirea lui”.
      După realizarea României Mari, prin marea unire de la 1918 a Transilvaniei, Basarabiei şi Bucovinei cu ţara mamă, s-a pus problema elaborării legii şi a statutului de organizare şi funcţionare al Bisericii Ortodoxe Române, legea şi regimul general al cultelor, ocazie folosită şi pentru schimbarea calendarului iulian vechi folosit de Biserica Ortodoxă, cu noul calendar gregorian folosit de Biserica Catolică, problemă care constituia un deziderat al acesteia încă din anul 1582 şi care a fost respinsă de fiecare dată de marii ierarhi ai Bisericilor Ortodoxe din Ierusalim, Constantinopol, Alexandria, Rusia, Grecia, Bulgaria, Serbia, ţările Române şi altele.
      Deoarece ministru al Cultelor era Alexandru Lapedatu, reforma-i poartă numele. Referindu-se la acest aspect, Nicolae Iorga arăta: ,,Opera (reforma) domnului Lapedatu adusă la îndeplinire în anul 1925, la peste 10 ani de la încercarea neizbutită a lui Haret, n-a dat rezultatele dorite de toată lumea. Au avut loc bătăi chiar în faţa altarelor, iar a doua zi după aceste sforţări disperate, sălile Adunărilor erau în mare parte goale şi puţinii prezenţi, mai mult clerici, s-au mulţumit cu ascultarea unor procese verbale de cea mai uscată datină cezaro-crăiască”. Era vorba despre procesele verbale întocmite dinainte prin care credincioşii din parohii ar fi cerut folosirea calendarului gregorian în Biserică, aşa după cum şi ţăranii din România ar fi cerut să intre în masă în cooperativele agricole colective de tipul colhozurilor sovietice, după Plenara CC al fostului P.C.R., din 3-5 martie 1949.
      Nicolae Iorga continuă: ,,Şi totuşi hotărârea luată prea uşor şi fără cunoştinţa psihologiei populare, complexă, conservatoare şi mistică, de a primi calendarul apusean, a provocat o sciziune care durează încă, nu numai în Basarabia, dar şi în părţile de către munte ale vechi Moldove”.
      Populaţia din zonele întinse ale munţilor a rămas statornică în legea ortodoxă strămoşească, din om în om, de la străbunici la bunici, tată, fii şi nepoţi şi mai departe, povestindu-se despre jertfa cu speranţa că patimile vor rămâne amintire şi va lumina peste tot flacăra credinţei ortodoxe strămoşeşti. Presa vremii menţionează o declaraţie elocventă în acest sens a unor credincioşi din jurul Clujului: ,,Noi, tot satul, legea şi credinţa veche în care ne-am născut, n-o părăsim. Este treaba popilor în care religie vor să se unească, noi nu ne amestecăm în acestea, dar dacă vom vedea că vor să introducă la noi, înnoiri, unul ca acela nu va mai fi popa nostru”.
      Din analiza evenimentelor grave care au urmat după schimbarea calendarului iulian cu cel apusean, afirmăm că acest act a fost mărul discordiei şi a reprezentat intrarea calului troian în Biserica Ortodoxă Română, cal ce aştepta din anul 1582 la poarta acestei Biserici, de când a fost alcătuit calendarul gregorian.
      În acest fel, catolicismul şi alte forţe au reuşit să spargă unitatea Bisericii Ortodoxe de Răsărit şi respectiv a celei din România. Şi de această dată proverbul latin ,,divide et impera”, adică dezbină şi stăpâneşte, a fost aplicat cu succes în problema religioasă de forţele neortodoxe. Totul a fost posibil din cauza slăbiciunii ierarhilor ortodoxi români, care n-au mai avut înţelepciunea şi hotărârea celor care în trecut au respins această inovaţie. Biserica Ortodoxă oficială din România n-a mai putut face faţă concurenţei sectelor năvălitoare şi înaintării spiritului de negaţie, aşa cum a precizat savantul Nicolae Iorga.
      Iată cum oglindesc documentele vremii această lipsa de coeziune şi ataşament la cauza adevărului de credinţă, în adresa către I.P.S. Conon, Mitropolitul primat al Bisericii Ortodoxe Române, la 29 decembrie 1916, arhimandritul Galaction Cordun, devenit ulterior primul Mitropolit al Bisericii Ortodoxe de stil vechi din România, îşi exprima protestul faţă de ordonanţa germană de a sărbători Crăciunul şi Anul Nou 1916 - 1917 odată cu Biserica Catolică: ,,Chestiunea ce preocupă astăzi toate straturile societăţii româneşti din teritoriile ocupate de străini, este fără îndoială aceea a introducerii calendarului gregorian ce ni s-a impus de către guvernul şi comandamentul german şi a-l pune şi în uzul Bisericii noastre, chiar după trecerea Anului Nou şi a Bobotezei noastre ortodoxe.
      Din punct de vedere al dreptului tradiţional şi al practicii observate în Biserica noastră de răsărit încă din cele mai vechi timpuri, această inovaţie care nu reprezintă în sine o dogmă nealterabilă, ci numai un calcul de 11 sau 13 zile de diferenţă între unul şi celălalt, ar constitui totuşi o mare lovitură morală pentru poporul nostru ortodox şi în acelaşi timp ar fi un succes enorm pentru Biserica papală, a cărei mână se poate întrevedea şi aici, căci folosindu-se de autoritatea germană se străduieşte acum să ne forţeze ca să primim calendarul ei, mai ales în aşa circumstanţe, când misiunea organelor ocupante şi preocupările lor sunt îndreptate cu totul în altă parte decât în aceea de cum sărbătoresc romanii Pastele, Crăciunul şi Anul Nou, mai ales că avându-se in vedere chiar ocuparea teritoriului nostru, nu se poate anticipa o rămânere aici după încheierea păcii şi implicit luarea de măsuri care să faciliteze bunul mers al administraţiei teritoriului nostru”. Deci Biserica Catolică a urmărit orice ocazie pentru a zdruncina unitatea Bisericii Ortodoxe.
      Arhimandritul Galaction Cordun subliniază mai departe: ,,În mâna ce caută să dirijeze acest aranjament, daţi-mi voie să întrevăd sub masca catolicismului, ascunzându-se cu cea mai mare precauţie, umbre de renegaţi tot dintre ai noştri, plecaţi din cauza nesatisfacerii ambiţiilor lor prea exagerate, care servind în această chestiune cauza Bisericii duşmane, doresc să-şi poată câştiga acolo un titlu nenorocit de glorie şi o recompensă mai mare decât 30 de arginţi, preţul vânzării rânduielilor Bisericii Domnului. De aceea eu, ca un smerit slujitor al Î.P.S. Voastre, declarându-vă că în atitudinea energică ce va trebui să luaţi pentru apărarea drepturilor noastre tradiţionale, voi fi gata a vă apăra, chiar cu preţul vieţii mele, jertfind şi ultima picătură de sânge pentru respectul aşezămintelor noastre bisericeşti şi a predaniilor moştenite din străbuni. Faceţi dar Î.P.S. Stăpâne, marele gest. Puneţi cârja arhipăstorească înainte şi apăraţi cu tot curajul tezaurul sfânt ce vi s-a încredinţat. Sunteţi într-o vârstă şi într-o situaţie când nu mai puteţi aştepta nimic de la lume şi în demnitatea pe care o ocupaţi trebuie să vă facă plăcere în a vă uni cu Domnul în lupta pentru păstrarea aşezămintelor Lui. Ieşind cu râvnă la lupta pe faţă, veţi reîmprospăta şi I.P.S. Voastră, amintirea marilor noştri mitropoliţi şi marilor patrioţi din trecut, care au fost gata să moară cu toţii apărând cu cârja drepturile tradiţionale şi predaniile bisericeşti”.
      Publicăm în rândurile de mai jos textul unei alte pastorale a arhimandritului Galaction Cordun, care reflectă şi mai bine atitudinea puţin bisericească sau naţională a unor clerici din timpul ocupaţiei: ,,într-adevăr că împrejurările grele ce vin câteodată asupra omului în aşa fel îl buimăcesc cu lovitura lor neaşteptată, aruncându-l în deznădejdea de a nu putea face ceva, încât şi produc un somn adânc ca şi apostolilor în grădina Ghetsimani, unde covârşiţi de impasul de a nu putea face nimic pentru Domnul şi învăţătorul lor, de întristare au adormit. Amintirea acestui fapt evanghelic, aş dori să fie privit nu din alt punct de vedere, ci numai din acela psihic, ca să scrutăm şi noi evenimentele de azi pentru a putea trage învăţăturile ce se desprind de aici, pentru viitor. Dacă ne ducem acum cu gândul la epoca ultimilor zile petrecute de Domnul pe pământ, vedem pe iudei căutând prilej să-l dea morţii, pe arhierei născocind calomnii, pe Iuda cugetând la vânzare. Credincioşii Lui, norodul, tăceau dându-se la o parte, ca şi cum nici n-ar fi avut cunoştinţă de pericolul ce-l ameninţa de la o zi la alta pe învăţătorul lor. Apostolii se pregăteau să fugă când Domnul era să fie ridicat şi dus la curtea Caiafei şi nu uitaţi că aceştia erau cei mai fideli. Meditând mai serios la aceste peripeţii din viaţa Mântuitorului, vom putea recunoaşte o repetare perfectă a celor ce se petrec astăzi în viaţa noastră bisericească.     
      Biserica lui Hristos, e drept, a avut momente nepieritoare de glorie în mersul dezvoltării sale istorice, însă e tot aşa de exact că în cartea vieţii sale, sunt înscrise multe pagini de persecuţii, umilinţe de tot felul, care toate la un loc, s-au zdruncinat de tăria ei, iar in împrejurări diferite şi atitudinea unora din credincioşii ei şi relaţiile dintre ea şi aceştia au fost absolut la fel cu cele văzute mai sus în ultimele clipe ale vieţii Mântuitorului pe pământ: unii indiferenţi - tăceau, alţii inactivi - se ascundeau, o parte aţâţau pe persecutori sau vindeau secrete, cei slabi la virtute fugeau, iar cei ce deţineau făgăduinţele şi consacrarea tuturor aşezămintelor Bisericii Lui - tezaurul cel sfânt şi cel mai scump - păstorii cei mai mari, aproape neîntrerupt dormeau.
      Acum dacă ne referim la zilele pline de groază şi de durere prin care trecem astăzi şi ca popor şi ca Biserică, avem o asemănare perfectă de evenimente, cu cele relatate mai sus. Se ridică din nou trufaş duşmanii de moarte ai adevărului şi învăţăturilor lui Hristos, iar firmamentul Bisericii Lui, se acoperă din ce în ce mai mult âe nori negri, care ameninţă de furtună. A venit vremea ca Hristos să-şi facă din nou adunările sale cu ucenicii in cămări ascunse, de teama iudeilor. În zilele acestea se pare că El va veni din nou la Ghetsimani şi Golgota să pătimească. Aşteaptă ajutor, dar nu-i de unde pentru că celor ce ne stăpânesc astăzi, dacă li s-ar porunci ca să pună la închisoare şi pe cei ce reprezintă pe Hristos şi să dărâme Bisericile Lui, o vor face cu cugetul împăcat şi convinşi că şi-au făcut numai datoria impusă de ceasurile de cumpănă prin care trec ambele noastre instituţii vitale, Biserica şi Statul.
      În aşa zile grele pentru noi, s-au găsit slujitori ai altarului ca Ana şi Caiafa, purtând titluri de arhierei şi prezbiteri, care pentru siguranţa vieţii lor personale, deoarece aceea a Bisericii Domnului în numele căreia s-au consacrat slujitori nu-I mai interesează, să declare sus şi tare că Biserica lui Hristos şi aşezămintele Lui au îmbătrânit şi nu mai corespund vremurilor noastre de progres ! S-au găsit şi iude care mai întâi cu bârfeli şi apoi cu vânzări vor căuta să umilească pe Domnul şi Biserica Lui, iar pe câţi ucenici vor afla, îi vor prinde dându-i în seama stăpânirii.
      Se înalţă o, iubiţilor din nou Golgota pentru că vine să se răstignească iar Hristos. Mulţimea va privi cu indiferenţă la această vedere şi n-ar fi de mirare dacă într-un moment dat, vor dori să strige că în locul lui Hristos vor alt învăţător mai nou, pentru că legile vechi s-au  uzat  şi nu  mai corespund timpurilor noastre  de progres. Dar ucenicii Domnului, urmaşii Lui pe pământ, unde sunt ? Pe cea mai mare parte dintre ei i-a împietrit grozăvia momentului şi sunt în acelaşi impas ca ucenicii din Ghetsimani, fără să poată să mai întreprindă ceva. Apăsaţi de recunoaşterea slăbiciunii în aşa împrejurare, se tânguie, plâng, se revoltă, încearcă a lovi cu sabia, dar lipsiţi de cunoştinţele mânuirii armelor, taie urechea lui Malh slujitorul şi la sfârşit fug cu toţii să se ascundă de frica stăpânitorului sau să se lepede spunând că nu-l cunosc pe omul acesta, adică nu ştiu de Biserica lui Hristos şi sunt cu desăvârşire străin de poruncile şi tradiţiile ei.
      Aceasta se întâmplă din cauză că cei ce au fost chemaţi să reprezinte pe Domnul, dorm somn adânc de moarte, iar via Lui a rămas neîngrijită, gardurile au căzut şi râmătorii au început s-o strice şi păzitorii dorm. Apostolul însă ne strigă că acum a sosit ceasul să ne sculăm şi nu numai atât, dar să gonim pe râmători afară, să înălţăm gard în jurul viei şi apoi fără frică să mărturisim sus şi tare că una este Biserica Domnului, sfântă, cinstită şi fără prihană, ca o mireasă împodobită cu toate învăţăturile, aşezămintele şi predaniile ei părinteşti. Dacă ni s-ar întâmpla să suferim împotrivire, să ieşim cu inima deschisă la luptă, mai ales că arma noastră este cuvântul Domnului nostru, care după încredinţarea Sa nemincinoasă, va petrece cu noi până la sfârşitul veacurilor şi în mâinile Lui stau sorţii izbânzii noastre, când ne luptăm pentru Biserică şi adevăr.
      A murit Hristos, dar cu mai multă slavă a înviat şi acum este cu noi şi nu mai moare, fiindcă moartea nu mai are stăpânire asupra Lui”.
      Autorul acestor înţelepte rânduri, inspirate din Sf. Evanghelie, a avut revelaţia să prevadă prezentul de atunci şi viitorul Bisericii Ortodoxe Române. El a tras un semnal de alarmă, dar cei surzi nu l-au auzit, iar cei orbi n-au putut să-l vadă. Sunt cuvinte profetice şi în conţinutul lor adânc este o lumină strălucitoare, un strigăt puternic că se apropie furtuna peste Biserica lui Hristos, un semn al nenorocirilor care vor veni. De ce nu s-au luat măsuri pentru prevenirea lor ? Pentru că slujitorii care trebuiau să se sacrifice dacă ar fi fost cazul, au găsit de cuviinţă să-şi salveze interesele personale, căci aici pe pământ le era inima, unde le erau şi averile.
      Au fost însă şi din aceia care au ştiut să se sacrifice, cu gândul la plata cerească. Ei s-au jertfit pentru a salva Biserica lui Hristos, care nu era alta decât Biserica răsăriteană a strămoşilor. Arhimandritul Galaction Cordun era pe atunci o figură proeminentă la Mitropolia Ungro - Vlahiei, absolvent al Academiilor teologice din Cernăuţi şi Sankt Petersburg, unde fusese coleg cu cei ce au devenit ulterior Patriarh al Rusiei, Alexei şi Chirii al Bulgariei. Pentru poziţia sa luată împotriva amestecului în treburile bisericeşti de către forţele de ocupaţie germane în 1916-l917, la 31 ianuarie 1917 a fost reţinut de poliţia centrală germană şi internat ca ostatic sub pază la Săveni - Ialomiţa. Era începutul suferinţelor pentru cel ce avea să devină instauratorul ierarhiei în Biserica Ortodoxă de stil vechi. In adresa Poliţiei germane nr. 10591 din 27 iulie 1917, este învinuit de: ,,Activitate păgubitoare intereselor germane, în contrazicere violentă cu misiunea sa apostolică, ceea ce face imposibilă reintegrarea sa în demnitatea ce o ocupa până acum”.
      Aceste documente au o deosebită importanţă politică, istorică şi religioasă. Ele aparţin unui mare teolog şi intelectual, fost secretar al Sf. Sinod, iar din 1955, primul Mitropolit al Bisericii Ortodoxe de stil vechi din România.       A cunoscut foarte bine din interior situaţia în care se găsea Biserica, cât şi psihologia slujitorilor ei. Previziunile sale s-au adeverit întru totul:
- s-a renunţat foarte uşor la problemele de bază, păzite cu atâta grijă de mari ierarhi, care au interzis prin anatema adoptarea calendarului gregorian catolic în Biserica Ortodoxă de Răsărit;
- s-a renunţat cu o uşurinţă condamnabilă la respectarea Pascaliei după regulile stabilite de Soborul I ecumenic de la Niceea;
- nu s-a ţinut seama de situaţia Bisericii Ortodoxe Ruse, care era în mare pericol din cauza comunismului ateu şi a fost astfel izolată prin adoptarea noului calendar;
- s-au aplicat măsuri represive asupra clerului şi credincioşilor din ţară care n-au acceptat schimbarea, ceea ce a dus la o dezbinare gravă.
      Consideram că lupta de susţinere a calendarului iulian nu numai in România dar şi în celelalte ţări ortodoxe, este cunoscută mai puţin de generaţia mai tânără şi de aceea vom face acum o scurtă evocare.
      Calendarul este un instrument de măsurare a timpului şi este caracteristic multor popoare care au culturi diferite şi implicit propriul lor calendar. Calendarul folosit în Biserica Ortodoxă până la anul 1924, este calendarul iulian, care poartă numele celui ce l-a introdus în uzul Imperiului Roman în anul 46 înainte de Hristos, Iulius Cezar. Creştinismul care s-a răspândit aproape la toate popoarele acestui imperiu a primit ,,Aproape de la început acest calendar iulian. Importanţa acestui fapt a crescut prin adoptarea şi aprobarea lui la Sinodul I de la Niceea, sub conducerea Sf. Împărat Constantin. Biserica Ortodoxă şi cea Catolică au fost una singură până la marea schismă ce le-a despărţit în 1054.
      Aceasta s-a produs din cauza pretenţiilor papilor de jurisdicţie asupra întregii creştinătăţi şi nemulţumirea lor faţă de amploarea căpătată de Constantinopol. Biserica romano-catolică susţine că este singura Biserică universală şi a urmărit tot timpul să subordoneze Biserica Ortodoxă prin recunoaşterea Primatului papal. Calendarul iulian a fost folosit de catolici până la sfârşitul secolului al XVI-lea.
      Astronomii din Europa, din sfera de influenţă catolică, au ridicat problema întârzierii calendaristice datorită faptului că anul solar este mai scurt decât cel măsurat prin calendarul iulian. După calculele lor, în 128 de ani, calendarul iulian întârzie cu o zi şi o noapte faţă de anul solar, iar la vremea acestor discuţii, acesta era în urmă cu 10 zile, numărate de la Soborul de la Niceea din anul 325 şi nu de la începutul folosirii lui din anul 46 înainte de Hristos, cum ar fi fost normal şi întârzierea ar fi fost mai mare.
      Papa Grigorie al XIII-lea a dat în anul 1582 dispoziţie ca acest nou calendar, alcătuit sub conducerea astronomului Luigi Lilio, să fie introdus în toată Europa apuseană, catolică, ziua de 5 octombrie devenind 15 şi de aceea acest calendar îi poartă numele. Multe secole însă multe ţări au refuzat introducerea lui atât în viaţa civilă cât şi în Biserică. în România a fost introdus în 1919, dar Biserica încă nu-l adoptase. În anul 1924, când şi în Biserica Ortodoxă Română se punea problema schimbării calendarelor, întârzierea era de 13 zile. Problema schimbării calendarului era deosebit de delicată, căci vechiul calendar era perfect sincronizat cu Pascalia alexandrină, devenind un perfect calendar bisericesc, în timp ce calendarul nou era pur astronomic, cu mari carenţe care au apărut pe parcurs, provocând neajunsuri Bisericilor care l-au folosit.
      Aplicarea calendarului gregorian în viaţa bisericească nu era o simplă îndreptare a ceva ce era strâmb, ci o schimbare care nu mai ţinea seama de hotărârile Sinodului I. Schimbarea a vrut să dovedească că se poate renunţa la unele dogme care fac parte din tezaurul de principii imuabile ale Ortodoxiei, cu scopul de a slăbi forţa credinţei strămoşeşti. Astfel s-a desfiinţat hotărârea luată de întreaga Biserică în privinţa serbării Sf. Paşti.
      În anul 1598, Biserica papală a serbat Paştele cu o lună de zile înainte de Paştele evreilor, acesta fiind unul din inconvenientele acestui calendar, care s-au manifestat şi ulterior, în alte moduri. Creştinii ortodoxi de răsărit sunt feriţi de astfel de abateri prin întrebuinţarea calendarului iulian. La Sinodul I de la Niceea s-a hotărât ca Paştele să se prăznuiască în prima duminică de după luna plină ulterioară echinocţiului de primăvară, nici înainte de Paştele evreilor nici odată cu acesta, iar dacă luna plină cade duminica, Paştele se va prăznui în duminica imediat următoare.
      În România sunt naţionalităţi care sunt ortodoxe şi folosesc calendarul iulian, dar numai asupra credincioşilor români de stil vechi s-au făcut presiuni şi au fost persecutaţi pentru a renunţa la această credinţă şi a trece la stilul nou. Trebuie să subliniem că Biserica catolică a făcut mai multe încercări de a determina Biserica Ortodoxă de Răsărit să folosească noul calendar, încercările au fost zadarnice pentru că ierarhii răsăriteni au studiat cu atenţie subtilitatea noului calendar şi l-au respins, afirmând că este de competenţa unui sobor ecumenic al tuturor Bisericilor Ortodoxe să discute şi să hotărască şi nu a unui episcop singular.
      În Pastorala Patriarhului ecumenic Ieremia din anul 1583, se arată: ,,Fiindcă din nou Biserica vechii Rome înşelându-se de mândra deşertăciune a astronomilor săi, cu nechibzuinţă a schimbat preafrumoasele aşezăminte despre Sf. Paşti, stabilite de cei 318 Sf. Părinţi la soborul I ecumenic de la Niceea, care cu cea mai mare sfinţenie se respectă de toţi creştinii din întreaga lume ca nişte aşezăminte neatinse, aceasta devine astăzi cauza ispitelor. Înaintea mea, ca unui patriarh ecumenic, s-au prezentat bărbaţi armeni întrebându-ne despre practica serbării Sf. Paşti, fiindcă şi lor li se impune primirea acestor inovaţii. Pentru aceea, noi a trebuit să le răspundem ce despre acestea e hotărât de Sf. Părinţi. Chibzuind împreună cu fericitul Patriarh al Alexandriei şi fericitul Patriarh al Ierusalimului şi cu ceilalţi membrii ai soborului, în numele Sf. Duh hotărâm a lămuri aşezămintele despre aceasta a Sf. Părinţi.
      Cel ce nu urmează tradiţiilor şi obiceiurilor Bisericii aşa cum au poruncit cele şapte soboare ecumenice despre Sf. Paşti, legiuind toate bine ca să le urmăm şi voieşte a urma Pascaliei gregoriene şi calendarului papist, acela ca şi ateii astronomi, lucrează contra tuturor hotărârilor sfintelor soboare, voind prin aceasta a le schimba şi a le slăbi, să fie anatema, depărtat de la Biserica lui Hristos şi de la adunarea creştinilor. Dar voi pravoslavnicilor şi binecredincioşilor creştini staţi în cele ce v-aţi învăţat, în cele ce v-aţi născut şi educat. Şi când va fi necesar şi însuşi sângele vostru să-l vărsaţi ca să păstraţi credinţa şi mărturisirea părintească. Păziţi-vă şi feriţi-vă de unii ca aceştia reformişti, ca Domnul nostru Iisus Hristos să vă ajute vouă şi rugăciunile credinţei noastre să fie cu voi cu toţi, Amin”.
      Iată şi alt document din anul 1756, extras dintr-o pastorală a Patriarhului Ecumenic Chirii al Constantinopolului: ,,Cei ce se vor alipi de Pascalia gregoriană şi calendarul papistăşesc, fie el preot sau mirean, să fie îndepărtat de la Dumnezeu şi blestemat pentru ca după moarte să nu putrezească, ci să rămână în veşnicele munci. Pietrele şi fierul să se desfacă şi să se risipească, iar acela nici o dată şi nicidecum. Să fie pe pământ ca odinioară Cain, în tot locul tremurând şi mânia lui Dumnezeu să fie peste capul lor, iar soarta lor să fie cu Iuda vânzătorul şi cu tăgăduitorii de Dumnezeu iudei. Pământul desfacându-se să-i înghită pe ei, cum i-a înghiţit pe Datan şi pe Aviron. Îngerul Domnului să-i gonească pe ei cu sabia în toate zilele vieţii lor, să stea ei sub toate anatemele patriarhilor şi soboarelor, sub veşnica lepădare de Biserică şi aruncaţi în nestinsa gheenă a focului, Amin”.
      Un al treilea document, de aceeaşi factură este şi circulara Patriarhului Antim al Constantinopolului din 1848: ,,ţinem mărturisirea dreptei credinţe curată, după cum am primit-o de la Sf. Părinţi, desăvârşiţi bărbaţi. Respingem toate noutăţile ca cele ce sunt născociri ale diavolului. Cel ce primeşte noutăţi, defăima propovăduirea pravoslavnicei credinţe. La această desăvârşită şi dreaptă mărturisire, care este şi pecetluită, nu se primeşte nici adăugire nici scăpare, nici schimbare în Sfânta Biserică şi cel ce va voi şi va îndrăzni să introducă, să sfătuiască sau să se învoiască numai cu mintea la aceasta, asemenea este cu cel ce se leapădă de credinţa cea întru Hristos şi cu cunoştinţă se aruncă pe sine într-o veşnică anatemă, pentru hula cea împotriva Sfântului Duh (Matei 12,31), adică ca şi cum nu bine s-ar fi aşezat mărturisirea dreptei credinţe, Sfintele Scripturi şi ecumenicele soboare. Deci toţi cei ce primesc noutăţi, abateri sau dezbinări întru cunoştinţă, se îmbracă cu blestemul ca şi cu o haină (Ps. 100), ori pai sau patriarhi, ori clerici, mireni sau chiar îngeri din cer de ar fi, anatema să fie, Amin”.
      Aceste documente au circulat la toate comunităţile ortodoxe şi au constituit adevărate orientări sigure în păstrarea adevăratei Ortodoxii. Suntem siguri că şi în toate provinciile româneşti, au ajuns, inclusiv în Transilvania, unde prin credinţa ortodoxă s-a păstrat unitatea poporului român, exprimată prin limbă, neam şi aceeaşi credinţă.
      În România, in 1919, când s-a introdus în viaţa socială calendarul gregorian, în Biserică nu s-a schimbat nimic. în 1920, Mitropolitul primat Miron Cristea, devenit ulterior Patriarh, a prezentat Sinodului un raport intitulat ,,Chestiunea unui nou Sinod ecumenic al Bisericilor răsăritene”. La capitolul al II-lea ce urma să se discute la acest Sinod, a figurat schimbarea calendarului, dar acest punct nu s-a mai pus în discuţie. Sigur că ulterior s-au întrebat mulţi care este realitatea acestei probleme care a dus la sciziune în rândul clerului şi credincioşilor, rezultând cele două Biserici Ortodoxe din. România, respectiv de stil nou şi de stil vechi.
      Într-un raport publicat, Miron Cristea scria: ,,Noi ierarhii şi teologii români nu avem după canoane altă cădere în privinţa aceasta, decât să alegem chestiunile bisericeşti care vor trebui revizuite, să le studiem din vreme cu toată răspunderea şi cu toată evlavia creştinească, ca nu cumva, socotindu-ne înţelepţi, să facem naufragiu despre cele ale credinţei, ca apoi, după ce le vom pregăti astfel, sa le supunem soborului general al tuturor Bisericilor Ortodoxe surori. De la calea aceasta nu ne putem abate, întâi pentru că suntem datori după porunca Sfintei Scripturi să păstrăm unitatea Duhului în legătura păcii şi în al doilea rând pentru că o singură Biserică Ortodoxă nu e bine să schimbe uşor şi cu de la sine putere, fie şi numai pentru hotarele ei moştenirea ortodoxă pe care o are în comun şi în diviziune cu celelalte Biserici surori, ci trebuie să facă tpţi paşii posibili pentru a revizui cele lipsă în comun acord cu întreaga Biserică Ortodoxă”.
      Această propunere a Patriarhului de mai târziu Miron Cristea este în cel mai autentic duh ortodox din totdeauna şi de pretutindeni, fiind valabilă şi astăzi în toată lumea pravoslavnică din România şi din toate ţările dreptslăvitoare. Propunerile acestea au fost tipărite într-o cărticică, cu rezoluţia Sf. Sinod, de a se studia chestiunea propusă pentru a fi prezentată Sinodului ecumenic. Ce s-a întâmplat mai departe ? Sinodul ecumenic nu s-a putut aduna pentru că cea mai mare Biserică Ortodoxă, cea din Rusia, nu mai putea comunica cu celelalte Biserici surori din cauza bolşevismului instaurat prin Revoluţia din octombrie 1917.
      Cu foarte multă uşurinţă credem că au privit unii ierarhi din Bisericile răsăritene situaţia din Rusia, a cărei Biserică a devenit prima mare victimă a comunismului ateu. Nu era cazul în 1923 să se organizeze la Constantinopol un Sinod restrâns care a hotărât schimbarea calendarului, pentru că astfel s-a slăbit unitatea credinţei ortodoxe din răsărit şi solidaritatea cu Biserica Rusă, care era în pericol. Patriarhii Ierusalimului, Alexandriei şi Antiohiei şi Biserica Serbiei au refuzat categoric să discute această chestiune. Dar Bisericile din Constantinopol, România şi Grecia au introdus calendarul gregorian catolic zis ,,îndreptat”, după acest Sobor. Patriarhul Meletie al Constantinopolului, îndată după aceea, a fost alungat din scaun.
      Sf. Părinţi la Sinodul al VI-lea ecumenic, în canonul întâi, au aruncat anatema asupra celor ce ar îndrăzni să adauge sau să scadă ceva la aşezămintele bisericeşti. Prin introducerea calendarului gregorian în uzul Bisericii Ortodoxe, s-au încălcat cu bună ştiinţă poruncile Sf. Părinţi şi ale celorlalte Sinoade ecumenice, săvârşindu-se astfel: ieşirea  din  ecumenicitate  a  Sinodului  Bisericii Ortodoxe Române, care a serbat Sf. Paşti înaintea evreilor în 1926 şi 1929: caterisirea clericilor şi anatematisirea mirenilor prin Canonul I al Sinodului din Antiohia (anul 341, Ped., pag.  276),  prin  serbarea  Sf. Paşti  înainte  de primăvăreasca isimerie în anularea postului Sf. Apostoli Petru şi Pavel prin nerespectarea datelor pascale, aşa cum s-a întâmplat în anul 1932, 1945, 1983 şi cum se va mai întâmpla şi în alţi ani. De exemplu, în anul 1956, sărbătoarea Sf. Apostoli a căzut vineri în săptămâna de harţi de după Rusalii, înainte deci de lăsatul secului, aşa că în acel an, au fost numai trei posturi în loc de patru cum au rânduit Sf. Părinţi.
      Cum se poate justifica anularea acestui post, când Sf. Părinţi supun sub aspre pedepse pe cei ce îndrăznesc a dezlega cele patru posturi, precum şi miercurea şi vinerea de peste an ? Credincioşii Bisericii Ortodoxe de stil vechi se încadrează întru totul în rânduială, urmează pildei sfinţilor care s-au jertfit pentru credinţă şi nu admit să se introducă nici cea mai mică abatere de la aşezămintele bisericeşti, pe care le consideră date de Duhul Sfânt şi nu se vor supune niciodată hotărârilor luate de ori cine ar fi, care ar atinge prestigiul dogmelor, al cultului, ierarhiei şi disciplinei, fiind în unitate de vederi cu toate Bisericile Ortodoxe de stil vechi de pretutindeni.
      Acestea ar fi în principiu problemele care au dus la scindarea Bisericii Ortodoxe din România, după aproape 2000 de ani de creştinism şi ortodoxie. Biserica Ortodoxă de stil vechi din România, cu o poziţie conservatoare de păstrare a întregului tezaur de dogme şi principii ortodoxe strămoşeşti, a continuat să poarte prin valurile vremii flacăra vie a credinţei curate. Biserica Ortodoxă de stil nou, reformatoare, a introdus schimbări în rânduială bisericească prin adoptarea calendarului apusean fără consens şi a distrus unitatea Bisericii. Adepţii reformei au avut de partea lor Statul, care s-a amestecat în treburile bisericeşti şi a folosit forţa de represiune pentru suprimarea celor care nu s-au supus, adâncind astfel ruptura dintre două Biserici.
      Toate aceste evenimente n-au contribuit la întărirea Bisericii oficiale, ci au dat naştere la disensiuni grave, a orientat greşit pe ierarhi şi preoţi, care au pierdut din vedere principalul obiectiv, adică dezvoltarea generală a Ortodoxiei şi prevenirea descreştinării populaţiei din România.


CAPITOLUL II

Persecuţia Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România
după introducerea calendarului gregorian de sorginte catolică
în rânduiala Bisericii Ortodoxe Strămoşeşti

      Din cele arătate până acum rezultă că schimbarea calendarului în Biserica Ortodoxă a fost pregătită subtil, cu mult înainte de 1924. Că această schimbare s-a făcut prin înşelarea masei de credincioşi, prin forţa administrativă, foarte puţini îşi mai amintesc. Acţiunile au fost conjugate, eforturile Bisericii oficiale fiind susţinute de organele de represiune care nu s-au dat înapoi de la nimic pentru a-şi atinge scopul.
      Aceste acţiuni care au urmărit abaterea Bisericii strămoşeşti de la dreapta credinţă, au fost fals prezentate, ca o simplă schimbare a unui calendar cu altul şi nu ca o renunţare la hotărârile celui mare şi important Sinod din istoria Bisericii Ortodoxe, cel de la Niceea, unde au participat 318 Sf. Părinţi. Nu s-a spus un cuvânt despre faptul că această schimbare reprezenta renunţarea la sărbătorirea Sf. Paşti după Pascalia stabilită la acest sfânt sobor, iar postul Sf.Apostoli Petru şi Pavel avea uneori o durată mai mică decât cea minimă de 8 zile sau dispărea de tot.
      Prin schimbarea calendarului şi disensiunile care au urmat, cămaşa lui Hristos a mai fost ruptă o dată. Credem că cei ce au decis această schimbare, s-au bazat mult pe principiul bisericesc al ascultării, care presupune îndeplinirea poruncilor superiorilor necondiţionat. Dar s-au înşelat, pentru că în toate bisericile, obştilor mânăstireşti şi în rândul credincioşilor era o frământare, o mişcare şi un freamăt care n-a fost luat în calcul. Nu s-a ţinut seama de reacţia masei de clerici şi laici care n-au fost consultaţi, ci au fost puşi în faţa unui fapt împlinit, pe care marile personalităţi ale Bisericii l-au respins, în numele adevărului.
      Tinerii de astăzi şi toţi credincioşii îşi pot pune întrebarea ce reprezintă Biserica Ortodoxă de stil vechi, deoarece toate mânăstirile istorice şi majoritatea parohiilor din ţară, aparţin Bisericii oficiale. Biserica Ortodoxă de stil vechi este Biserica vie a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, biserica strămoşilor noştri de la creştinarea lor de către Sf. Apostol Andrei, este biserica întemeiată pe piatra adevărului Evangheliei şi a celor 7 sinoade ecumenice, adevărata biserică mamă care şi-a menţinut poziţia neschimbată timp de 1924 de ani. Această Biserică prin veacuri flacăra Ortodoxiei pure, indiferent de pericolele care au fost sau vor urma.
      Biserica Ortodoxă de stil vechi este constituită din sute de mii de credincioşi păstoriţi de preoţi, monahi şi monahii, care în mod deschis au respins folosirea noului calendar şi au continuat viaţa după calendarul iulian şi predaniile Ortodoxiei răsăritene. Pe aceştia nu i-a supus curentul reformator fiind întăriţi de dragostea lui Hristos şi a dreptei credinţe. După 1924, Biserica mamă nu mai avea lăcaşuri de cult importante, edificii măreţe, patrimoniu bogat, dar fiinţa vie era neatinsă. Lupii în piele de oaie au smuls o parte din credincioşi, au redus numărul turmei, poporul lui Dumnezeu era mai mic cantitativ dar rămăsese pur din punct de vedere al calităţii. Erau ucenicii adevăraţi ai lui Hristos, sarea pământului şi lumina lumii, cum spune Domnul.
      În Biserică insă valorează mai mult calitatea decât cantitatea sau numărul. Persecuţia împotriva Bisericii ortodoxe de stil vechi a fost prilejul ridicării şi căderii multora, prilejul pentru mărturisirea sau lepădarea credinţei ortodoxe strămoşeşti, a fost prilejul de a fi ales în ceata drepţilor sau în ceata celorlalţi. Biserica lui Hristos a trecut prin suişuri şi coborâşuri, iar duşmanii Ortodoxiei ştiu că pentru a distruge credinţa trebuie să distrugi Biserica, iar pentru a nimici Biserica, trebuie să loveşti în conducătorii ei, după spusele Mântuitorului din Sf. Evanghelie: ,,...bate-voi păstorul şi oile turmei se vor risipi” (Matei 26,31).
      Pierderea unităţii în Biserică a generat şi o cădere a credinţei, o scădere a puterii morale a Bisericii oficiale, care a încercat a se ridica prin organele de represiune ale Statului, urmărind a suprima Biserica Ortodoxă de stil vechi şi a obliga prin forţă pe membrii ei să treacă la stilul nou. Dar aceştia, declaraţi sau nedeclaraţi, au stat neclintiţi în mărturisirea adevărului de credinţă, singurul lor sprijin fiind Dumnezeu, de la care nădăjduiau să primească cununa ostenelilor.
      După ce au reuşit să schimbe calendarul, văzând că o parte a clerului şi credincioşilor continuă lupta de rezistenţă şi apără stilul vechi, simţind pericolul de compromitere a inovaţiei, Biserica oficială cerut interzicerea acestei mişcări şi a cerut sprijinul organelor de represiune ale şi Statului în acest scop. Aceasta a dus la o agresiune fizică violentă cu complicitatea unor ierarhi şi preoţi de stil nou. Astfel cei ce propovăduiau Evanghelia dragostei şi a păcii, s-au transformat în adevăraţi inchizitori, care ca şi cei din vechime au comis crime în numele lui Dumnezeu.
      Sufletele şi inimile credincioşilor de stil vechi plângeau şi erau îndurerate când vedeau persecuţiile la care erau supuşi conducătorii lor duhovniceşti de la care primeau binecuvântarea şi lumina Duhului Sfânt. Participarea la prigoană a clericilor din Biserica oficială i-a compromis pe aceştia în ochii credincioşilor lor, iar campania de discreditare desfăşurată împotriva mărturisitorilor adevărului a dovedit răutate şi nu iubirea aproapelui, trufie şi nu evlavie, însuşirea formală a Evangheliei lui Hristos, interese materiale şi frica că se va micşora colacul şi pitacul cum bine spunea un bătrân credincios de stil vechi.
      N-am putut consulta toate documentele din presa vremii, dar este imposibil ca acestea să nu fi condamnat aceste fărădelegi . Suntem siguri însă că generaţiile viitoare vor face ca acest capitol sângeros să fie alăturat istoriei zbuciumate a Bisericii Ortodoxe Române, dacă într-adevăr iubim adevărul, cum trebuie să-l iubească adevăraţii urmaşi şi ucenici ai Mântuitorului Iisus Hristos.         Răstălmăcirea adevărului a dus la cultivarea urii religioase şi a climatului necivilizat din Biserică. Biserica oficială n-a făcut de fapt nici un serviciu pentru ridicarea prestigiului ei, ci s-a compromis în faţa credincioşilor şi dând naştere la confuzie. Oamenii se întreabă astfel unde este adevărul ? De ce atâta ură ? De ce adevărul se impune cu sabia ? De ce s-a împărţit Biserica în atâtea grupuri ?
      Adevărul este cunoaştere şi nu obligarea celuilalt să spună la fel. S-a ajuns astfel la ucidere de oameni, cu convingerea că se aduce slujbă lui Dumnezeu. Dumnezeu însă nu autorizează crimele, căci este Dumnezeul păcii şi al dragostei între toţi oamenii şi toate popoarele.
      Un document care a demascat în faţa opiniei publice acţiunea de persecuţie a Bisericii Ortodoxe de stil vechi din România este cartea ,,Trâmbiţa sihaştrilor din Sf. Munte Athos”, apărută în limba română în 1931. Din studiul acestei cărţi rezultă că în Sf. Munte respectarea canoanelor Sf. Părinţi era o datorie sacră şi tot aşa era şi combaterea celor ce le călcau. Cartea cuprinde crâmpeie de rai, tunete şi fulgere din cer, torente pornite din sufletul lor mare şi sfânt, care a căutat numai slava lui Dumnezeu şi a Bisericii, mântuirea sufletelor şi triumful Bisericii Ortodoxe de Răsărit. Lucrarea are la bază date şi plângeri primite de la creştinii din judeţele Neamţ, Bacău, Suceava şi din alte zone ale ţării, despre suferinţele şi prigoana desfăşurată de către Biserica Ortodoxă oficială şi organele de represiune ale Satului.
      Primul exemplu este al unui grup de 27 de călugări care n-au acceptat sub nici o formă calendarul nou. Deoarece au fost expulzaţi din obştea mânăstirilor oficiale, au plecat în munţi pentru a trăi ca sihaştrii şi a păstra credinţa ortodoxă curată, aşa cum o primiseră de la înaintaşii lor. Schimbarea calendarului s-a petrecut la 1 octombrie 1924, zi care a devenit 14 octombrie. Era toamnă şi venea iarna.
      Aceşti călugări şi-au făcut adăposturi de supravieţuire în peşteri, în gropi acoperite, în locuri greu accesibile ştiute doar de puţini credincioşi. Existenţa lor îi îngrijora pe stareţii mânăstirilor din împrejurimi, care ştiau că exemplul lor putea atrage şi alţi călugări protestatari. De aceea s-a organizat o acţiune de capturare pe data de 15 decembrie când patrule de jandarmi călăuzite de monahi din mânăstiri au acţionat pentru prinderea lor. Călugării ascunşi au fost informaţi din timp de venirea jandarmilor şi s-au retras mai în adâncul munţilor, părăsindu-şi adăposturile. Acestea au fost descoperite şi distruse, iar obiectele de cult şi icoanele mai valoroase au fost confiscate.
      Călugării au suportat iarna grea prin alte ascunzişuri, la casele unor credincioşi care locuiau mai izolat şi în bordeie făcute sub case cu ieşire secretă spre munţi. Toate acestea se petreceau în regiunea judeţului Neamţ, în munţii din apropierea mânăstirilor de acolo. Pe 12 februarie 1926 au fost prinşi şi arestaţi de jandarmi monahii Galaction, Paisie şi Veniamin, care-şi făcuseră o mică peşteră drept adăpost în muntele Rus. La postul de jandarmi au fost închişi într-un coteţ, bătuţi şi insultaţi. Au fost eliberaţi la insistenţele unui credincios din sat, Ion Toma, care le-a dat jandarmilor un ţol de lână în schimbul eliberării captivilor. La prinderea călugărilor ţi-au adus aportul stareţul Mânăstirii Neamţ, Nicodim Munteanu, împreună cu călugării Dionisie Sângeorzan, Filaret Buliga şi Iosif Crăciun (Trâmbiţa sihastrilor, pag. 55). În anul 1927, în locul denumit Pârâul Negru din munţii Neamţului, erau stabiliţi aproape 30 de călugări, care-şi duceau viaţa duhovnicească în adăposturi făcute în locuri ascunse. Deoarece viaţa călugărească desfăşurată în afara mânăstirilor oficiale era considerată o acţiune de turburare a ordinii publice, iar din punct de vedere bisericesc, un pericol de revenire a credincioşilor la calendarul vechi, s-au luat măsuri de prindere a acestora.
      Acţiunea a fost organizată de jandarmerie, cu sprijinul unor monahi de la mânăstirile Neamţ şi Secu. Au participat 9 detaşamente de jandarmi timp de 30 de zile, începând cu data de 16 septembrie 1927. Ca şi în alte cazuri, călugării au fost informaţi din timp de credincioşi şi majoritatea dintre ei au reuşit să părăsească adăposturile şi zona unde avea loc urmărirea. Au fost insă prinşi 7 monahi, dintre care autorul cărţii îi menţionează pe Gherasim şi Partenie. Despre cei 7 monahi prinşi se spune: ,,Au fost bătuţi de moarte cu ceasloavele în cap.
      Unora le-au smuls bărbile cu cleştele şi alte batjocuri le-au adresat. Bătăi, răcnete, vaiete, plâns sfâşietor de durere se auzeau mereu. Adăposturile au fost jefuite şi distruse, obiectele de cult risipite sau confiscate de reprezentanţii pretinsei legi democratice şi a preoţilor de stil nou, care spuneau că apără în felul acesta credinţa strămoşească”. Dar când se foloseşte forţa, nu mai este nevoie de lege. în numele ,,legii” şi al ,,credinţei”, istoria are foarte multe pagini cu crime dintre cele mai monstruoase.
      Credem că cititorii îşi cor pune întrebarea cum se s-a putut întâmpla ca la astfel de acţiuni să participe clerici de stil nou care fuseseră până nu demult fraţi cu cei pe care acum îi prigoneau. Ce aveau de împărţit ? Biserica lui Hristos ? Aceasta este una singură şi aparţine tuturor creştinilor. Se împlineau însă cuvintele psalmistului: ,,Vor schimba timpurile şi legile”. Aceste acţiuni barbare cu participarea clericilor alături de trupe de jandarmi au fost posibile datorită pericolelor pe care aceştia le întrezăreau şi anume: nesupunerea călugărilor era urmată în mod direct de nesupunerea credincioşilor, în număr mare; se punea în discuţie reuşita reformei prin schimbarea calendarului.
      Toate aceste acţiuni erau urmate de o campanie de denigrare justificată de dorinţa de a apăra dreapta credinţă şi de a minimaliza amploarea reformei, numind-o ,,îndreptare a calendarului”. Nu scriem aceste pagini dureroase din istoria Bisericii Ortodoxe de stil vechi pentru a ne răzbuna ci pentru a nu se uita. Generaţiile de astăzi trebuie să cunoască trecutul şi calvarul acestei Biserici, pentru a nu se mai repeta astfel de fapte în viitor. De aceea trebuie îndepărtată cenuşa uitării şi scos la lumină adevărul despre această lungă perioadă de prigoană. Vremurile şi legile neprielnice libertăţii religioase au cuprins perioada octombrie 1924 - decembrie 1989, timp în care n-a existat democraţie reală în România, ci una declarativă şi s-a ascuns cu grijă persecuţia împotriva acestei Biserici.
      Cu toate că în România au mai existat Biserici de stil vechi ale grecilor, ruşilor, sârbilor, bulgarilor, lipovenilor şi ucrainenilor, de ele însă nu s-a împiedicat Biserica oficială. Aceasta ne aduce aminte de proverbul: ,,Cine ţi-a scos ochiul ? Fratele ! De aceea ţi l-a scos aşa de adânc”. Cu toate împotrivirile Bisericii oficiale şi ale autorităţilor, au fost construite lăcaşuri de rugăciune proprii, în localităţile cu un număr mai mare de credincioşi, pentru ca slujbele să se desfăşoare. În continuare după vechiul calendar.
      Prima biserică construită în condiţii de prigoană a fost în comuna Vânători, judeţul Neamţ, în casa evlavioşilor creştini Mihai şi Ioan Urzică. Cheltuiala a fost suportată de creştinii de stil vechi dar şi de cei de stil nou şi în general de oameni săraci, văduve şi bătrâni trăitori ai credinţei curate, care doreau să meargă la cele veşnice tot în această credinţă a moşilor şi strămoşilor lor, în care s-au născut şi au fost botezaţi, faţă de care n-aveau nici o îndoială.
      Referindu-se la activitatea lui Mihai şi Ioan Urzică, fiii lor Vasile şi Ştefan (azi în vârstă de 77 şi respectiv 71 de ani) din Vânători, Neamţ, ne-au relatat următoarele: Bunicul lor Ion Urzică, gospodar din comuna Vânători, om cu multă credinţă, după ce şi-a căsătorit cei 7 copii, s-a retras la Mânăstirea Neamţ pentru a se dedica celor sufleteşti. Prin viaţa şi nevoinţele sale, precum şi prin dragostea faţă de aproapele, a fost tuns în schima monahală primind numele de Manase. În poveţele sale, schimonahul Manase le spunea fiilor şi nepoţilor lui că în rânduiala bisericească ar putea avea loc o schimbare, prin introducerea unui nou calendar şi că el vede în aceasta un mare pericol pentru credinţa adevărată. I-a sfătuit că orice s-ar întâmpla ei să nu cedeze şi să apere cu orice preţ aşezămintele sfinţilor Părinţi, întărite la cele 7 sinoade ecumenice. Schimonahul Manase a trecut la cele veşnice în anul 1921.
      Deci în mânăstiri erau cunoscute preocupările care existau pentru schimbarea calendarului, iar preoţii şi călugării care erau convinşi de adevărul credinţei lor strămoşeşti, respectată şi apărată de înaintaşi, erau hotărâţi s-o apere şi ei cu orice preţ. După anunţarea schimbării calendarului, Mihai şi Ioan Urzică ne-au spus că majoritatea credincioşilor au refuzat să mai meargă la biserica satului, trecută acum pe stil nou. Au intervenit însă jandarmii, care mergeau la fiecare casă şi îi obligau pe credincioşi să meargă la biserică. Omenii respectau sărbătorile după calendarul vechi. Nu puteau fi convinşi nici cu argumente teoretice nici cu forţa să-şi părăsească credinţa părinţilor lor. Ioan şi Mihai Urzică, care de fapt sunt ctitorii primei biserici de stil vechi din România, erau crescători de oi. În anul 1926, fiind cu oile la munte, au ajuns la locul numit Râpa lui Coroi, un loc prăpăstios, cu o vegetaţie greu de pătruns pentru om sau animale. Câinii le-au dat de veste că în împrejurimi este o fiinţă vie şi mergând acolo, Ioan Urzică împreună cu un cioban al său, au găsit trei călugări adăpostiţi sub o stâncă, care le-au povestit cum s-au retras din Mânăstirea Neamţ. Se numeau Pamvu, Galaction şi Veniamin, erau fraţi şi după trup şi se trăgeau de loc din Ardeal, din judeţul Covasna, de unde veniseră la mânăstire cu 150 de oi primite de la tatăl lor, Neculai Haisa. Tot de la ei au mai aflat şi de alţi doi călugări Glicherie Tănase şi David Bidaşcu, care se aflau ascunşi în munţi. Vestea că mai existau clerici care se opuneau schimbării calendarului, a fost primită cu bucurie de credincioşii din Vânători.
      Ioan şi Mihai Urzică le duceau călugărilor din munte haine şi alimente, iar aceştia veneau noaptea în sat şi săvârşeau toate serviciile religioase de care aveau neyoie, retrăgându-se apoi pe ascuns la adăpostul lor. Vasile Urzică îşi aminteşte de părintele Glicherie şi David când au intrat prima oară în casa părintească. Avea pe atunci 9 ani.
      L-a impresionat foarte mult figurile lor, în special cea a părintelui David, care avea mâini cu degete groase, ochii duşi în fundul capului şi pomeţii proeminenţi, semne ale vieţii aspre pe care o duceau. Părintele Glicherie avea picioarele înfăşurate cu cârpe legate cu sfoară cu noduri şi hainele lor erau zdrenţuite. Erau foarte iubiţi de credincioşi care îi aşteptau cu nerăbdare şi au hotărât atunci să construiască o biserică pentru creştinii care doreau să păstreze credinţa adevărată
      După terminarea bisericii, părintele Glicherie care devenise conducătorul duhovnicesc al clericilor, a lăsat aici ca slujitori, pe preotul Pamvu şi pe fraţii săi, Galaction şi Veniamin, care erau doar călugări. Acest lucru a declanşat urmărirea lor de către autorităţi. Patrulele de jandarmi erau văzute tot mai des căutând să-i prindă pe toţi ,,fugarii”, dar mai ales pe conducătorii lor, Glicherie şi David. Vasile Urzică ne-a relatat un caz când doi jandarmi au intrat în curtea lor şi au întrebat unde este preotul Glicherie. Acesta observându-i, a ieşit pe o uşă dosnică şi s-a dus la moşul Grigore Urzică peste drum şi s-a ascuns într-o şură. Copilul Vasile, a ieşit pe furiş din casă, l-a găsit pe părintele Glicherie şi l-a ajutat să se ascundă într-un butoi gol, peste care a pus coceni de porumb. Părintele David era ascuns în ieslea vitelor. Jandarmii au venit şi la locuinţa lui Grigore Urzică, s-au uitat peste tot în grajd, însă n-au sesizat prezenţa preoţilor.
      Din ,,Trâmbiţa sihastrilor”, carte scrisă la Sf. Munte Athos, rezultă că în ziua de 4 august 1928, biserica din Vânători Neamţ a fost înconjurată de o subunitate de jandarmi, cu participarea preoţilor de stil nou Bârliba şi Petrescu şi a protopopului Dobrea din localitatea Crăcăoani, jud. Neamţ. Jandarmii au blocat drumurile de acces pentru a preveni fuga preoţilor şi a unor credincioşi căutaţi în mod special. L-au arestat pe ieromonahul Pamvu Haisa, care a recunoscut printre jandarmi, deghizaţi sub uniforme, alţi preoţi de stil nou. L-a trecerea unui pârâu, jandarmii l-au aşezat pe ieromonah în chip de punte şi au trecut peste el. Apoi l-au întrebat dacă vrea să treacă pe stil nou, ca să fie imediat liber, însă părintele Pamvu a refuzat. Martori oculari au fost Vasile Urzică şi sora lui Anica, pe atunci copii, gemetele de durere ale preotului fiind o imagine cumplită care le-a rămas în memorie toată viaţa. Obiectele de cult şi podoabele bisericii au fost aruncate într-o căruţă împreună cu arestaţii, au fost duse la Parchetul din Tg. Neamţ, aruncate într-un grajd, iar arestaţii au fost aruncaţi într-un beci. Au fost reţinuţi 30 de zile, bătuţi şi batjocoriţi, după care au fost puşi în libertate. în timpul când jandarmii îi împiedicau să meargă la biserică, aceştia foloseau metode barbare, spărgându-le sticlele cu ulei pentru candele şi călcându-le lumânările în picioare. Când au pătruns în biserică, era în timpul utreniei şi au început să lovească cu patul armei pe toţi care îi găseau în cale. Când am vizitat biserica nouă, construită după 1989, am văzut la intrare o icoană cu Mântuitorul Iisus Hristos, pe care se mai pot observa şi azi urme de sânge uscat, ţâşnit din capul celor ce se aflau atunci în biserică. Vasile Urzică ne-a spus că astfel de icoane cu urme de sânge mai' există, dar vor fi puse în biserică după terminarea construcţiilor. Acestea sunt dovezi care de-a lungul veacurilor vor striga despre prigoana dreptcredincioşilor suferită pe nedrept din partea autorităţilor bisericeşti şi laice. Credincioşii din Vânători ar dori să recupereze obiectele de cult confiscate, sau măcar contravaloarea lor, pentru a împodobi noua biserică.
      În anul 1929, un călugăr pe nume Partenie se întorcea din oraşul Tg. Neamţ, cu puţină aprovizionare. La ieşirea din oraş a fost întâlnit de preotul de stil nou Petrescu, care l-a bătut împreună cu vizitiul, izbindu-l cu capul de trăsură, apoi l-au legat şi l-au dus la locuinţa preotului, unde a fost aruncat într-un coteţ. L-au dus apoi la Parchet, unde a fost pus în libertate după ce a fost bătut din nou.
      Referindu-se la astfel de preoţi, sihastrii spun următoarele: ,,Frate creştine, cine te îndeamnă să te lepezi de biserică şi de preot ? Deci te rog frate creştine, cercetează preotul şi vezi dacă nu cumva este preot sau diavol”. Sihaştrii de la Muntele Athos au recomandat credincioşilor de stil vechi să nu accepte nici un serviciu religios din partea preoţilor de stil nou, să facă înmormântările fără preot, urmând a se face slujba ulterior de către un preot binecredincios. La fel şi în cazul botezurilor, iar dacă este o urgenţă, dacă acel copil este pe moarte, botezul să-l facă un mirean în numele Sf. Treimi, urmând a fi săvârşit tot de un preot adevărat, dacă va trăi copilul.
      Referindu-se la persecuţia începută în 1924 asupra credinţei adevărate, regretatul părinte Nicolae Onofrei din Rădăşeni, jud. Suceava, ne-a lăsat un scurt istoric, din care reiese că apăruseră zvonuri de schimbarea calendarului încă înainte de 1924. Preoţii parohi de atunci au sfătuit credincioşii să nu primească noul calendar gregorian, deoarece aceasta este o mare rătăcire. Vestea se răspândise aproape peste tot în Moldova, Muntenia şi Dobrogea.
      După schimbarea calendarului, autorităţile bisericeşti au ameninţat că vor destitui pe toţi preoţii care nu vor introduce inovaţia. în această situaţie, preoţii care cu puţin timp înainte afirmau că noul calendar ar fi o mare rătăcire, s-au văzut nevoiţi pentru a-şi păstra serviciul care era privit ca o meserie şi nu ca o vocaţie, să spună acum credincioşilor că ceea ce s-a întâmplat nu este aşa de grav, ci numai o îndreptare a calendarului. Din poziţia de apărători ai dreptei credinţe pe care au avut-o înainte, deveniseră acum prigonitori şi participanţi împreună cu trupele de jandarmi la unele acte împrumutate parcă odată cu acest calendar de sorginte catolică din inchiziţia medievală.
      Creştinii se adunau prin case şi se sfătuiau ce şi cum să facă pentru a păstra credinţa strămoşească în care fuseseră botezaţi. Prima hotărâre a fost de a nu respecta sărbătorile după noul calendar, ci să le prăznuiască în continuare după cel vechi. Preoţii de stil nou, văzând că rămân fără credincioşi, au început să afurisească pe creştinii care lucrau în zilele de sărbătoare şi nu mergeau la biserică. Problema mai acută era deci lipsa unor preoţi proprii, care să respecte calendarul iulian.
      Părintele Nicolae, care l-a cunoscut foarte bine pe Mitropolitul Glicherie, ne-a relatat ce spusese acesta despre plecarea preoţilor din mânăstiri, din cauza calendarului.
      După introducerea calendarului gregorian, în toamna anului 1924, un număr de 50 de preoţi şi călugări din Mânăstirea Neamţ, Secu, Sihăstria şi Pocrov, s-au adunat în faţa icoanei Maicii Domnului din Mânăstirea Neamţ şi în prezenţa unui preot bătrân îmbrăcat în vestminte, au jurat cu toţii că nu vor primi calendarul nou, indiferent ce se va întâmpla cu ei. A fost prezent la acest jurământ şi pe atunci ieromonahul Glicherie. Nu toţi însă au avut curajul şi bărbăţia să respecte acest jurământ. Ameninţările, bătrâneţea şi lipsa unor condiţii minime de trai, i-au determinat pe unii să rămână în mânăstirile de care aparţineau. Probabil că în intimitatea lor au continuat însă să respecte calendarul iulian, în timpul pravilei personale.
      Printre cei care au rămas neclintiţi în hotărârea lor, a fost şi ieromonahul Glicherie, care a predat cheile stăreţiei de la Pocrov şi împreună cu ierodiaconul David Bidaşcu, au plecat din obşte. După ce au stat un an de zile la Sf. Munte Athos, au revenit în ţară, deoarece ştiau că aici credincioşii aveau nevoie de păstori adevăraţi. Îi chema pământul strămoşesc, graiul sângelui vărsat şi Crucea Mântuitorului care trebuia purtată spre o nouă Golgotă. Aşa a început organizarea Bisericii Ortodoxe din România după calendarul vechi, în conformitate cu rânduiala apostolică şi a Sf. Părinţi.
      Aşa cum am mai spus prima şi cea mai grea problemă era lipsa preoţilor. Prigoana religioasă asupra clerului şi credincioşilor era în toi, mai ales în Moldova. A fost nevoie de mult sacrificiu şi voinţă nestrămutată pentru a se păstra, credinţa adevărată. Organizarea a început cu construirea bisericii din Vânători-Neamţ, apoi din alte localităţi, în paralel cu asigurarea asistenţei religioase pentru credincioşii din alte localităţi, în casele unor oameni de nădejde, buni creştini şi buni gospodari. Printre localităţile care au opus pentru prima dată rezistenţă introducerii inovaţiilor, unde s-au format comunităţi puternice de credincioşi adevăraţi au fost pe lângă Vânători şi Rădăşeni, Brusturi, Râşca, Slătioara, Cucova şi Angheleşti. în Rădăşeni s-a stabilit iniţial Ieromonahul Glicherie. Pe atunci, slujbele erau oficiate tot în biserica satului, dar această situaţie n-a mai fost permisă. în mod normal biserica putea fi folosită de ambele comunităţi, deoarece toţi credincioşii contribuiseră la construirea ei, însă preotul paroh de stil nou, Haralambie Teodoru, a încuiat biserica pentru cei de stil vechi, îi împiedica să slujească luând limba de la clopot, îi instiga pe locuitori să arunce cu pietre după ,,stilişti” şi într-o zi,le-a strigat acestora: ,,Dacă vă trebuie, faceţi-vă biserică”.
      Deci ura a fost întreţinută de clericii de stil nou, ură care a degenerat apoi în acte de violenţă şi agresiune. Sărbătorirea Sf. Paşti după calendarul gregorian în anii l926 şi 1929, au fost tot atâtea ocazii de a se convinge credincioşii că de fapt noul calendar nu era decât un prim pas al unui proces care avea ca scop distrugerea valorilor Ortodoxiei. În anul 1931, a venit la Rădăşeni, ieromonahul Glicherie, care văzând hotărârea oamenilor s-a stabilit aici şi a început organizarea unei parohii pe stil vechi. La 8 mai 1932, a sfinţit locul pentru noua biserică şi a pus piatra fundamentală, cu hramul Sf. Apostoli Petru şi Pavel. În 28 de zile biserica a fost construită din lemn, acoperită cu tablă şi într-o singură zi tencuită. Dar în luna iunie a aceluiaşi an, preotul de stil nou a trimis într-o noapte doi oameni s-o incendieze. A fost însă salvată de tatăl părintelui Nicolae, Vasile Onofrei, care a fost trezit de câinii care lătrau şi s-a sculat împreună cu două surori ale sale şi cu pe atunci copilul Nicolae. Unul din răufăcători, Teodor Sandu, s-a îmbolnăvit mai târziu foarte grav şi a fost adus pe targă la biserică să-şi ceară iertare. Pe 14 octombrie 1933, biserica a fost sfinţită.
      Între timp, părintele Glicherie şi David au fost plecaţi la Ierusalim, pentru a discuta cu Patriarhul Damianos situaţia creştinilor ortodoxi din România, care doresc să continue păstrarea calendarului iulian. Patriarhul le-a dat toată binecuvântarea să continue lupta, să construiască şi să sfinţească biserici noi, dându-le în acest scop Sfântul şi Marele Mir. Se păstrează şi azi în casa preotului Nicolae Onofrei din Rădăşeni, o fotografie a părintelui Glicherie, slujind cu Patriarhul Damianos.
      La întoarcerea în ţară, părintele Glicherie a continuat cu o mai mare râvnă lupta înviorând activitatea Bisericii Ortodoxe Române de stil vechi, prin construirea a peste 30 de biserici noi. S-a deplasat în multe localităţi din ţară şi din Basarabia, fiind însoţit de un grup de călugări autohtoni şi de la Muntele Athos, care l-au sprijinit pentru a lămuri pe credincioşi, în menţinerea vie a dragostei, nădejdii şi speranţei în puterea credinţei strămoşeşti.
      Pentru slujbele de sfinţire a locului pentru biserici noi sau de sfinţire a bisericilor terminate, veneau credincioşi din toată ţara, în pelerinaje, cu convoaie de căruţe şi îmbrăcaţi în haine de sărbătoare. Deplasarea se făcea cu veselie duhovnicească, sub conducerea Ieromonahului Glicherie şi a celor care-l însoţeau. Părintele Nicolae Onofrei îşi amintea că fiind copil, a fost luat de tatăl său (devenit ulterior călugăr la Mânăstirea Slătioara cu numele de Varlaam), împreună cu fratele său Onofrei(devenit ulterior Mitropolitul Silvestru), la astfel de pelerinaje când se sfinţeau biserici sau locuri pentru biserici. Deplasându-se pentru sfinţirea locului de biserică în localitatea Oglinzi, jud. Neamţ, la Vadu Moldovei s-au întâlnit cu alte convoaie de căruţe din alte localităţi, Mălini, Drăguşeni şi altele. Părintele Glicherie s-a ridicat şi a salutat credincioşii cu ,,Hristos a înviat !” Mulţimea de credincioşi a răspuns ,,Adevărat a înviat !”, atât de tare încât a răsunat toată valea Moldovei, peste care treceau. Fiind perioada Sf. Paşti, pe tot parcursul drumului, s-a cântat Hristos a înviat. Toţi erau cuprinşi de mulţumire sufletească şi doreau să dea slavă lui Dumnezeu.
      Această unitate manifestată de credincioşi, care dădea o notă de mai mare grandoare manifestărilor religioase, nu era privită cu ochi buni de autorităţi şi de reprezentanţii Bisericii oficiale. Astfel, în ziua de 29 iunie, la sărbătoarea hramului Sf. Apostoli Petru şi Pavel, s-a acţionat în forţă pentru a înăbuşi manifestarea religioasă şi mai ales pentru a descuraja organizarea acestor evenimente. La terminarea slujbei, a venit primarul comunei Rădăşeni, Gostică Grigorescu, care cu vicleşug şi minciună a spus: ,,Toţi bărbaţii din parohia voastră trebuie să meargă acum la Fălticeni, la Prefectură, pentru a primi aprobarea de funcţionare a cultului” . Oamenii l-au crezut pe primar, ca pe un om serios şi bucurându-se au plecat pe jos la Fălticeni, peste deal, distanţa fiind de doar 2-3 km. Părintele Glicherie deşi n-a avut încredere în primar, a aprobat plecarea oamenilor, punându-şi toată nădejdea în Dumnezeu.
      După ce au plecat credincioşii şi s-au îndepărtat îndeajuns, biserica a fost înconjurată de circa 40 de jandarmi, toţi beţi, care au pătruns în curte căutandu-l pe Părintele Glicherie. Acesta a văzut pericolul şi a fugit în grădină, unde s-a ascuns printre tufele de cartofi, dar a fost observat de jandarmi. Aceştia au năvălit asupra lui cu brutalitate, încercând să-l treacă peste gard. Scena a fost observată de nişte maici, care au strigat alarmându-l pe Vasile Onofrei, care împreună cu Toader Amariei şi o femeie Anica Grecu, au sărit în ajutor. Vasile Onofrei a strigat la jandarmi: ,,Ce faceţi în curtea mea ? “, iar unul dintre aceştia a replicat printr-un foc de avertisment.
      Când a vrut să reîncarce arma s-a produs o dublă alimentare a cartuşului. Jandarmul s-a dezechilibrat ferindu-se de femeia care a vrut să-l lovească cu furca şi a fost dezarmat de Vasile Onofrei, care l-a eliberat astfel pe părintele Glicherie. în timpul acestei acţiuni brutale, el a fost lovit cu bestialitate de jandarmi cu bocancii peste picioare, provocându-i o rană care nu s-a mai vindecat toată viaţa. Vasile Onofrei a ascuns arma pe care a păstrat-o două săptămâni, dorind să meargă la Ministerul de Interne pentru a reclama abuzurile săvârşite de jandarmi.
      Credincioşii care locuiau mai aproape de biserică au venit în fugă şi au alarmat lumea trăgând clopotul, iar unul dintre ei a plecat călare să-i aducă înapoi pe cei plecaţi la Fălticeni.în acest timp, biserica a fost apărată de femei care au blocat poarta împiedicându-i pe jandarmi să pătrundă în curte. Aceştia s-au retras doar când s-au întors cei plecaţi la Prefectură, mânioşi că fuseseră înşelaţi.      S-a aflat apoi că jandarmii au aşteptat plecarea oamenilor la Fălticeni în curtea casei preotului de stil nou Haralambie Teodoru, care i-a îmbătat şi a devenit astfel complice la acţiunea criminală a acestora.
      S-a dovedit din nou că în spatele acţiunilor de persecuţie stăteau unii clerici de stil nou, care acţionau pe baza unui plan existent şi stabilit între reprezentanţii Bisericii oficiale şi şefii Siguranţei şi ai legiunilor de jandarmi. Oare reprezentanţii Bisericii oficiale de azi au curajul de a privi retroactiv persecuţia la care au participat predecesorii lor? Oare ce canoane au justificat folosirea forţei şi colaborarea cu organele de represiune pentru a distruge Biserica Ortodoxă de stil vechi ?
      Persecuţia însă nu s-a oprit aici. Conducătorii Bisericii îşi vedeau primejduite acţiunile pripite prin care schimbaseră calendarul. Extinderea credinţei pe stil vechi, prin activitatea condusă cu multă energie de Ieromonahul Glicherie sprijinit de miile de credincioşi, puteau să le răstoarne calculele făcute superficial atunci când au hotărât schimbarea calendarului.
      Intensitatea persecuţiilor desfăşurate în continuare de Biserica oficială aliată cu forţele de represiune ale Statului, au dovedit că ierarhii acestei Biserici uitaseră că slujitorii ei nu se pot uni cu forţele iadului, pentru aşa zisa cauză a credinţei creştine. Mântuitorul Hristos şi ucenicii Săi n-âu impus creştinismul cu forţa săbiei şi a bâtei, ci cu puterea cuvântului divin şi cu iubirea de oameni.Evenimentele care au urmat după sfinţirea locului
pentru biserica din localitatea Buhalniţa, judeţul Neamţ

      Credincioşii de stil vechi din localitatea Buhalniţa şi din împrejurimi, s-au hotărât să-şi construiască o biserică nouă, în care să se slujească după calendarul iulian, pentru folosul lor sufletesc. În luna septembrie a anului 1936, s-a stabilit să se sfinţească locul pentru acest lăcaş de închinăciune. Din toate părţile Moldovei au venit credincioşi în peste 500 de căruţe, purtând prapori şi cruci. Pentru săvârşirea slujbei de sfinţire a venit ieromonahul Glicherie, însoţit de călugări şi călugăriţe. Printre aceştia s-a strecurat un preot de stil nou, care i-a sfătuit cu viclenie ca la întoarcere să plece prin Piatra Neamţ, pentru a evita o eventuală întâlnire cu jandarmii.
      La intrarea în oraşul Piatra Neamţ, coloana de căruţe a fost oprită de subunităţi de jandarmi, care erau în dispozitiv de aşteptare. Imediat au început să tragă focuri de avertisment şi au intrat printre credincioşi pentru a-I recunoaşte pe aceia care erau consideraţi conducători. Preotul străin care se infiltrase, i-a ajutat pe jandarmi să poată sa-l identifice pe părintele Glicherie. în acest mod mişelesc a fost trădat, prins şi arestat.
      Maica Serafima, stareţa de la Mânăstirea Dobru, a fost de faţă la arestarea preotului Glicherie şi ne-a relatat că văzând cum îl bat jandarmii, s-a interpus între aceştia şi bietul părinte, strigând cu putere: ,,Nu-mi omorâţi soţul că am patru copii”. A fost în zadar, căci jandarmii nu s-au lăsat impresionaţi şi l-au dus la sediul legiunii din Piatra Neamţ, apoi a fost transportat de urgenţă la Ministerul de Interne, la Bucureşti.
      În ziarul ,,Universul” din 16 septembrie 1936, s-a publicat următoarea ştire: ,,Episcopul stilist Glicherie, supranumit ,,Faima Moldovei”, a fost adus în capitală. A fost arestat cu ocazia tulburărilor de acum două zile de la Piatra Neamţ. Şeful stiliştilor a fost adus în capitală sub o puternică escortă de jandarmi. El va fi ţinut la dispoziţia autorităţilor până la terminarea anchetei de la Piatra Neamţ “.
      Din mulţimea credincioşilor aflaţi în convoiul de căruţe, unii au încercat să fugă şi au reuşit, alţii au fost reţinuţi, bătuţi de jandarmi şi duşi la sediul Legiunii din Piatra Neamţ, cercetaţi, trimişi în judecată şi condamnaţi. Tot atunci au fost arestate nouă maici, transportate la Bucureşti după o anchetă sumară la Piatra Neamţ şi trimise cu domiciliul forţat la Mânăstirea Vărzăreşti, unde împreună cu alte călugăriţe au fost ţinute în regim de detenţie, timp de 3 ani. S-a încercat în această perioadă prin orice mijloace să fie convinse să treacă la stilul nou, dar maicile au rămas tari în convingerea lor.
      Din informaţiile primite de la monahia Glicheria Râpan de la Mânăstirea Brădiţel, jud. Neamţ, am aflat că acei credincioşi care au reuşit să scape de la Piatra Neamţ, în drum spre casă, au fost opriţi de alţi jandarmi care erau însoţiţi de preoţi de stil nou şi au încercat să-i aresteze fără motiv. Tot de la maica Glicheria am aflat că printre jandarmii răniţi în timpul incidentelor, deoarece creştinii au ripostat, la spital, au fost descoperiţi preoţi deghizaţi.
      Despre aceste evenimente, credincioasa Afloarei Elena din comuna Brusturi, ne-a relatat următoarele: ,,în anul 1936, luna septembrie, părintele Glicherie trebuia să meargă la sfinţirea locului pentru biserica din localitatea Buhalniţa, judeţul Neamţ. Cu circa două săptămâni înainte a sosit la biserica de stil vechi din Brusturi o persoană care s-a prezentat că este preot şi l-a rugat pe părintele Glicherie să fie şi el primit în obşte deoarece vrea să urmeze credinţa adevărată. Acesta l-a ascultat si urmând cuvintele Mântuitorului care a spus că pe nimeni dintre cei ce vor veni nu-i va scoate afară, l-a primit, urmând ca pe parcurs să se vadă şi comportarea şi felul cum de încadrează în obştea de călugări. în cele aproape două săptămâni, individul a locuit la un credincios care avea casa lângă biserică. într-o duminică a venit la biserică pe când părintele Glicherie predica, a îngenunchiat, l-a sărutat mâna şi i-a zis că el este stăpânul lui şi credinţa propoveduită de el, este cea adevărată. Tot în această perioadă, părintele a primit o scrisoare de la un boier din Brusturi, pe nume Irimescu, care deşi urma stilul nou, l-a avertizat să nu se ducă la sfinţire pentru că va fi prins şi arestat. După ce a citi scrisoarea, părintele Glicherie a spus că nu-i pasă dacă va fi prins, căci nu poate lăsa atâţia credincioşi fără biserică.
      La înapoierea de la Buhalniţa, când convoiul de căruţe a fost oprit pe raza localităţii Dărmăneşti (azi cartier al municipiului Piatra Neamţ), individul venit pentru călugărie la biserica din Brusturi, l-a predat pe părintele Glicherie jandarmilor. Pentru a potoli mulţimea, jandarmii au tras cu armele în oameni. A fost împuşcat mortal un om din Şoimăreşti, iar alţii au fost împuşcaţi în picioare “.
Maica Xenia, fiica preşedintelui comitetului parohial din Brusturi, a fost rănită la un picior de un glonte. A fost dusă la spital unde a fost operată fără anestezie.
      Când ţipa de durere, medicul i-a zis: ,,taci stilisto nu mai ţipa”. Cu părintele Glicherie a fost arestat şi Buzdea Mihai, tot din Brusturi, pe atunci în vârstă de 31 de ani. El este un martor ocular al atrocităţilor săvârşite de jandarmi în momentul arestării.
      Din analiza acestor abuzuri, care au fost săvârşite cu participarea directă a unor reprezentanţi ai Bisericii oficiale, rezultă că aceste acţiuni pot fi comparate cu atrocităţile întreprinse de catolici in Franţa, pentru a curma existenţa reformaţilor.
      Transportarea de urgenţă a părintelui Glicherie la Bucureşti, a făcut parte dintr-o combinaţie a organelor de represiune şi a conducerii Bisericii oficiale, prin care se urmărea suprimarea conducătorului Bisericii Ortodoxe care se năştea atunci, cea după calendarul iulian. Evenimentele grave care au urmat, dovedesc că clerul şi credincioşii acestei Biserici au trăit zile grele, suferind bătăi şi chinuri pentru adevărata credinţa de care nu s-au lepădat nicicum.
      După ororile de la Buhalniţa, comuna Rădăşeni din judeţul Suceava, a fost înconjurată de câteva batalioane de jandarmi care au fost aduse tocmai de la Cernăuţi. Aceştia au blocat toate căile de acces în localitate şi au adunat o mare parte de locuitori la primărie. Aici cei care s-au dovedit a fi pe stil nou au primit ordin să plece acasă.
      Credincioşii de stil vechi, sub ameninţarea cordoanelor de jandarmi, au fost sfătuite să treacă la stilul nou dacă vor să plece acasă. La refuzul credincioşilor, jandarmii au luat toţi bărbaţii, i-au dus la şcoală unde au fost dezbrăcaţi şi culcaţi la podea. Apoi au fost bătuţi cu bestialitate cu bâtele, loviturile primite provocându-le răni de pe urma cărora au suferit toată viaţa. Femeile şi tinerii care au rămas la primărie şi au stat neclintiţi în mărturisirea dreptei credinţe, au fost forţaţi să treacă printre două rânduri de jandarmi care I-au lovit cumplit cu bâtele.
      Aceste acţiuni violente au avut un dublu scop. Pe de o parte s-a încercat forţarea clerului şi credincioşilor să treacă de frică la stilul nou, iar pe de altă parte limitarea rezistenţei acestora la distrugerea bisericilor. Un exemplu este biserica din comuna Rădăşeni care a fost demontată şi mutată în altă localitate şi folosită ca biserică de stil nou.
      Bisericile au putut fi distruse, demolate sau mutate, dar credincioşii care au biruit persecuţia au rămas mai departe Biserica vie a Mântuitorului lisus Hristos, care n-a putut fi nici nimicită, nici desfiinţată, nici îngropată. Flacăra credinţei ortodoxe strămoşeşti n-a putut fi stinsă, ea a luminat mai puternic în inimile şi sufletele acestor credincioşi care prin pătimirile lor s-au adăugat la numărul celor ce au suferit pentru dreapta credinţă. Flacăra aceasta a fost predată urmaşilor pentru a fi dusă mai departe prin veacuri, aşa cum a fost primită de la strămoşi, curată şi adevărată.


Brusturi - persecuţie şi martiri

      Din manuscrisul credincioase Elena Afloarei, fiica credinciosului Buzdea Ghe. Vasile din comuna Brusturi, judeţul Neamţ, am aflat date şi mărturii care amintesc de evenimente ce se aseamănă cu viaţa unor martiri ai creştinismului, evenimente care s-au petrecut însă după aproape 2000 de ani de creştinism şi ortodoxie. Dacă n-am fi pomenit de ele în această carte i-am fi nedreptăţit pe aceşti credincioşi vrednici, atât pe cei rămaşi în viaţă cât şi pe cei ce s-au mutat la cele veşnice. Mintea ageră a acestei credincioase a înregistrat, a păstrat şi apoi a redat în memoriile sale scene care amintesc parcă de perioada creştinismului primar, când asupra creştinilor s-a abătut crunta prigoană din care s-a născut credinţa ortodoxă.
      Brusturi este o localitate importantă pentru istoria însângerată a Bisericii Ortodoxe Române de stil vechi, o localitate cu oameni obişnuiţi, credincioşi adevăraţi, unde amintirea Mitropolitului Glicherie a intrat în legendă.
      Despre el se vorbeşte ca despre un sfânt şi I se pronunţă numele cu smerenie şi respect. Uliţele satului poartă urmele unui sfânt contemporan în amintirea celor care l-au cunoscut şi cărora le-a fost părinte duhovnicesc. Cei tineri vor păstra în inimă, minte şi suflet, povestirile reale, care se transformă în legendă de la o generaţie la alta.
      Brusturi şi împrejurimile, vor duce din grai în grai, până la sfârşitul vremurilor povestiri adevărate despre suferinţele celor vrednici, datorită cărora Biserica Ortodoxă Romană de stil vechi a trăit şi trăieşte.
      Printre numeroşii credincioşi hotărâţi să nu treacă la stilul nou după schimbarea calendarului din 1924, au fost şi foarte mulţi locuitori din comuna Brusturi li satele aparţinătoare. Aceşti credincioşi, hotărâşi să respecte cu orice preţ credinţa ortodoxă strămoşească veche, au format o comunitate religioasă mai rezistentă decât zidurile unei cetăţi. Zidurile le macină vremea, sau le dărâmă loviturile unei armate duşmane. Comunitatea acestor credincioşi însă, n-a fost clintită de suferinţele îndurate în decursul celor 65 de ani de prigoană religioasă.
      L-au găsit pe părintele Glicherie şi pe părintele David în comuna Vânători şi i-au rugat să îi ajute la ridicarea unei biserici noi, pentru a nu o folosi pe cea în care slujeau cei ce au stricat legea Domnului. În anul 1933 s-a sfinţit locul pentru biserică, a început construcţia acesteia şi a chiliilor pentru călugări, pentru că se dorea întemeierea unui aşezământ monahal. S-au stabilit aici părintele David, Zosima, Varuh, Ghimnazie şi mai târziu părintele Arsenie de la muntele Athos. Înălţarea acestei biserici care funcţiona cu regim de mânăstire de călugări în această localitate, a dus multă bucurie credincioşilor de stil vechi.
      Ei credeau că pot acum trăi în linişte dacă au biserica lor şi nu deranjează pe nimeni. Nu credeau că dacă respectă convingerile lor religioase moştenite de la părinţii lor, vor avea de suferit împreună cu duhovnicii lor.
      Auzeau anumite afirmaţii necreştine făcute de preotul de stil nou Vasile Lupescu, dar nu le venea să creadă că acesta în calitatea sa va trece de la intenţii răutăcioase la acte de răzbunare şi prigoană. La şcoala din sat, preotul Lupescu preda religia. Ora de religie era folosită de acesta ca un prilej de persecuţie a elevilor care proveneau din familiile de stil vechi. Pe şcolarii menţionaţi îi pălmuia pentru fiecare greşeală şi le adresa cuvinte jignitoare.                                  Considerându-se ameninţat de existenţa bisericii cu regim de mânăstire şi de prezenţa preoţilor şi a călugărilor care propovăduiau zi şi noapte credinţa ortodoxă adevărată atât în comuna Brusturi cât şi în împrejurimi, acesta a intervenit pentru aplicarea unor măsuri deosebite.
      Activitatea desfăşurată de grupul de călugări în frunte cu părintele Glicherie, le-a creat o anume faimă care nu convenea preoţilor din Biserica pe stil nou şi nici conducerii acesteia.
      Aşa de exemplu se răspândise şi vestea despre multe femei credincioase care după ce ascultau sfaturile duhovniceşti ale părintelui Glicherie, părăseau lumea şi se călugăreau, formând astfel primele aşezăminte monahale de maici. Putem menţiona aici pe fiica domnului Gârleanu din Tg. Neamţ, profesoară la o şcoală din oraş, care şi-a părăsit starea socială şi a plecat la Ierusalim unde a primit marea schimă sub numele de Glicheria. Tot cu acest nume a fost tunsă în monahism şi o altă fiică duhovnicească a părintelui Glicherie din satul Târzia.
      Activitatea dârză a acestuia îi crease o aureolă, un renume şi cuvântul său era sămânţa care rodea şi nu convenea celor ce se abătuseră de la dreapta credinţă. Din această cauză era primul vizat de autorităţi, la sfatul conducătorilor Bisericii oficiale, pentru a fi împiedicat sau oprit de a mai desfăşura activitate religioasă, care în viziunea lor tulbura liniştea publică. Ca urmare, au fost sesizate organele jandarmeriei să ia măsuri pentru reţinerea ieromonahului. Masele de credincioşi din Brusturi şi din împrejurimi erau hotărâte să-l apere însă cu orice preţ.
      În localitatea Săveşti, părintele Glicherie a fost prins de jandarmi pe când umbla cu Bobotează. A scăpat însă sub presiunea credincioşilor care au venit de urgenţă din satele apropiate. În altă situaţie, părintele Glicherie se înapoia din comuna Rădăşeni, judeţul Suceava şi în localitatea Boroaia a fost prins de jandarmi. A fost eliberat din nou de credincioşii din Brusturi care au venit la timp. Printre aceştia putem menţiona pe Buzdea V. Vasile - preşedintele comitetului parohial de atunci, Buzdea V. Gheorghe, Buzdea Gh. Nicolae, Ignat P. Mihai, Ignat P. Gheorghe, Buzdea Ghe. Vasile şi mulţi alţii. La sosirea grupului de oameni părintele Glicherie era reţinut în curtea unei prăvălii împrejmuită cu gard din sârmă ghimpată şi păzit de jandarmi. Văzând pe oamenii sosiţi, părintele Glicherie a trecut pe sub gardul de sârmă, iar un jandarm a tras asupra lui cu pistolul, dar nu l-a nimerit. Patronul prăvăliei, care era evreu l-a mustrat pe jandarm: ,,De ce nu l-ai împuşcat ? Glicherie va ajunge arhiereul lor”.
      De atunci credincioşii l-au sfătuit să nu mai umble singur, ci însoţit de un grup de oameni pentru a se preveni astfel arestarea lui. Şeful postului de jandarmi din Boroaia, a întocmit actele şi a trimis în judecată pe toţi care au participat la salvarea părintelui Glicherie. Procesul s-a desfăşurat la Iaşi, cu dezbateri în fiecare lună şi au fost condamnaţi la câte 6 luni de închisoare cu executarea pedepsei..
      Paralel cu acţiunile jandarmilor, preoţii de stil nou şi-au intensificat acţiunile de învrăjbire şi de instigare a credincioşilor de stil nou împotriva celor de stil vechi.
      Aceste acţiuni se desfăşurau prin viu grai, scrieri sau zvonuri tendenţioase, care urmăreau întreţinerea vrajbei, a urii religioase şi desconsiderarea acestor credincioşi, mulţi dintre ei fiind rude apropiate sau chiar formau familii mixte. Vrajba religioasă iniţiată împotriva Biserici Ortodoxe Române de stil vechi, n-a fost desfăşurată întâmplător, ea a urmărit pregătirea unor indivizi şi chiar feţe bisericeşti de a participa fără mustrări de conştiinţă la persecuţia clerului şi credincioşilor de stil vechi, la dărâmarea de biserici, la transformarea unor mânăstiri în locuri de detenţie, unde chiar unii clerici îndeplineau funcţia de gardieni, denunţători, calomniatori, uitând astfel de preceptele evanghelice şi de rolul lor de fii ai lui Hristos şi nu de următori ai diavolului şi a slugilor lui.
      Arestările care au fost făcute au lăsat toate bisericile fără preoţi, aşa cum a fost şi situaţia bisericii din Brusturi. Pentru a se preveni devastarea sau incendierea ei, aceasta era păzită noapte de Ignat V. Petre, pe atunci în vârstă de 30 de ani. De asemenea, toţi credincioşii din sat erau atenţi pentru a intervenii în caz de nevoie.
      Preotul de stil nou nu era mulţumit numai cu atât, el dorea distrugerea bisericii prin orice mijloace, indiferent de măsuri. A organizat cu ajutorul jandarmilor şi a directorilor şcolilor, Sturza din Brusturi şi Dumitrescu din Groşi, o bandă care sărit gardul în timpul nopţii îmbrăcaţi în jandarmi şi l-au bătut pe Petre Ignat, care păzea, biserica. A fost salvat de intervenţia altui credincios care a observat atacul şi a tras clopotele de alarmă. Când s-a adunat mulţimea unul din bandă a tras focuri de pistolet pentru a se putea retrage toţi atacatorii. Peste câteva zile, comuna a fost înconjurată prin surprindere de trupe masive de jandarmi înarmaţi cu puşti şi mitraliere, care au blocat toate căile de acces în şi dinspre localitate. La ora 9 dimineaţa, jandarmii au intrat în localitate şi au obligat locuitorii să meargă la post, unde erau păziţi cu străşnicie. La poarta de intrare era şi preotul Vasile Lupescu. Au făcut percheziţie corporală confiscând cărţile bisericeşti de buzunar şi alte obiecte pe care le-au găsit asupra oamenilor. Au fost somaţi să renunţe la credinţa lor, dar oamenii au fost tari. Atunci comandanţii jandarmilor, au introdus câte 10 credincioşi (bărbaţi sau femei) într-o cameră, i-au obligat să se aşeze cu faţa în jos şi i-au bătut cu ciomege, încât sângele ţâşnea prin îmbrăcăminte. În bătaie de joc îi puneau să joace, dar aceştia de durere abia se ridicau, sprijinindu-se de pereţi, care rămâneau pătaţi de sânge. Cei care nu se mai puteau ridica, erau luaţi de câte doi jandarmi de mâini şi de picioare şi erau trântiţi afară în curtea postului. Aici mai primeau ,,alte lovituri cu picioarele. Se repeta mereu întrebarea: ,,Mai ţineţi pe vechi ?”. Printre cei bătuţi cu bestialitate au fost şi părinţii părintelui arhimandrit Timotei de la Slătioara.
      Jandarmii îl căutau în special pe Buzdea V. Vasile, preşedintele comitetului parohial. Acesta a fost confundat cu un vecin cu nume apropiat Buzdea Ghe. Vasile, care a fost şi el bătut crunt. Era ridicat de jos de păr, iar când se prăbuşea sub lovituri, era ridicat din nou, până era să-şi dea duhul. Unui subofiţer, care era de loc din târzia, auzind că bietul om are 10 copii, i s-a făcut milă şi l-a condus până la poartă,,lăsându-l să plece. Din cauza slăbiciunii, de la prânz când a fost eliberat, a ajuns acasă tocmai spre seară, căci mergea ţinându-se de garduri.
      Un băiat tânăr, necăsătorit, Costică Cerbu, a fost bătut cu sălbăticie provocându-i-se răni din cauza cărora a murit la scurt timp după ce se căsătorise. Mulţi credincioşi dintre cei bătuţi cu brutalitate, au fost trimişi în judecată, printre care Buzdea V. Gheorghe, Buzdea Ghe. Petru şi mulţi alţii.
      Şeful postului de jandarmi din comuna Brusturi se numea Stejar, iar în comuna Drăguşeni era plutonier major de plasă Onofraş Dumitru, renumit în bătaia credincioşilor pe stil vechi. Acesta îi trimitea ordin şefului de post din Brusturi să-l trimită la tortură pe Buzdea V.
      Vasile preşedintele comitetului bisericesc, dar dacă nu era găsit era trimis tot vecinul său care mai fusese bătut în locul lui, Buzdea Ghe. Vasile. Acesta era şchiop din naştere şi a plecat o dată la Drăguşeni în luna ianuarie, trecând cu greu puntea peste râul Moldova şi deplasându-se călare.              Când a ajuns i-a arătat mâinile însângerate de frig plutonierului Onofraş, care i-a spus că n-o să mai fie chemat dacă va respecta legea Statului. Credinciosul a răspuns că această lege nu este bună. Subofiţerul, în simplitatea sa, credea că apără o cauză dreaptă, mai ales dacă era ordonată de sus, şi a zis.,,Moşule, dacă legea asta nu este bună, să orbesc eu şi să mă ducă de mână “. Moşul Buzdea a plecat salutând respectuos ca omul simplu, dar convins că este răsplată şi pentru persecutor şi pentru cel persecutat. N-a mai fost chemat la Drăguşeni, dar a povestit schimbul d cuvinte pe care l-a avut cu plutonierul Onofraş şi altor credincioşi, aşa cum se întâmplă între săteni. Mai târziu a aflat că acesta a fost văzut prin Iaşi, ţinut de mână de soţia sa, căci orbise. Când cineva a vrut să-i dea milostenie, a refuzat spunând: ,,Nu primesc, eu am meritat să fiu chior, că mult i-am chinuit pe cei pe stil vechi şi m-am jurat odată să chiorăsc”. Moşul Buzdea nu se înşelase deci. Cazul a fost confirmat de mai multe persoane, inclusiv de regretatul paroh al bisericii din Brusturi, părintele Gheorghe Buzdea.
      Persecuţiile au continuat deoarece biserica pe stil nou nu mai avea credincioşi şi preotul era nemulţumit de această situaţie. De aceea, şeful postului de jandarmi împreună cu secretarul primăriei au intrat în biserica pe stil vechi şi au confiscat veşmintele şi obiectele de cult, pentru a nu se mai oficia slujbele. Preotul Lupescu se folosea de jandarmi pentru a lua oamenii din case sau de pe drum şi a-i trimite la biserica satului care rămăsese aproape goală. Aceste situaţii de necrezut s-au întâmplat şi în alte localităţi. în timpul posturilor de peste an, în afară de Postul Mare care coincide, jandarmii umblau din casă în casă şi puneau carne în vasele cu mâncare de pe sobă. Într-un an, a doua zi de Crăciunul pe nou, şeful postului de jandarmi, însoţit de un soldat pe nume Cristea, care avea un par în mână, umbla prin sat. L-au întâlnit pe moşul Buzdea vechiul persecutat, care nici nu scăpase bine de rănile provocate de bătăile primite la Drăguşeni, că a fost lovit cu parul de către soldat, care I-a rupt mâna din umăr. A suferit moşul toată iarna şi abia vara s-a vindecat, dar a rămas cu mâna strâmbă şi n-a mai putut face semnul Sf. Cruci ca un om sănătos. S-a stins din viaţă purtând pe trup urmele persecuţiei religioase.
      In anul 1936, de sărbătoarea Sf. Ioan Botezătorul, a doua zi de Bobotează, preotul de stil nou, împreună cu dascălul şi alţi oameni demolau biserica pe stil vechi cu topoarele, în timp ce jandarmii păzeau ca să nu se apropie credincioşii. În derâdere, şeful postului a luat cădelniţa din altar şi a făcut câteva mişcări, spunând: ,,Dacă nu voi cădelniţa eu cu cădelniţa lui Glicherie, să mor jupuit şi umplut cu paie”.
      Apoi dascălul a luat cădelniţa şi prefăcându-se că este părintele Glicherie, în batjocură, se temea să nu-l prindă jandarmii. În timpul războiului, şeful de post a fost prins de ruşi în Iaşi, după ruperea frontului şi a murit străpuns de baionete în burtă. Dascălul s-a îmbolnăvit de o boală de nervi şi se ascundea în casă, evitând să mai dea ochii cu cineva.
      În iarna anului 1936, credincioşii pe stil vechi erau nevoiţi să se ascundă duminica într-o râpă până pe la orele 14, pentru a nu veni jandarmii să-i ducă cu forţa la biserica pe stil nou. Biserica lor a fost demontată şi mutată în satul Frumuşica, pentru a fi folosită de preotul pe stil nou. Materialul rezultat din demolare a fost folosit la construirea noului post de jandarmi din comuna Brusturi.
În această localitate, din cauza vrajbei religioase întreţinute permanent de preotul bisericii oficiale, s-au produs fapte care auzite astăzi, par a fi făcute de oameni care nu erau normali.
      Iată ce am aflat de la moşul Păstrăvanu P. Gheorghe, astăzi octogenar. În anii 1932-33, fratelui său, Păstrăvanu Petre din satul Poiana, i-a murit un copil de un an şi două luni. Familia fiind pe stil vechi n-a vrut ca înmormântarea să fie făcută de preotul pe stil nou. După ieşirea cortegiului funerar din curtea casei părinteşti, a apărut un grup de trei oameni care s-a opus ca sicriul să fie adus în cimitir fără preotul oficial. Văzând că cei trei sunt agresivi, oamenii au lăsat sicriul jos şi s-au întors la casa mortului pentru masa de pomenire. Grupul agresiv a trimis vorbă să vină tatăl copilului să-l înmormânteze, dar acesta şi-a dat seama că va lua bătaie şi n-a venit. După un timp, văzând că nu mai apare nimeni, cei trei, Vasile Drăgănescu, Simion Drăgănescu şi Emanoil Vicoveanu, au îngropat ei copilul. Petre Păstrăvanu i-a dat în judecată, considerând ca fapta lor constituie o infracţiune la cultul morţilor. Procesul a fost câştigat de reclamant, iar făptaşii puteau primi o pedeapsă cu închisoare de la 6 luni la 6 ani. Judecătorul însă a insistat foarte mult ca reclamantul să-i ierte. În acest scop, i-a scos de trei ori din sală, invocând dragostea creştină. Până la urmă Păstrăvanu Petre i-a iertat, cu condiţia ca aceştia să semneze un angajament scris în faţa judecătorului, prin care se obligau să nu se mai lege de credincioşii care doreau vechiul calendar.
      Un alt caz, petrecut tot în satul Poiana: Familiei Păstrăvanu I. Vasile i-a murit un băiat de doi ani. L-au înmormântat fără preotul pe stil nou, dar a doua zi l-au găsit dezgropat şi pus pe nişte bârne, în biserica satului, care era în construcţie. Oamenii l-au bănuit şi l-au dovedit apoi ca profanator pe fostul condamnat tot pentru o asemenea faptă, Emanoil Vicoveanu. Părinţii copilului nu s-au mai dus să-l îngroape, fiindu-le frică dejandarmi şi de civilii răzvrătiţi împotriva lor. Copilul a fost reîngropat tot de Emanoil Vicoveanu, autorul profanării. Sunt acte sau mai bine zis păcate greu de imaginat, săvârşite de oameni care se credeau creştini, dar cu greu putem crede că aceştia erau normali.
      Aşa s-au petrecut faptele care descriu prigoana din această localitate de martiri ai Bisericii Ortodoxe Române de stil vechi. Flacăra credinţei adevărate n-a putut fi însă stinsă, ea a ars continuu în inima şi sufletul dreptslăvitorilor creştini, luminându-le calea adevărului şi speranţei în reînvierea Bisericii Mântuitorului Iisus Hristos, care le-a încercat credinţa şi răbdarea.


Crimele din satul Toporăşti, judeţul Vaslui

      Credincioşii din localitatea Toporăşti, judeţul Vaslui, l-au rugat pe părintele Glicherie să le sfinţească locul pentru ridicarea unei biserici, deoarece şi erau dornici să păstreze adevărata credinţă şi să aibă un lăcaş propriu de închinăciune, căci nu puteau să se amestece cu cei apostaziaţi. Preoţii de stil nou din regiune erau însă hotărâţi să facă totul pentru a împiedica acest nobil deziderat, aşa că părintele Glicherie şi însoţitorii lui au fost permanent urmăriţi şi hărţuiţi în această zonă, fiind în pericol de a fi arestaţi.
      În localitatea Toporăşti a ajuns fiind îndeaproape urmărit de jandarmi, care n-au reuşit însă să-l prindă. A intrat într-o casă la un credincios, iar mai mulţi locuitori au înconjurat casa şi nu le-au dat voie jandarmilor să se apropie. Şefii posturilor de jandarmi din zonă erau instigaţi de preoţii de stil nou să intervină pentru a împiedica cu orice preţ sfinţirea locului pentru biserică.                                  Aceştia văzând rezistenţa înverşunată a oamenilor au telefonat la sediul legiunii la Vaslui pentru a cere întăriri, dar li s-a ordonat să-l lase pe preot în pace.
      A avut loc sfinţirea locului de către părintele Glicherie împreună cu doi călugări veniţi de la muntele Athos şi un preot cu dascălul său, veniţi din Basarabia. Era primăvara anului 1935, înainte de sărbătoarea Sf. Apostoli. Preotul Mihail şi cântăreţul Alexandru, cei din Basarabia au rămas la Toporăşti. Părintele Glicherie a plecat în localitatea Balş de lângă Tg. Frumos, însoţit de părintele Arsenie atonitul şi încă un călugăr de acolo. Aceştia au primit binecuvântare să mai rămână în zonă, căci erau de loc din regiune şi voiau să-şi viziteze rudele. Au fost însă prinşi de jandarmi, zdrobiţi în bătaie şi peste puţin timp au murit.
      Credincioşii din satul Toporăşti, după sfinţirea locului, au făcut gard împrejur şi s-au apucat de construirea bisericii. Văzând sporul cu care avansa lucrarea, preoţii bisericii de stil nou şi-au dat seama că funcţionarea unei biserici pe stil vechi va atrage foarte mulţi credincioşi la calendarul iulian. Simţeau pericolul de a rămâne fără credincioşi, deoarece aceştia nu erau convinşi că schimbarea s-a făcut în interesul credinţei şi al credincioşilor. S-a cerut insistent interzicerea ridicării acestei biserici, cerându-se ajutorul jandarmilor. Ca urmare, au intervenit trupele de jandarmi, care au somat credincioşii, au încercat să intre în forţă, dar văzând că oamenii nu se supun, s-au retras mai la distanţă şi au tras în plin. Au fost omorâţi pe loc trei bărbaţi şi o femeie, iar alţii au fost răniţi grav. Pentru aceste crime săvârşite în numele credinţei ortodoxe, nimeni n-a fost tras la răspundere, nici instigatorii şi nici executorii. Nici aceste crime şi nici persecuţiile care au urmat n-au adus mai mulţi credincioşi în bisericile preoţilor iubitori de vrajbă şi nu de pace.
      Prigoana religioasă, însoţită de ură, răzbunare şi violenţă, a dovedit că biserica ortodoxă oficială era mai mult o forţă politică cu putere în stat şi uitase că Iisus Hristos, precum şi Apostolii Săi, n-au creştinat pe nimeni prin teroare sau ucidere. Nici un cuvânt din Evanghelie nu i-a îndreptăţit la crime, prigoană şi violenţă, dar abuzând de rolul de forţă politică în stat a uitat de cele dumnezeeşti.        Au aplicat fărădelegea în chip de lege, lucru specific totalitarismului religios, dar astfel s-au împlinit cuvintele Domnului: ,,...şi va veni o vreme, când toţi cei ce vă vor ucide pe voi, vor crede că aduc slujbă lui Dumnezeu” (Ioan 16,2 ).
      Părintele Glicherie, fiind informat de crimele de la Toporăşti, împreună cu credincioşii din Rădăşeni şi din împrejurimi, cu icoane prapori şi cruci, au făcut un marş al tăcerii în chip de protest, în faţa prefecturii judeţului Baia de atunci, din Fălticeni. Deşi protopopul de Fălticeni a intervenit pentru interzicerea manifestaţiei, prefectul a autorizat-o considerând că oamenii au dreptul să demonstreze pentru a-şi exprima indignarea faţă de crimele săvârşite.


Masacrul de la Mânăstirea Cucova

      Cruzimea măcelului de la Mânăstirea Cucova, judeţul Bacău, la care au participat forţe importante de jandarmi, bande de civili şi preoţi de stil nou, scoate în evidenţă gradul de disperare la care ajunsese conducerea Bisericii Ortodoxe de stil nou faţă de iuţeala reorganizării cultului de stil vechi şi de pericolul părăsirii de către majoritatea populaţiei a Bisericii oficiale. Facem o scurtă privire asupra situaţiei acestea.
      Ca şi în localităţile Răcoasa şi Angheleşti, creştinii ortodocşi de stil vechi din Cucova au fost preocupaţi să-şi construiască un lăcaş de închinăciune, necesar pentru a-şi continua viaţa lor creştinească în conformitate cu convingerile lor religioase. Trecuseră câţiva ani buni de la schimbarea calendarului, dar ei erau hotărâţi să nu primească stilul nou. Aveau un preot călugăr pe nume loanichie Dudescu, dar era destul de greu fără biserică.
      Slujbele religioase făcute în casele unor credincioşi nu îndeplineau condiţiile adecvate pentru rugăciune, meditaţie şi acea linişte sufletească pe care o ai în biserică.
      Au găsit locul potrivit, retras şi liniştit, la poalele unei păduri, în partea de vest a satului Cucova, comuna Valea Seacă. Terenul era proprietatea credincioşilor Vasile Tâţu, Enache Filote şi Nicolae Grecea, care l-au donat pentru construcţia unei mici mânăstiri de călugări. Au obţinut aprobările necesare pentru construcţia bisericii şi a chiliilor şi în câţiva ani acestea au fost gata. Văzând însă starea de spirit nefavorabilă provocată de permanentele ameninţări ale duşmanilor, au împrejmuit totul cu un gard înalt şi rezistent, pentru o eventuală apărare. În scurt timp, a crescut numărul credincioşilor din localităţile apropiate care veneau la mânăstire noaptea  pe  cărări  mai  dosnice, prin  pădure, peste dealuri. Aici găseau un cuvânt de mângâiere, liniştire şi speranţă. După cum aproape întotdeauna succesele trezesc invidia, de această dată preoţilor pe stil nou din zonă li s-a aprins nu numai invidia, dar şi dorinţa de a distruge mânăstirea şi a aresta călugării. Astfel, în ziua de Paşti a anului 1935, preotul Trăistaru a declarat oficial în biserică faptul că va distruge mânăstirea de stil vechi. Această ameninţare a fost transmisă de către cei ce o auziseră credincioşilor din Cucova, care au organizat pazsf mânăstirii pe timp de zi şi noapte.
      În ziua de 23 aprilie 1935, dimineaţa, au sosit jandarmii din Valea Seacă şi Sascut, împreună cu doi preoţi de stil nou şi un grup mare de civili din localitate, ca Sprijin. Credincioşii baricadaţi în interiorul mânăstirii au fost somaţi să deschidă porţile. întru-cât jandarmii s-au convins că nu pot face faţă, au cerut ajutor la eşalonul superior şi în jurul prânzului au sosit circa 200 de jandarmi înarmaţi de la Legiunea din Focşani, însoţiţi de un procuror. Au început din nou somaţiile şi focurile de avertisment. Pentru a forţa intrarea în interiorul mânăstirii, primarul din comună, Ioan Tâţu, a adus doi boi şi un lanţ, cu care a smuls o bucată de gard. Au pătruns jandarmii, iar credincioşii au ripostat. Jandarmii au tras în mulţime omorând primul om, în persoana lui Ioan Hanga din Cucova. Călugărul Eftimie Ioan, de loc din localitatea Balş, judeţul Iaşi, a fost rănit, maltratat, I-au băgat un par pe gură şi l-au aruncat într-o groapă din curtea mânăstirii, unde a murit. Chiar şi numai acest exemplu este de ajuns pentru a descrie barbaria măcelului. Dar au mai fost omorâţi 5 credincioşi şi alţii 28 au fost răniţi grav. Cei care au fost arestaţi, au fost transportaţi la sediul legiunii din Focşani, bătuţi groaznic şi în urma refuzului de a trece la stilul nou, au fost condamnaţi la 6 luni închisoare.
      Biserica şi altarul au fost devastate şi dărâmate, iar cărămida transportată la preotul Trăistaru, participant activ la crimele săvârşite. Din presa vremii, avem mărturii ale indignării care a cuprins opinia publică după acest masacru. Astfel ziarul ,,Dreptatea Putnei publică următorul articol: ,,În ziua de 22 decembrie, distinsul nostru prieten, deputat de Cetatea Albă, Theodor Iacobescu, în urma intervenţiilor domnului Nicuşor Graur, a adresa domnilor miniştrii de Intern” şi Justiţie, următoarea interpelare: ,,Am onoarea a interpela pe domnii miniştrii de Interne şi Justiţie. Am desprins din declaraţia la Mesaj a domnului Preşedinte al Consiliului, că în timpul celor doi ani de guvernare, pe tot întinsul acestei ţări s-a răspândit fericirea, datorită căreia, guvernul s-a consolidat. Domnul ministru de Interne, în discursul rostit, accentua marea grijă pe care domnia sa a avut-o pentru păstrarea ordinii şi mai ales abilitatea ce s-a manifestat în preîntâmpinarea dezordinelor. În judeţul Putna, în tot timpul anilor 1934-1935, a fost dezlănţuită o adevărată teroare împotriva credincioşilor stilului vechi. Teroarea administrativă, după devastările bisericilor din Răcoasa şi Angheleşti, a culminat cu măcelul de la Cucova, unde s-au comis sălbăticii şi orori nemaipomenite.                  Credincioşii de stil vechi din judeţele Putna, Bacău şi Tecuci, au hotărât ridicarea unei mânăstiri în comuna Cucova, judeţul Putna. Ei au cerut şi au primit autorizaţie de construcţie atât de la ministerul de interne cât şi de la primăria din Cucova. Având deci toate formalităţile legale îndeplinite, credincioşii au dobândit un teren prin act autentic întocmit la Judecătoria Sascut şi au ridicat apoi mânăstirea şi câteva chilii, împrejmuind totul cu un gard. Au început şicanele administrative, zi şi noapte, jandarmii încercând să pătrundă în curtea mânăstirii sub diferite pretexte, insultând, ameninţând şi lovind.
      Credincioşii au făcut plângere la ministerul de Interne, care a dat ordin la 4 mai 1935 Legiunii de jandarmi a judeţului, să nu se mai amestece în chestiunile religioase şi să le lase libertatea de manifestare a cultului lor. Cu toate acestea, în ziua de 27 mai a.c, la trei săptămâni după ordinul de mai sus, organele administrative şi numeroşi jandarmi au descins la Cucova, cu hotărârea de a pătrunde cu forţa în curtea mânăstirii.
      Credincioşii din interior s-au opus, închizând porţile şi comunicând că nu primesc jandarmii înăuntru, pentru că le este teamă. A început atacul care repede s-a transformat într-un adevărat măcel. S-au tras sute de focuri de armă, s-au aruncat bolovani şi pietre, s-a izbit cu parul. Sapa, toporul, ciomagul etc, pentru a-i forţa pe cei dinăuntru să deschidă porţile. Credincioşii n-au ripostat cu nici cel mai mic act de violenţă, au luat icoana Maicii Domnului şi au ridicat-o strigând: ,,Omorâţi-ne, privim moartea cu ochii”.
      Atacul a durat toată ziua, terminându-se fatal cu pătrunderea jandarmilor în curtea mânăstirii, fiind omorâţi 5 oameni şi rănite 28 de persoane, din care multe au rămas infirme pe roată viaţa. S-a devastat totul, fiind dărâmate biserica, chiliile, gardul şi fiind distruse icoanele, cărţile sfinte, odoarele bisericeşti şi veşminte.
      Astăzi pe locul unde a fost mânăstirea, chiliile şi gardul nu se mai găseşte nimic, totul a fost ras până la pământ. Terminându-se măcelul, a început urmărirea credincioşilor, care au putut să scape şi sute de oameni au fost fugăriţi prin păduri timp de două luni de zile, iar acei care au fost prinşi, în frunte cu răniţii, au fost bătuţi, maltrataţi, raşi pe cap, li s-au tăiat bărbile şi au fost deferiţi Parchetului Putna. Un număr de 40 de persoane au fost deţinute timp de 4-5 luni de zile, fiind închişi în închisori împreună cu criminalii de rând şi torturaţi zilnic pentru a mărturisi lepădarea de credinţa lor. Astăzi s-a dat împotriva lor rechizitoriul Parchetului de Putna, pentru acuzaţia de rebeliune în masă. Acestea sunt faptele.
      Aşa că, nu numai că nimeni n-a fost pedepsit pentru crimele comise, nu numai că nimeni n-a fost tras la răspundere pentru barbariile, ticăloşiile şi maltratările săvârşite, nu numai că nimănui nu I s-a cerut socoteală pentru sângele vărsat, dar tot credincioşii au avut de suferit în urmă, fiind arestaţi şi deţinuţi luni de zile, iar astăzi trimişi în judecată.
      Întrebăm: Au cunoştinţă domnii miniştrii de Interne şi Justiţie de măcelul de la Cucova ? Au cunoştinţă că acolo organele administrative au ucis 5 oameni şi au rănit grav 28 de persoane ? Cine sunt autorii crimelor comise ? Cine sunt autorii barbariilor săvârşite ? Cine răspunde pentru sângele vărsat ? Ce măsuri au luat domnii miniştrii de Interne şi Justiţie împotriva autorilor acestui măcel ? Cine a fost dat în judecată dintre ei ?
      La Cucova a fost măcel în toată puterea cuvântului, au fost ucişi oameni care nu vroiau nici măcar să se apere iar datorită lipsei de tact a autorităţilor, asasinii sunt acoperiţi de imunitate, în timp ce credinţele religioase se plătesc cu sânge “.
      Masacrul de la Cucova n-a încheiat şirul crimelor săvârşite împotriva Bisericii Ortodoxe Române de stil vechi, a clerului şi credincioşilor ei. Aceasta pentru că forţele răului care au schimbat calendarul bisericesc nu erau călăuzite de Duhul Sfânt şi nu se puteau opri când au văzut rezistenţa eroică a celor ce iubeau adevărul de credinţă
      Părintele arhimandrit Nifon Marinache de la Mânăstirea Slătioara, astăzi octogenar, care a suportat întreaga perioadă de persecuţie religioasă, ne-a relatat următoarele: Mânat de dorinţa de a se călugări, a mers la paraclisul pe stil vechi din oraşul Călăraşi, judeţul Ialomiţa şi a început viaţa monahală la 15 august 1934.
      Vizitase de mai multe ori acest aşezământ monahal, in care a dorit să rămâne alături de mica obşte care vieţuia acolo. Construcţia paraclisului, chiliilor şi clădirilor anexe au fost terminate în 1930, stareţ fiind Gherontie Ionescu, fost arhimandrit de scaun la Episcopia Tomisului. După anul 1924, nefiind de acord cu introducerea calendarului gregorian în uzul bisericesc, acesta se retrăsese la acest schit, împreună cu câţiva călugări. în zonă mai exista o biserică pe stil vechi, în localitatea Tămădău.
      Schitul din Călăraşi şi biserica din Tămădău, au fost construite la insistenţele multor sute de credincioşi care doreau să trăiască în adevărata credinţă ortodoxă răsăriteană, aşa cum au trăit şi au sperat în mântuire, moşii şi strămoşii lor. Ei erau convinşi că schimbările survenite în viaţa bisericescă sunt devierii de la sintele aşezăminte stabilite de primul Sobor ecumenic de la Niceea. Zi şi noapte aceste oaze duhovniceşti erau frecventate-de credincioşi din diferite localităţi de la mare depărtare, care veneau pentru a cere sfaturi şi lămuriri de la duhovnici cu privire la credinţa creştin ortodoxă adevărată.
      La slujbele obişnuite care se oficiau zilnic ca la orice mânăstire, cât şi cu ocazia sărbătorilor mai importante, bisericile erau pline de credincioşi care au muncit cu râvnă pentru a ridica aceste lăcaşuri spirituale. Trecuseră în jur de 10 ani de la schimbarea calendarului bisericesc şi majoritatea credincioşilor puneau la îndoială motivele care le erau prezentate de preoţii care trecuseră la stilul nou. Aceste discuţii nu erau numai locale, ele existau în toate zonele ţării, iar credincioşii căutau preoţii şi călugării care părăsiseră mânăstirile şi se răspândiseră în localităţi mai izolate sau se ascundeau prin păduri. În multe localităţi, bisericile pe stil nou nu mai erau frecventate şi se foloseau jandarmii pentru a obliga pe oameni să participe la slujbe. Fenomenul revenirii la vechiul calendar era tot mai accentuat şi Biserica Ortodoxă Română de stil vechi se organiza pe zi ce trecea.
      Dându-şi seama că situaţia reală putea avea urmări nefaste pentru Biserica Ortodoxă oficială, conducătorii ei au chemat în ajutor forţele de represiune. Astfel, în 1936 când au avut loc arestările masive de clerici şi credincioşi din Moldova, precum şi dărâmarea bisericilor ridicate, această situaţie s-a produs atât la Călăraşi cât şi la Tămădău. Stareţul mânăstirii, împreună cu ceilalţi călugări au fost arestaţi de jandarmi, iar aşezământul monahal a fost dărâmat. Părintele Nifon, care pe atunci era doar frate începător, a fost pălmuit de jandarmi şi dus din post în post la părinţii săi din Bucureşti şi dat în atenţia acestora. Tot ca pedeapsă, la încorporare în armată a fost repartizat la o unitate de jandarmi, iar în timpul celui de al doilea război mondial, concentrat la aceeaşi unitate cu care a participat pe front, până la terminarea războiului.
      În comuna Râşca, judeţul Suceava, comunitatea credincioşilor care refuzaseră primirea calendarului de sorginte catolică, era foarte numeroasă. În acelaşi timp cu ridicarea bisericilor din alte localităţi, şi-au construit o biserică nouă în Satul Nou, care a fost demolată însă în anul 1936. La această acţiune a participat şi preotul de stil nou Bolohan, iar colaboratorul acestuia, Gheorghe Artenie, s-a urcat pe biserică şi a dat jos crucea de pe turlă, simbolul patimilor Mântuitorului Hristos şi semnul biruitor al creştinilor. Se spune că mai târziu, preotul a paralizat. În Râşca au rămas însă mulţi credincioşi care nu şi-au pierdut credinţa şi care adăposteau pe călugării fugiţii din mânăstirile oficiale din apropiere.
      În această persecuţie care s-a abătut asupra Bisericii Ortodoxe Române de stil vechi, au fost arestaţi peste 130 de clerici şi monahi, împreună cu sute de credincioşi, fără a mai socoti şi chinurile care le-au suportat. Toate bisericile construite au fost dărâmate, în afară de cele din localităţile Balş, judeţul Iaşi (de lângă Tg. Frumos) şi Drăceni, judeţul Suceava (azi, comuna Slatina). Aceasta din urmă era situată în satul Herla şi a fost preluată cu forţa, ca * donaţie ,,către Mitropolia Moldovei. Ea fusese construită de credincioşii din satele Herla şi Lupoaia, cu contribuţia substanţială şi a celor din localităţile învecinate. Terenul a fost donat de un bun creştin, stimat de toţi,, pe nume Ilie Neamţu. În anul 1936, în timpul persecuţiilor, biserica era ameninţată cu demolarea, iar moşul Ilie, care răspundea de biserică, de frică a donat-o Mitropoliei Moldovei, cu tot inventarul şi pământul.
      Codul Civil prevede că donaţiile făcute sub presiune psihică sau fizică sunt nule de drept şi deci pot fi anulate. În 1949, 208 credincioşi din Drăceni au făcut cerere la organele în drept să li se restituie biserica, pentru că se afla încă într-o stare bună. Baza legală o constituia Legea nr. 548, art. 3 şi 4, publicată în Monitorul oficial nr. 252 din 31 octombrie 1944, prin care se prevedea restituirea bunurilor confiscate sau donate prin forţă proprietarilor anteriori, persoană juridică sau fizică. La data respective, în satele care aparţineau de comuna Drăceni erau 586 de persoane care ţineau pe stil vechi. Deşi legea le dădea dreptate, credincioşii n-au reuşit să obţină biserica care le aparţinea. Preotul de stil nou de atunci n-a acceptat, a pus diferite piedici, apoi au venit alte vremuri cu alte legi, prigoana a continuat şi credincioşii pe stil vechi au rămas fără biserică.
      Astăzi, pe locul acestei sfinte biserici din satul Herla, ridicată prin jertfa credincioşilor de stil vechi, s-a ridicat o nouă biserică. Dar s-a uitat a se scrie în pisanie că aceasta a fost ridicată pe locul bisericii ortodoxe de stil vechi cu hramul Sf. Treime, donată prin ameninţare şi forţă Bisericii oficiale în anul 1936. Pentru generaţia de astăzi, biserica a dispărut dar a reînviat în altă parte a localităţii, mai frumoasă, cu temelie şi ziduri din piatră, spre bucuria duhovnicească a celor care şi-au păstrat credinţa strămoşească. Biserica construită în zilele noastre în partea de vest a comunei, numită Vovon, priveşte parcă spre locul numit Blidireasa, unde a trăit un călugăr ascuns într-un bordei sub crengi şi cetină de brad. A fost denunţat că este pe stil vechi şi prins de jandarmi, care l-au torturat cu capul în jos, afumându-l cu fum de cetină. Sufletul lui poate priveşte şi se roagă de acolo de sus pentru cei ce astăzi trudesc să aibă o biserică a lor şi libertatea de a o folosi. Cel ce l-a descoperit şi denunţat a fost pedepsit de Dumnezeu, iar lacrimile şi suferinţele călugărului s-au aruncat ca un blestem pentru el şi urmaşi.
      O contribuţie importantă în lupta de rezistenţă pe care a dus-o Biserica Ortodoxă de stil vechi din România au avut şi obştile mânăstirilor de maici. Călugăriţele, prin poziţia lor faţă de acţiunile de persecuţie, s-au ridicat la nivelul preoţilor şi călugărilor. În toate împrejurările au dovedit combativitate şi argumente sigure în discuţiile cu autorităţi sau alte persoane care căutau să le combată în materie de religie. Nu putem cuprinde aici toate datele despre numeroasele aşezăminte monahale de maici, vom face câteva referiri doar la istoricul Mânăstirii Brădiţel, judeţul Neamţ.
      După ce în mânăstirile de maici din zona Neamţului s-a instaurat persecuţia împotriva acelora care au refuzat să respecte noul calendar, din obşte au plecat multe călugăriţe. Printre acestea au fost şi monahiile Epistimia Borş din Mânăstirea Războieni şi Elisa Făcineanu din Agapia veche. Elisa Făcineanu din Agapia veche. Elisa Făcineanu era rudă cu monahul Teodor Făcineanu, care şi el părăsise mânăstirea şi căuta un loc unde să construiască un schit. Acesta, împreună cu monahul Partenie Cojocaru s-a întâlnit cu monahiile, au discutat şi au ajuns la concluzia să construiască o biserică din lemn, care ar fi soluţia cea mai bună pentru situaţia lor.
      Dumnezeu din marea sa bunătate, le-a adus vestea că inginerul Ivănescu din Bucureşti, proprietarul unei moşii şi păduri în zona comunei Grumăzeşti, vinde parcele de teren înconjurate de pădure de foioase. Era un loc izolat şi ferit de căile principale de comunicaţie şi destul de departe faţă de localităţile învecinate. Pe acest loc liniştit au început în anul 1927 să construiască o bisericuţă de lemn, câteva chilii necesare şi anexe pentru animale. Au fost terminate în anul 1930, având pe lângă munca lor şi sprijinul multor credincioşi din localităţile din jur.
      Bisericuţa a fost pictată frumos, împodobită după cuviinţă, iar sunetul clopotelor suna parcă a jale pentru vremurile grele de prigoană pe care le trăiau bieţii creştini. Mânăstirea a devenit în scurt timp o oază spirituală căutată, dar această fericire duhovnicească a fost de scurtă durată. Vrăjmaşul viclean nu era împăcat cu existenţa acestui loc sfânt unde se aduceau laude Mântuitorului şi Maicii Domnului şi se mântuiau o mulţime de suflete.
      În anul 1936, biserica a fost dărâmată de către un grup condus de preotul satului şi Vasile Popovici, sub protecţia jandarmilor. Călugării şi călugăriţele n-au părăsit locul, ei fiind proprietari ai pământului. Au muncit din greu terenul, au crescut animale şi au reuşit mai târziu să construiască un paraclis. Toate aceste locuri sfinţite pe care s-au construit biserici, paraclise, schituri şi au fost dărâmate, au fost stropite cu lacrimi de durere şi rugăciuni. Ele trebuie să vorbească generaţiilor de astăzi şi de mâine despre Vinerea Mare a Bisericii Ortodoxe Române de stil vechi şi de învierea acestei Biserici, spre slava lui Dumnezeu şi pentru mântuirea noastră. Pe frontispiciul fiecărei biserici construite azi pe aceste locuri, pisania ar trebui să vorbească despre Golgota credincioşilor, aşa cum a fost ea crudă, amară, dureroasă, din ură, făcută de către cei care au uitat de iubirea propovăduită de Mântuitorul Iisus Hristos, de sfinţii apostoli şi sfinţii părinţi.
      Aceasta deoarece în acest an fatidic 1936, au mai fost distruse şi alte lăcaşuri. Maica Teodora de Mânăstirea Brădiţel, astăzi octogenară, ne-a povestit ceea ce s-a întâmplat cu mânăstirea din Oniceni, judeţul Suceava, pe care a înfiinţat-o împreună cu mai multe maici. În anul 1936, în timpul prigoanei, jandarmii şi organele locale au făcut presiuni asupra maicilor să treacă la stilul nou.                       Acestea au refuzat şi au fost ridicate 28 de maici, duse la postul de jandarmi din Ciumuleşti. Apoi au fost transportate la sediul legiunii din Fălticeni, unde au fost ţinute 3 zile într-o încăpere cu paie, apoi transportate cu trenul, sub pază, la Inspectoratul general al jandarmilor de la Bucureşti. Biserica şi celelalte anexe au fost dărâmate. În timpul cercetărilor au fost ameninţate că dacă nu trec pe stilul nou, nu vor mai fi puse în libertate niciodată. Au refuzat din nou, într-un glas. Au fost apoi ameninţate că vor fi trimise la crematoriu, dar au răspuns că ele nu se tem de moarte. După ce au dat declaraţii, au fost duse episcopul Buzăului, care a încercat şi el să le amăgească. Periplul lor s-a încheiat la mânăstirea Vărzăreşti unde au fost deţinute 2 ani şi 7 luni, sub pază militară. Aici erau silite să muncească în zilele de sărbătoare pe stil vechi şi dacă refuzau, erau pedepsite cu oprirea de la mâncare. Condiţiile grele de detenţie au provocat moartea a cinci maici, iar altele s-au îmbolnăvit de tuberculoză. Periodic se încerca momirea lor prin diferite metode, printre care punerea în libertate necondiţionată era cea mai des folosită. După punerea în libertate, au fost urmărite de jandarmi. Şi-au continuat viaţa duhovnicească trăind individual sau în grupuri de câte 2-3, ca nişte adevărate candele aprinse ce luminează calea luptătorilor.
      Din cele rezultate în timpul culegerii datelor despre poziţia maicilor a rezultat că acestea au rămas fidele credinţei adevărate, dând dovadă de o rezistenţă eroică şi un curaj deosebit. În timpul persecuţiei, au avut un rol important în menţinerea unei vieţi bisericeşti curate, de jertfă, de rugăciune şi încredere în triumful credinţei ortodoxe strămoşeşti. Exemplul lor a făcut să vină la viaţa monahală multe tinere care duc mai departe făclia credinţei curate a Bisericii Ortodoxe de stil vechi.
      Schimonahul Eftimie Ştefan de la Mânăstirea Slătioara, în vârstă de peste 90 de ani, ne-a relatat că în anul 1936, un număr de 17 călugări de la Mânăstirea Roşiori din satul Ruşi, au fost arestaţi şi condamnaţi pentru că n-au renunţat la credinţa pe stil vechi. Alţi 22 de credincioşi, în special bărbaţi, fiind găsiţi de jandarmi că lucrau în sărbătorile pe stil nou, au fost arestaţi şi judecaţi de Tribunalul Fălticeni şi condamnaţi la câte 40 de zile de închisoare. În general toţi clericii care erau prinşi săvârşind Sfintele Taine şi ierurgii erau prinşi, bătuţi şi chiar deferiţi justiţiei.
      Dochiţa Simion din Slătioara ne-a informat că tatăl său, Dochiţa Ioan, a fost bătut tot în 1936 de către jandarmi pe motiv religios şi din cauza rănilor primite, mai târziu a decedat. Au mai fost bătuţi din aceeaşi localitate Nicolae Ciocan, Ion Ciocan, Nicolae Dumbrăveanu, Dumitru Dochiţa, Dumitru Maftei, Gheorghe Maftei, Moroşanu Ion, Grigore Creţu. Lui Ion Bârgăoanu I s-a deschis gura cu baioneta şi a fost forţat să mănânce un ou, pentru a se înfrupta.
      Perioada care urmat după ce s-au dărâmat toate bisericile şi au fost arestaţi aproape toţi preoţii şi călugării, a fost caracterizată printr-o stagnare a activităţii religioase, când credinţa s-a dus mai departe în familie, in rol important revenind acum părinţilor. Lipsa clericilor în această perioadă a fost suplinită numai de călugări, căci era greu să fii preot cu familie în aceste vremuri de restrişte.
      Arestările şi condamnările suferite de credincioşii stilului vechi a avut un ecou puternic în presa vremii, dar şi în rândul altor condamnaţi din închisorile prin care au trecut.
      În valul de prigoană, cazul ierodiaconului Dorimedont, este un exemplu tipic de persecuţie, ură şi răzbunare. El ne-a fost relatat de un credincios din comuna Palanca.
      Născut în comuna Palanca, judeţul Bacău în anul 1920, a fost încorporat în armată la o unitate de jandarmi din Chişinău şi s-a lăsat la vatră cu gradul de sergent. La puţin timp, el le-a spus părinţilor că doreşte să se călugărească la o mânăstire din Basarabia şi că vrea să primească partea de moştenire care i se cuvine pentru a o dona mânăstirii. S-a înapoiat deci în Basarabia la Mânăstirea Hâncu din raionul Nisiporeni, pentru a îmbrăca haina monahală. În scurt timp, a ieşit în evidenţă prin calităţile sale de călugăr supus, ascultător, citea mult şi se ruga zi şi noapte. În discuţii era blând, răbdător, vorbea puţin şi dădea sfaturi înţelepte despre prezent şi viitor. A fost remarcat de mulţi credincioşi, care-l căutau pentru diferite probleme, ajungând un vindecător de renume. A făcut vindecări de boli grele prin rugăciune, ceea ce a stârnit invidia unor vieţuitori ai mânăstirii, printre care şi a stareţului.
      Părintele Dorimedont explica oricui însă că puterea lui Dumnezeu, pentru credinţa fiecăruia face minunile şi era mângâiat doar de un frate duhovnicesc mai apropiat, Ilarion. După ce Basarabia a fost ocupată de ruşi în anul 1940, Stareţul cu majoritatea călugărilor s-au refugiat în România, de frica bolşevicilor. Părintele Dorimedont, împreună cu alţi 7 călugări, n-au părăsit mânăstirea. Au ascuns toate podoabele şi odoarele bisericeşti pe la casele unor credincioşi, iar altele în morminte mai noi.
      După două săptămâni de la sosirea forţelor de ocupaţie, au fost somaţi să părăsească mânăstirea, care a fost transformată în grajd şi depozit pentru Armata Roşie. Au pribegit prin diferite localităţi din cauza persecuţiei organelor comuniste, până la sosirea trupelor germane şi române în anul 1941. Părintele Dorimedont a revenit împreună cu cei 7 călugări la mânăstire şi cu ajutorul credincioşilor au renovat-o aducând-o aproape în stare normală. S-a înapoiat însă şi stareţul care văzând mânăstirea aproape ca în starea iniţială, din invidie i-a denunţat ca fiind foşti colaboratori ai ruşilor. Au fost obligaţi să vină în ţară, cu domiciliul forţat în locurile natale. Aşa a ajuns în anul 1942 părintele Dorimedont să se reîntoarcă la casa părinţilor care între timp muriseră. A renovat casa şi a amenajat în interior un mic paraclis şi o chilie pentru a-şi duce viaţa de călugăr. El respecta vechiul calendar pe care-l moştenise de la părinţi şi pe care-l respectase în Basarabia.
      De aceea, prezenţa şi activitatea sa a atras de această dată ura preoţilor de stil nou, mai ales a preotului satului Gheorghiu, a cărui preoteasă se plângea mereu că va rămâne fără credincioşi în parohie din cauza părintelui Dorimedont. De sărbătoarea Sf. împăraţi, acesta a făcut un praznic de pomenire pentru mama sa Ileana, la care a chemat mulţi credincioşi. Preotul Gheorghiu văzând dragostea acestora pentru călugăr a hotărât că a sosit momentul să scape de el. Fiind zonă de frontieră cu Ungaria, era uşor de inventat un denunţ pentru activitate comunistă sau de spionaj, România fiind în război cu ruşii. într-o noapte, în jurul orei 22, a venit la chilia părintelui şeful postului însoţit de trei jandarmi, preotul Gheorghiu şi comandantul unităţii de grăniceri, pentru a se înscena un flagrant. Părintele Dorimedont oficia utrenia, la care asistau circa 30 de credincioşi şi credincioase. O parte din persoane au plecat din încăpere, rămânând numai un frate al său, o soră a celui ce ne-a povestit întâmplarea şi încă 4 femei dintre care două aveau bărbaţii pe front. Acestea n-au fugit pentru că vroiau să vadă dacă se împlineşte ceea ce le spusese părintele mai înainte despre prinderea sa şi despre mânăstirea care se va construi în Palanca.
      A fost arestat, încătuşat şi dus la sediul legiunii de jandarmi din Comăneşti. Aici a fost întrebat despre motivul arestării sale şi a răspuns : ,,Pentru mărturisirea celui răstignit cum 2000 de ani”. Transportat la Curtea marţială de la Galaţi, a fost judecat şi condamnat pentru activitate comunistă în zona de frontieră şi nu stilistă, pentru că nu era articol de lege, primind 25 de ani de muncă silnică. Ca răspuns la sentinţa pronunţată, părintele Dorimedont a afirmat: ,,Anii nu sunt în mâna voastră, căci n-o să fac 25 de ani, poate nici 25 de luni şi o să vă zboare scaunele pentru a vă duce în locul celor pe care i-aţi închis, iar ei vor veni în locul vostru”. Unul dintre judecătorii militari a ordonat să fie tuns şi să I se taie barba. Replica părintelui a fost: ,,Părul şi barba mi le puteţi lua dar ceea ce am aici - avea mâna pe inimă nu-mi puteţi lua”. În acel moment o candelă care ardea în sala tribunalului, s-a stins.
      Cele două credinciose şi alte 4 femei aduse la proces ca martori, au fost condamnate la câte 3 ani de închisoare. Părintele Dorimedont a fost transferat la un lagăr din Basarabia pentru a fi trimis pe front. A ajuns la spitalul din Taraclia, unde în urma unor acuzaţii false, a fost injectat cu substanţe letale de către nişte medici evrei şi aruncat la morgă. A doua zi l-au găsit rugăndu-se în genunchi. Pentru a scăpa de el l-au dezbrăcat l-au legat cu un cablu de un stâlp, au turnat apă rece şi fiind luna lui februarie, a îngheţat. Era 9 februarie 1944.
      A fost îngropat în cimitirul din localitatea Sălcuţa, regiunea Tighina. Este o victimă a urii şi violenţei. A trăit ca un sfânt şi a murit ca un martir al credinţei ortodoxe strămoşeşti. Soarta preotului Gheorghiu a fost tragică, fiind nevoit să plece cu toată familia în Germania de frica comuniştilor care veniseră la putere. Pe drum fiica lui a murit şi a fost înmormântată la Alba Iulia. După 2 ani, s-au întors din Germania numai soţia şi fiul, dar au găsit casa şi biserica arse, împlinindu-se astfel vorbele părintelui Dorimedont care le prezisese înainte această soartă. Din cauza dârzeniei preoţilor şi credincioşilor, care s-au menţinut pe o poziţie fermă în respectarea credinţei ortodoxe strămoşeşti, aceştia erau etichetaţi în relaţiile cu organele statului ca agenţi sovietici şi consideraţi bolşevici, datorită aceluiaşi calendar respectat ca şi Biserica Rusie. Biserica Ortodoxă Română de stil vechi n-a făcut însă nici un compromis cu totalitarismul comunist instaurat în România după 23 august 1944. Victime au fost şi înainte şi după această dată. Nu s-a putu aplica dictonul ,,Bizanţ după Bizanţ” pe care l-a folosit Biserica oficială, ci teroare după teroare.


Suferinţele Sf. Ierarh Glicherie Mărturisitorul

      A vorbi, dar mai ales a scrie despre călugărul, preotul, duhovnicul şi mitropolitul Glicherie, canonizat anul acesta, este o sarcină destul de grea şi pretenţioasă. Este grea deoarece aproape întreaga perioadă de persecuţie de 65 de ani împliniţi în decembrie 1989 a clerului şi credincioşilor Bisericii Ortodoxe de stil vechi, se confundă cu activitatea înţeleaptă a mărturisitorului acestei Biserici. Este pretenţioasă deoarece din studierea cărţii despre viaţa Sf. Ierarh Glicherie editată de Mânăstirea Slătioara, persecuţia acestui sfânt este prezentată ca un lucru obişnuit, care trebuia să fie aşa. Mai este pretenţioasă pentru că în carte sunt preluate memorii lăsate personal de el, el care n-a dorit niciodată răzbunare, ci iertare şi binecuvântare. A înţeles Golgota vieţii sale, legată strâns de martiriul Bisericii Ortodoxe strămoşeşti, pentru că pildele cele mai dragi şi modelele de viaţă duhovnicească care l-au atras la monahism, au fost tocmai patimile Mântuitorului Iisus Hristos, care a suferit pentru noi, pentru adevăr şi dreptate şi pentru mântuirea neamului omenesc, împlinind astfel voia Tatălui ceresc. Chip de urmat a fost pentru el şi Maica Domnului, care a fost mai ales sprijinul şi mijlocitoarea lui, iar vitejia şi curajul domnitorului Ştefan cel Mare, l-au inspirat mereu. A înfruntat şi suportat cu seninătate, toate necazurile, învingând forţele răului în lupta pentru existenţa Bisericii, în cei 61 de ani de prigoană religioasă care s-au împlinit până la plecarea sa la cele veşnice, la 15/28 iunie 1985.
      Toate episoadele mai dramatice ale acestei prigoane, sunt legate de numele său, care I-au adus astfel faima. Toate momentele de bucurie şi de durere în toată această perioadă, vor purta peste veacuri numele şi renumele său de călugăr, preot, duhovnic, mărturisitor, ierarh şi sfânt. Urmele paşilor săi, viaţa şi amintirea despre părintele Glicherie vor lumina ca un luceafăr peste toate generaţiile de credincioşi, care nu se vor abate niciodată de la credinţa ortodoxă strămoşească veche şi peste cei ce vor reveni la această credinţă, căutată cu atâta sârguinţă şi astăzi.
      Părea în aparenţă un om simplu, dar avea o personalitate complexă. Simplitatea chiliei în care a locuit precum şi viaţa aspră pe care a dus-o, l-au deosebit de contemporanii săi şi i-au creat o faimă nemuritoare care stă aprinsă ca o candelă a Ortodoxiei adevărate. A îmbrăţişat chipul îngeresc intrând în obştea Mânăstirii Cetăţuia din Iaşi, la vârsta de 26 de ani. Datorită calităţilor sale incontestabile şi a comportamentului a fost repede remarcat şi după 8 luni de zile, la 24 decembrie 1916, a fost tuns în monahism, apoi la 11 ianuarie 1918, a fost hirotonit diacon. Hărnicia şi destoinicia sa, precum şi calităţile de bun gospodar au făcut să fie numit în anul 1920, eclesiarhul mânăstirii.
      Un an de zile a slujit ca preot la Mânăstirea Neamţ, apoi a fost chemat înapoi la Cetăţuia, a slujit un an şi la Mitropolia Moldovei, apoi după încă un an a fost numit stareţ la schitul Pocrov, de pe lângă Mânăstirea Neamţ. Oriunde a fost numit, a dovedit credinţă, ascultare, hărnicie, pricepere şi spirit întreprinzător. în el se adeverea zicala. ,,Omul sfinţeşte locul”. Împreună cu ierodiaconul David Bidaşcu, au renovat biserica şi clădirile anexe ale schitului şi au adus o lumină nouă peste viaţa duhovnicească a obşti care s-a înmulţit în 2-3 ani, ajungând la 12 vieţuitori.
      Schimbarea calendarului din anul 1924, a adus însă pentru părintele Glicherie o perioadă de mari încercări. A privit cu mare atenţie şi responsabilitate acest act. Zile şi nopţi de frământări, întrebări, căutări au trebuit pentru ca el să se întărească în convingerea că totul era o problemă gravă, o abatere de la credinţa adevărată şi nu o chestiune simplă. Aşa cum se încerca să fie prezentată. Nefiind unul dintre aceia care se mulţumeau cu a avea un adăpost şi hrana zilnică asigurată, n-a fost mulţumit cu explicaţiile simpliste şi ordinele primite de la superiori, pentru că toate acestea nesocoteau hotărârile Sf. Părinţi de la Sinodul de la Niceea şi aduceau prejudicii morale grave prin modificarea datei de prăznuire a Sf. Paşti şi prin anularea postului Sf. Apostoli.
      A luat legătura şi cu alţi clerici din ţară şi s-a interesat la călugări din Sf. Munte Athos. A fost întărit de aceştia în idea de a lupta pentru respingerea acestei inovaţii şi păstrarea adevărului de credinţă. S-a insistat asupra lui, fiind ademenit cu promisiuni şi oferte de ranguri şi cinste, dar părintele Glicherie nu venise la viaţa monahală pentru aşa ceva. Chemarea sa era pentru a -sluji adevărul şi nu abaterile care produc sminteală. Greşelile care abăteau pe credincioşi de la calea cea dreaptă, erau speculate de duşmanii Ortodoxiei. Nu trebuia negociată această comoară duhovnicească primită ca mare dar şi pe care trebuia s-o păstreze şi s-o transmită intactă urmaşilor. El ştia că orice schimbare va aduce şi alte schimbări pentru a face din credinţă ceva la moda zilei, convenabil celor ce vor să desfiinţeze adevărata credinţă ortodoxă strămoşească, atrăgând astfel urmări grave în viaţa spirituală a oamenilor şi a societăţii umane în general.
      În anul 1925, a plecat de la schit împreună cu ierodiaconul David, stabilindu-se în munţi, trăind o viaţă aspră de sihastru dar care îi permitea să păstreze adevărata credinţă. În plus, era la adăpost de jandarmii care căutau peste tot acest tip de fugari, pentru a înăbuşi din faşă mişcarea de rezistenţă, la porunca superiorilor Bisericii oficiale. Undeva nu departe de schitul Sihla, şi-a construit o colibă la locul numit ,,Râpa lui Coroi”. Era în noiembrie 1925. Toată iarna a petrecut-o în acel loc ascuns şi bine camuflat. În primăvara următoare, şi-au săpat în prăpastia amintită o încăpere cu trei despărţituri, pentru locuit şi săvârşirea pravilei călugăreşti, care semăna cu catacombele din primele veacuri ale erei creştine. Continuau viaţa în rugăciune, post şi frământări de ordin duhovnicesc pentru a găsi răspuns şi rezolvare la problema respectării credinţei drepslăvitoare.
      După doi ani de rugăciune şi meditaţie, cei doi luptători s-au hotărât să meargă la Muntele Athos pentru a se sfătui cu preoţii de acolo. Au rămas în Sf. Munte un an de zile, timp în care s-au întărit în credinţa adevărată, s-au desăvârşit în trăirea vieţii monahale şi mai ales au căpătat binecuvântare pentru a se întoarce în ţară să continue lupta pentru păstrarea adevărului şi a calendarului bisericesc iulian.
      S-au adăpostit tot în râpa lui Coroi, unde i-au găsit pe ieromonahul Pamvu şi pe fraţii săi, care rămăseseră aici să păzească adăpostul. Aici au fost găsiţi de cei doi ciobani din Vânători- Neamţ, Mihai şi Ioan Urzică. Legătura dintre aceşti doi binecredincioşi creştini si părintele Glicherie şi David, au pus bazele zidirii primei biserici ortodoxe de stil vechi. Prigoana religioasă desfăşurată de clericii Bisericii oficiale de stil nou, care deveniseră un fel de inchizitori, a fost îndreptată şi asupra celor doi şi a comunităţii care începea să se întemeieze. Legătura dintre călugări şi credincioşii din Vânători, a fost denunţată de preotul Bârliba din localitate., iar jandarmii, bine informaţi, i-au găsit la râpa lui Coroi şi i-au arestat. Conduşi la postul de jandarmi, au fost batjocoriţi, dar ei ştiau vorbele Mântuitorului Iisus Hristos care le prevestea necazuri şi suferinţe celor ce vor predica învăţătura evangheliei.
      După cum aveau obiceiul jandarmii, pentru a impresiona şi a înfricoşa lumea, au fost duşi pe jos la Tg. Neamţ, apoi transportaţi la sediul legiunii la Piatra Neamţ. Deferiţi justiţiei au fost însă eliberaţi după ce Tribunalul i-a găsit nevinovaţi. Este însă datoria noastră să cităm aici răspunsul părintelui Glicherie în faţa completului de judecată, care dovedeşte în ce şi cum credea el. A fost întrebat ,,de ce s-a înfundat în pădure” şi a răspuns: ,,Din cauza schimbării calendarului iulian cu cel nou, gregorian, a trebuit să părăsim mânăstirea şi în special pentru sminteala cu Sf. Paşti”.
      În anul 1929, credincioşii din Vânători au urcat la râpa lui Coroi şi l-au rugat pe părintele Glicherie să coboare în sat pentru a le face diferite slujbe de care aveau mare nevoie. S-a înfiinţat şi un mic paraclis în casa lui Ion Urzică, ceea ce a stârnit din nou mânia preotului Bârliba care a pus din nou jandarmii pe urmele lor. Au fost arestaţi şi călugării şi credincioşii, iar obiectele de cult au fost confiscate. Arestarea s-a produs sub învinuirea preotului de stil nou care susţinea că aceştia au oficiat slujbe fără a avea calitatea de preot. Procesul s-a judecat după trei luni, iar la proces au venit şi câţiva călugări de la Mânăstirea Neamţ, care au confirmat faptul că părintele Glicherie este hirotonit canonic şi avea darul preoţiei lucrătoare, deci nu erau adevărate denunţurile. Ca urmare a acestor mărturii, tribunalul l-a achitat, i-a restituit tot ceea ce i se confiscase şi a primit recomandarea să nu mai trăiască ascuns în pădure. Persecuţia îndreptată împotriva părintelui Glicherie era întreţinută de preoţii de stil nou, care se vedeau ameninţaţi de faptul că lumea îl urma. Ca urmare, pentru salvarea intereselor lor, apelau la aparatul de represiune al statului.
      A mai fost reţinut tot în baza unui astfel de denunţ, în iarna anului 1930, înainte de sărbătoarea Naşterii Domnului, când împreună cu părintele David au fost transportaţi la Piatra Neamţ. După 10 zile au fost puşi în libertate. În aceste condiţii dificile au continuat neînfricaţi lupta, menţinând aprinsă flacăra credinţei ortodoxe strămoşeşti.
      În luna octombrie 1931, părintele Glicherie a plecat la Ierusalim, unde a rămas 6 luni, sărbătorind Învierea Domnului la Mormântul sfânt. A slujit ca preot la mai toate bisericile şi mânăstirile de acolo. La plecare s-a întâlnit cu patriarhul Damianos, care l-a binecuvântat pentru continuarea luptei în ţară. La întoarcere s-a stabilit temporar în comuna Rădăşeni din judeţul Suceava.
      În orice localitate sosea părintele Glicherie, activitatea religioasă se anima, iar credincioşii devenind activi căpătau curaj pentru a înfrunta toate pericolele. S-a construit o biserică nouă şi la Rădăşeni, care a fost sfinţită la 8 mai 1932. În acelaşi an, a doua zi după hramul bisericii, sărbătoarea Sf.Apostoli Petru şi Pavel, la iniţiativa preotului de stil nou din comună jandarmii au intervenit în forţă pentru arestarea părintelui Glicherie. A fost prins şi bătut de jandarmi, dar până la urmă a scăpat ca prin minune, cu ajutorul credincioşilor.
      În anul 1934, părintele Glicherie a primit din Sf. Munte vestea că mulţi episcopi şi preoţi, împreună cu turma duhovnicească pe care o păstoreau s-au întors la calendarul iulian. A crescut astfel speranţa că într-o zi se va putea lua legătura cu ei pentru a se crea o punte de legătură frăţească şi duhovnicească între cele două biserici. Acest lucru s-a împlinit însă după mulţi ani de prigoană, datorită piedicilor de tot felul pe care le puneau autorităţile, în 1975.
      Dacă acţiunile jandarmilor n-aveau succes, unii preoţi de stil nou au organizat chiar acţiuni menite să descurajeze pe cei pe stil vechi. Este cazul intervenţiei de la Moişa, comuna Boroaia, judeţul Suceava, unde părintele Glicherie a mers însoţit de 6 credincioşi să sfinţească un paraclis. Preotul de stil nou din satul vecin, Săcuţa, fiind informat de această situaţie, a trimis o bandă de huligani cu furci, topoare şi ciomege, pe care i-a instigat să ,,apere credinţa” şi astfel aceştia au năvălit în miez de noapte la Moişa. Pentru a evita o confruntare care nu făcea cinste nimănui, părintele Glicherie a fugit din calea acestor oameni orbiţi de ură, care însă l-au prins pe un credincios şi l-au bătut cumplit, rupându-i o mână. Un alt caz este cel din satul Balş de lângă Tg. Frumos pe care l-am relatat în primul capitol.
      Prezenţa părintelui Glicherie în comuna Brusturi, judeţul Neamţ, a avut un rol important în organizarea şi desfăşurarea activităţii religioase. Aici a înfiinţat o mică tiparniţă şi a scos calendare bisericeşti de stil vechi, mai multe cărţi cu sfaturi duhovniceşti şi o broşură cu titlul,,Minciunile de la Maglavit. Deci el urmărea tot ce se petrecea pe tărâm religios şi când se răspândeau probleme false în numele credinţei folosite în scop comercial, acţiona pentru a feri credincioşii să cadă în astfel de capcane. Această atitudine a creat frică în rândul clerului de stil nou, aşa că atenţia lor n-a mai fost îndreptată către credinţă ci către urmărirea, prinderea şi lichidarea lui. Este cazul evenimentului relatat anterior din satul Toporăşti, precum şi din alte localităţi.
      În toamna anului 1935, după sărbătoarea Sf. Arhangheli, părintele Glicherie însoţit de monahul Ghimnazie, care cunoştea limba greacă, a plecat din nou la Muntele Athos, de data asta prin Serbia, căci ieşirea prin portul Constanţa era riscantă. Scopul lor era de a aduce în ţară un episcop de stil vechi, pentru hirotonii, sau să-l hirotonisească acolo episcop pe părintele Ghimnazie, sau pe alt român vieţuitor în Sf. Munte, pentru Biserica din ţară. Dar eforturile lor n-au fost încununate de succes, datorită persecuţiei care se stârnise şi în Grecia asupra celor ce nu acceptaseră calendarul gregorian. Situaţia a fost identică şi în alte locuri pe unde au trecut la întoarcere.
      Trebuia deci să revină în mijlocul turmei duhovniceşti, via ce trebuia îngrijită, unde talanţii primiţi trebuiau înmulţiţi şi Biserica dezvoltată mai departe, cu toate riscurile şi sacrificiile. îl aşteptau noi momente ce se asemănau cu drumul Crucii, dar el era în stare de aşa ceva căci nu alesese calea odihnei ci a trudei şi a luptei cu ajutorul lui Dumnezeu contra forţelor răului.
      Credincioşii s-au bucurat nespus de sosirea celor doi,,căci Dumnezeu le trimisese din nou păstorul şi corabia avea din nou cârmaci. S-au construit noi biserici şi s-au mai sfinţit locurile pentru altele în localităţile Brăieşti, Moţca, ţibucani, Rădeni şi Răuceşti. După sfinţirea locului de la Răuceşti, jandarmii au încercat din nou să-l aresteze dar n-au reuşit pentru că avea în jurul lui peste o mie de oameni. A fugit la Brusturi şi s-a ascuns în casa unui credincios ştiind că vor veni jandarmii după el. Aceştia au apărut noaptea şi au pătruns în curtea bisericii şi i-au bătut pe cei trei paznici. Din fericire, părintele David era în clopotniţă, cu fratele Antonie şi au tras clopotul, iar credincioşii alarmaţi au venit în număr mare, au spart geamurile autobuzului cu care veniseră jandarmii şi au reuşit sâ-i facă să se retragă.
      Au urmat apoi evenimentele de la Buhalniţa, relatate anterior, în care părintele Glicherie a avut un rol primordial. După arestare s-au folosit toate metodele pentru a fi descurajat şi a i se zdruncina sistemul nervos. Periplul prin diferite închisori s-a încheiat după o perioadă la Iezeru şi la închisoarea din Iaşi (8 luni), la Piatra Neamţ, unde după doi ani de detenţie a fost pus în libertate. Acuzaţia de ,,stilism” nu putea permite să i se dea o pedeapsă prea mare, spre nemulţumirea celor care se osteniseră pentru arestarea lui. Atunci, ca şi în perioada mai recentă, s-a încercat plăsmuirea unor învinuirii şi acuzaţii false, a unor infracţiuni mai grave care să poată aduce condamnarea decisivă. Aşa că a fost învinuit de apartenenţă la mişcarea legionară, dar în acea perioadă legionarii erau bine văzuţi şi se afirmau în viaţa politică a României. Acest scenariu a fost folosit mai târziu de către autorităţile comuniste. Acum însă, dacă era învinuit de activitatea comunistă sau bolşevică (Rusia păstrase în biserică tot calendarul iulian), situaţia se schimba. Comuniştii erau duşmanii României şi deci ,,stiliştii” erau duşmanii statului.
      Acest complex de infracţiuni suna altfel şi chiar speria, adică prezenta aşa-zisul pericol social. Se putea da deci o pedeapsă pe măsură, pentru descurajarea tuturor. Martori se găseau din belşug, denunţuri şi fapte regizate la fel căci astfel de metode erau atunci la modă pentru eliminarea unui duşman incomod. După căderea în dizgraţie şi a legionarilor, totul era acum posibil. Părintele Glicherie a fost deci arestat şi dus la Miercurea Ciuc unde era lagărul de prizonieri politici, unde toţi erau executaţi, mai devreme sau mai târziu. După 9 luni, chiar după ce primise deja condamnarea la moarte a scăpat printr-un ordin venit pe neaşteptate.
      S-a retras împreună cu ierodiaconul David în munţii Neamţului, aproape de schitul Pocrov. În luna februarie a anului următor au fost înştiinţaţi că jandarmii au aflat locul unde se ascundeau. Au plecat în alt loc, mai prăpăstios şi mai greu accesibil, dar în luna februarie 1941 au fost descoperiţi de către nişte pădurari şi pentru a nu fi prinşi - în urma unui eventual denunţ - şi-au schimbat din nou locul. S-au întâlnit cu Toader Florea din Slătioara, care i-a ajutat să-şi mute bagajul şi l-au rugat să-l aducă pe Nicolae Ciocan, un bun credincios şi om de încredere. S-a realizat această legătură, prin intermediul căreia s-a stabilit să se adăpostească la Moroşanu Nicolae din satul Buda, de lângă Slătioara.
      Mai mulţi credincioşi din Slătioara le-au construit un bordei în pădurea Raşca, la locul numit Ghizinoaia, unde au locuit ascunşi până la terminarea celui de al doilea război mondial. Au fost sprijiniţi de credincioşi statornici, care le-au asigurat strictul necesar în astfel de situaţii. Deplasările se făceau numai noaptea şi se luau măsuri speciale pentru a nu fi descoperiţi. Numai aşa a fost posibil ca lumina credinţei, flacăra ei, să se transforme într-un rug aprins, datorat acestui mare mărturisitor al vremurilor noastre, urmat îndeaproape de cler şi credincioşi, cunoscuţi şi necunoscuţi.
      Lor le este închinată această carte, spre aducere aminte şi care se vrea constituită într-o lacrimă şi o floare a recunoştinţei din partea generaţiei de azi şi de mâine. Indiferent de ce ar spune Biserica oficială, Biserica Ortodoxă Română de stil vechi a reuşit în misiunea sa apostolică. Făclia credinţei ortodoxe strămoşeşti, purtată prin valuri şi furtuni, nu s-a stins şi nu se va putea stinge niciodată. Privind înapoi la drumul plin de jertfe al clerului şi credincioşilor de stil vechi din 1924 până în prezent, putem afirma fără să păcătuim că nu numai sub tronuri curge sânge, dar a curs sânge, lacrimi şi valuri de durere şi suferinţă şi pe sub scaunele conducătorilor Bisericii oficiale care au căutat mistificarea adevărului şi pedepsirea până la desfiinţare a celor ce l-au apărat. Pe lângă judecata şi răsplata lui Dumnezeu şi timpul este un judecător. Adevărul pe care timpul l-a dovedit, este că Biserica Ortodoxă Română de stil vechi a trăit şi trăieşte, în ciuda tuturor persecuţiilor suferite. Aceasta pentru a se confirma spusele Sf. Apostol Pavel: ,,Căci n-avem nici o putere împotriva adevărului, ci pentru adevăr”.
CAPITOLUL III

Situaţia Bisericii Ortodoxe Române de Stil Vechi în primii ani după al II-lea război mondial. Continuarea persecuţiei în timpul dictaturii comuniste din România

      Participarea ţării noastre la cel de al II-lea război mondial (1941-1945), n-a reuşit să rezolve problemele teritoriale decât parţial, prin retrocedarea Ardealului, care fusese răpit de Ungaria prin Tratatul de la Viena din 1940. Basarabia, Bucovina şi ţinutul Herţei, răpite de Rusia sovietică prin pactul Ribentrop - Molotov în anul 1940, au rămas mai departe sub ocupaţie sovietică. Fostul inamic ne-a devenit ,,prieten, ocrotitor”, cu pretenţii de eliberator şi ocupant, având armate staţionate în zonele strategice ale României, bine plătite, hrănite şi îmbrăcate din bugetul nostru. Staţionarea armatelor pe teritoriul ţării, menţineau condiţiile pentru a dicta politica internă şi externă şi a impune României comunismul ateu. Poporul român a sperat altă soartă prin participarea la război, dar rezultatul obţinut a fost o decepţie. Se aştepta instaurarea unui regim democratic, cu libertate de gândire, exprimare şi întrunire, cu garantarea integrităţii personale şi a avutului, cu posibilităţi de afirmare naţională şi religioasă, cu speranţa într-un progres social şi spiritual, ca în ţările civilizate.
      Fostul Partid Comunist şi guvernul instaurat la 6 martie 1945, condus de Petru Groza, a început schimbarea fizionomiei ţării, importând reformele socialiste din Rusia sovietică şi le-a aplicat cu mici schimbări şi adăugiri. Treptat aparatul de represiune şi-a însuşit metodele teroriste sovietice, adică provocarea, minciuna, arbitrariul, schingiuirea, dezumanizarea, impunerea ateismului ,,ştiinţific” şi altele. Organele executive la toate nivelele primind indicaţii de la centru, aplicau principiul luptei de clasă. Miliţia şi Securitatea urmăreau populaţia, selectând recalcitranţii şi reacţionarii ameninţându-i, înscenându-le procese sau trimiţându-i printr-un simplu ordin al Ministerului de Interne în colonii de muncă. Începea revoluţia proletară, mai crâncenă şi mai rea decât războiul. În şcoli, în administraţie, în fabrici şi uzine, în armată, peste tot era răspândită metodic educaţia comunist-ateistă.
      Aceste măsuri urmăreau să restrângă influenţa cultelor religioase, care erau socotite forţe sociale ostile, duşmănoase orânduirii sociale şi de stat din România. Biserica Ortodoxă Română de stil vechi, în perioada premergătoare acestui război şi imediat după acesta, se găsea, ca rezultat al prigoanei şi dezastrului suferit în anii 1935 - 1937 şi după condamnările clerului şi a unei părţi dintre credincioşi, ca o turmă împrăştiată care se ascundea de frica lupilor. O parte din monahi s-au retras la Muntele Athos pentru a scăpa de prigoană şi a trăi în continuare viaţa monahală după credinţa strămoşească veche. Cei din ţară trăiau în singurătate prin localităţi mai izolate, în case mai retrase, căci erau urmăriţi.
      Situaţia de după 23 august 1944, a fost apreciată de toţi, clerici şi laici, ca o şansă de obţinere a libertăţii de funcţionare. Apariţia legii nr. 548 din 28 octombrie 1944, publicată în Monitorul Oficial nr. 252 din 31 octombrie 1944, a constituit baza obţinerii libertăţii de funcţionare, care prevedea şi înapoierea bisericilor şi a bunurilor confiscate anterior. Aceasta asigura posibilitatea organizării şi refacerii Bisericii Ortodoxe Române de stil vechi. Era o muncă grea, căci bisericile dărâmate samavolnic trebuiau construite din nou. Clerul şi credincioşii trebuiau să construiască din nou, prin trudă, lăcaşuri proprii de închinare şi să învingă în numele Mântuitorului Iisus Hristos, a dragostei şi speranţei în dreptatea cauzei pentru care s-au jertfit şi pentru care erau pregătiţi să înfrunte alte persecuţii. Pe ei nu-i aştepta o viaţă uşoară, ei trebuiau să-şi continue Golgota prin muncă jertfelnică şi rugăciune. Erau conştienţi că duşmanii care au căutat să-i distrugă, vor folosi vechile arme şi tactici adaptate la noua situaţie politică din România, pentru a-şi continua lucrarea diabolică împotriva clerului şi credincioşilor acestei Biserici.
      Prin actul Ministerului Cultelor nr. 38955 din 3 august 1945, se aproba funcţionarea Bisericii Ortodoxe de stil vechi sub denumirea de Cult creştin tradiţionalist. Aceasta a constituit o pierdere pentru că delegaţii care s-au prezentat la autorităţile centrale au fost în majoritate mireni, nu aveau cunoştinţe juridice necesare ca să poată motiva şi susţine rezolvarea unei probleme de ordin religios, complexă, pentru care a fost nevoie de atâtea suferinţe şi jertfe. Ei nu aveau pregătirea necesară şi nu cunoşteau temeinic documentele, tradiţia şi alte probleme care deosebesc Biserica Ortodoxă Romană de stil vechi de cea oficială, pentru a putea preveni eventualele confuzii şi obţinerea adevăratei identităţi juridice. Din această cauză în problema reorganizării cultului s-au întâmpinat greutăţi, au apărut persoane profitoare care urmăreau interese personale, care deşi au fost înlăturate au adus daune funcţionării şi realizării unităţii Bisericii. S-a obţinut însă calitatea de persoană juridică cu toate drepturile ce decurg din aceasta, prin sentinţa civilă nr.202 din 10 iunie 1947 a Tribunalului judeţean Neamţ, secţia I, cu menţiunea expresă a respectării credinţei ortodoxe strămoşeşti neschimbate, ce se bazează pe sfânta Tradiţie, conform canoanelor Bisericii Ortodoxe Răsăritene, adunate în Pidalion.
      Reorganizarea s-a făcut destul de repede, fiind recunoscută calitatea de conducător de fapt şi de drept părintelui Glicherie, care a devenit ulterior şi Mitropolitul Bisericii. Faptul că înainte de apariţia Legii cultelor din anul 1948, nu se realizase în întregime unitatea cultului, a permis specularea acestei situaţii ce către cei interesaţi, pentru a scoate din nou în afara legii Biserica Ortodoxă Romană de stil vechi. Aceiaşi vechi duşmani au ştiut unde şi când să lovească, pe la spate de această dată. Astfel Biserica Ortodoxă Română de stil vechi n-a mai figurat printre cultele legal recunoscute din ţară.
      S-a intervenit şi insistat în mod repetat la Departamentul Cultelor şi la alte organe centrale, dar cum s-a văzut mai târziu, acest departament nu apăra interesele cultelor ci le destabiliza. Era o structură organizată pentru a desfăşura o politică comunist-ateistă, o anexă din ce în ce mai bine legată de interesele statului comunist şi în cele mai bune relaţii cu Biserica oficială.
      În anul 1949, în broşura intitulată: ,,în chestiunea libertăţii religioase a cultelor” din editura fostului P.R.M., s-a făcut următoarea precizare: ,,Toată lumea îşi mai aduce aminte de sălbatica persecutare a creştinilor ortodocşi de stil vechi, de către guvernele burghezo-moşiereşti. Sate întregi de oameni erau arestaţi, bisericile închise, preoţii arestaţi şi schingiuiţi de jandarmi...''. Conducătorii Bisericii Ortodoxe Romane de stil vechi au crezut că noile autorităţi vor acorda libertate cultului, pentru a se uita greşelile trecutului. Dar cererea adresată principalelor personalităţi din conducerea statului, chiar Gh. Gheorghiu - Dej, primea acelaşi răspuns evaziv şi neconcludent: ,,Trebuie să fiţi recunoscuţi”. În anul 1954 s-a dat însă şi răspunsul adevărat că nu se putea recunoaşte cultul din cauza opoziţiei categorice a Bisericii Ortodoxe oficiale, deci tot îngerul cu faţa acoperită care o urmărea din 1924.
      Să nu se creadă că s-a aşteptat vreo minune sau evoluţia situaţiei politice din ţară care acum avea direcţii clare, mai ales după cele ce se întâmplase cu Biserica Rusă. S-au depus eforturi intense şi conjugate pentru construirea de noi biserici, paraclise şi aşezăminte monahale, pentru desfăşurarea unei vieţi bisericeşti normale. În paralel au fost trimise mereu memorii la organele centrale pentru recunoaşterea cultului, dar s-a primit în mod invariabil acelaşi răspuns, că trebuie ,,să vă uniţi cu Biserica oficială”. Aceasta pentru că era foarte puţin probabil că delegaţii clerului şi credincioşilor de stil vechi se vor duce la poarta Patriarhiei să ceară unirea după ce suferiseră atât de mult, chiar din cauza acesteia, în plus dogmele bisericeşti şi aşezămintele Ortodoxiei nu erau obiecte de împărţit sau negociat. Putem deci înţelege că interesul pentru care se recomanda unirea cu Biserica oficială era dorinţa comună a acesteia şi a statului comunist de a asimila Biserica de stil vechi.
      Era deci evident că urma o nouă perioadă de persecuţie religioasă datorită poziţiei incomode pe care o aveau acum apărătorii adevărului faţă de noile structuri politice. Era însă vie nădejdea alimentată de amintirea celor care se jertfiseră în trecut şi care erau o pildă de urmat pentru cei care doreau şi acum să lupte pentru triumful adevărului de credinţă.
      Persecuţia s-a declanşat după acelaşi scenariu şi tot în cârdăşia cunoscută dintre autorităţile bisericeşti şi politice, deşi ideologia noilor conducători politici era alta, ea nu excludea primirea unui sprijin din partea Bisericii oficiale. Organele cu putere, pe care se baza aceasta, nu erau altele decât Securitatea şi Departamentul Cultelor, care aveau un serviciu specializat pentru combaterea cultelor şi sectelor din România. Aceste forţe au speculat slăbiciunea Bisericii oficiale care credea că prin colaborarea cu ele îşi va câştiga o anumită libertate şi va supravieţui. Totul însă nu le-a folosit decât la realizarea unor compromisuri, greu de explicat astăzi.
      Acolo unde se reconstruiau biserici, pe locul unde fuseseră demolate sau în alte locuri unde apăreau comunităţi noi, sporea numărul celor care doreau să intre în cinul monahal, îngroşând astfel numărul grănicerilor spirituali, care stăteau de veghe pentru a împiedica lupii în piele de oaie să pătrundă în turma lui Hristos. De asemenea mulţi dintre monahii şi monahiile din mânăstirile oficiale părăseau aceste locuri pentru a se alătura obştilor din mânăstirile de stil vechi sau pentru a înfiinţa altele noi. Este cazul maicilor Camelia, Epifania, Evtropia şi Pahomia, care au venit de la Mânăstirea Agafton din judeţul Botoşani şi au înfiinţat Mânăstirea Brădăţel din judeţul Suceava.
      Aceste succese duhovniceşti, într-un stat a cărui educaţie avea un pronunţat caracter ateist, nu erau privite cu ochi buni nici de Biserica oficială, care se vedea ameninţată pe plan spiritual, nici de puterea comunistă care ura de moarte orice activitate religioasă. În acest fel, interesele lor coincideau şi de aceea s-au unit în lupta nedreaptă de a distruge Biserica Ortodoxă Română de stil vechi.
      Însă statul comunist nu s-a dat înapoi niciodată de la persecutarea şi a Bisericii oficiale. Astfel în 1952 s-a dat un decret care obliga pe toţi călugării şi călugăriţele sub 50 de ani să părăsească mânăstirile şi nimeni nu putea să intre în viaţa monahală până la această vârstă. S-au ridicat şi din rândul clericilor de stil nou, personalităţi care au luptat pentru libertatea bisericească şi care au fost condamnaţi la ani grei de temniţă. Era de aşteptat cu atât mai mult ca şi cei de stil vechi să fie persecutaţi la fel.
      În noaptea de 14 spre 15 februarie 1952, organele de Securitate din judeţele Suceava, Neamţ, Bacău şi Vrancea, au organizat o acţiune simultană de arestare a preoţilor, călugărilor şi persoanelor mai influente din conducerea Bisericii Ortodoxe de stil vechi. Sediul cultului din Tg. Neamţ a fost devastat, arhiva şi însemnele legale de persoană juridică au fost ridicate şi confiscate, fără a se întocmi vreun act legal. Părintele Sebastian Drugă din Mânăstirea Slătioara, martor ocular la descinderea din noaptea respectivă, ne-a relatat: ,,Pe la orele 24.00, au intrat în curtea mânăstirii 7 autocamioane cu ofiţeri şi militari din trupele de securitate. Dispozitivul de încercuire a mânăstirii a fost realizat înainte de a intra camioanele în incintă. Au tăiat frânghiile de la clopote pentru a nu fi alarmaţi cetăţenii din Slătioara. Au adunat toată obştea în arhondaric şi au strigat de pe un tabel 11 persoane care au fost arestate printre care Părintele Glicherie, Dionisie Hugeanu, Nifon Marinache, David Bidaşcu, stareţul mânăstirii, Meftodie Marinache şi Alexandru Antoniu. Au fost învinuiţi de sabotaj şi de instigare a ţăranilor să nu dea cotele impuse de stat”.
      În acea noapte au mai fost arestaţi părintele Teofan de la parohia din Bogdăneşti, secretarul cultului Onofrei Onofrei (viitorul Mitropolit Silvestru) de la Tg. Neamţ şi preoţii Gheorghe Nichita şi Nicolae Onofrei din Rădăşeni. Persoanele mai vârstnice au fost deportate în localitatea Rubla din Bărărgan, iar cei mai tineri au fost duşi la Canalul Dunăre-Marea Neagră, care se construia cu deţinuţi. Din acest loc, au decedat în detenţie, părintele Teofan şi alt ieromonah, Ghedeon. Părintele arhimandrit Nifon Marinache,* astăzi octogenar, care a făcut parte din acest lot de arestaţi, ne-a spus că a fost deţinut 2 ani de zile fără să fie judecat şi a fost dus la coloniile de muncă de la Canal, Capul Midia şi Poarta Albă. În aceste colonii, erau formate detaşamente de muncă din deţinuţi politici şi câteva sute de preoţi ortodocşi de stil nou şi vechi, catolici şi greco-catolici. Majoritatea erau deţinuţi în baza unui ordin al Ministerului de Interne, fără să fie judecaţi şi condamnaţi de vreo instanţă de judecată.
      Regimul de muncă era aspru şi greu iar personalul din comandă, pază şi supravegherea deţinuţilor avea un caracter şi comportament bestial. Regimul aplicat preoţilor era acelaşi ca cel pentru deţinuţi politici. Se urmărea distrugerea fizică prin muncă grea, norme de muncă foarte mari şi hrană insuficientă. Relaţiile dintre supraveghetori şi deţinuţi erau ca cele dintre o bestie şi victima sa. Se utiliza bătaia pentru orice motiv, jignirea şi desconsiderarea omului ca fiinţă umană, la dispoziţia unui personal dezumanizat, ales şi pregătit special pentru exterminarea deţinuţilor. Era un calvar pe care robii lui Dumnezeu dar şi ai nebuniei omeneşti l-au îndurat cu stoicism şi nădejde în răsplata Domnului, convinşi că pătimesc pentru dreptate şi apărarea credinţei adevărate.
      În activitatea sa a slujit 17 ani la Biserica din Vânători şi 31 de ani ca preot şi duhovnic la Mânăstirea Brădiţel din judeţul Neamţ. La cei 83 de ani ai săi, părintele Nifon este icoana preotului plin de evlavie, de iubire faţă de aproapele său, în care intră toţi credincioşii şi necredincioşii sau duşmanii, pe care îi iartă şi îi cheamă la adevărata credinţă. Pentru credinţă a suportat închisoare, suferinţă şi umilinţă. A trăit în simplitate, pregătit permanent pentru a învinge greutăţile. Are admiraţie pentru călugării, preoţii şi episcopii mai tineri, cărora le doreşte tărie în credinţă, curaj şi dăruire pentru tot ceea ce este bun şi plăcut lui Dumnezeu.
      Părintele Agatanghel Butnaru, vieţuitor tot în Mânăstirea Slătioara, ne-a relatat şi el câteva aspecte ale arestărilor din acea noapte: ,,Era o noapte friguroasă de februarie, iar zăpada era până la brâu. Părintele Glicherie şi toată obştea se aflau în biserică la slujba utreniei. La ora 24.oo fix, biserica şi chiliile au fost înconjurate de trupele de securitate. Uşa de la intrare în biserică a fost blocată şi păzită de câţiva ofiţeri şi soldaţi. Alţi ofiţeri au pătruns în biserică şi au bruscat personalul aflat la rugăciune, indiferent de vârstă. Cu voci dure au oprit orice activitate au identificat pe cei pe care-i căutau şi i-au dus în camerele stabilite dinainte în planul de arestare. Au fost arestaţi preoţii mai vârstnici şi cei pe care-i considerau ca făcând parte din conducerea mânăstirii, împreună cu părintele Glicherie şi David”.
      Persecuţia urmărea dezorganizarea Bisericii ortodoxe de stil vechi, încetarea activităţii şi desfiinţarea sa. Arestările s-au făcut în mod abuziv, Securitatea având puteri nelimitate, care exprimau totalitarismul comunist sub renumita dictatură proletară fluturată peste tot de fostul P.C.R. În acei ani s-au făcut mii de arestări fără nici o justificare legală, pentru a se popula lagărele de muncă forţată. După doi ani, în 1954 toţi cei arestaţi au fost puşi în libertate.
      Tratamentul inuman al deţinuţilor din coloniile de muncă, a avut un ecou negativ asupra relaţiilor externe ale României care atunci se lupta să intre în rândul ţărilor membre ale O.N.U. Conducerea ţării de atunci s-a făcut că nu cunoaşte şi n-a auzit nimic despre abuzurile săvârşite în închisori şi tabere de muncă. Pentru a ieşi din încurcătură, a organizat un proces secret pentru un grup de ofiţeri cu răspunderi în coloniile de muncă, care au. fost condamnaţi fie la moarte, fie la ani grei de temniţă. Domnul Cormoş din Cluj, unul dintre aceştia, a confirmat faptul că nu erau aşa de vinovaţi deoarece executau  ordinele  celor  din  conducere  care,  acum încercau să se spele pe mâini.
      În timp ce clerul şi unii din credincioşii Bisericii Ortodoxe de stil vechi îşi ispăşeau pedepsele în închisori sau lagăre de muncă, în Ardeal procesul se intensifica fenomenul revenirii la respectarea calendarului iulian. Datele ne sunt cunoscute din documentele de condamnare a Episcopului Evloghie Oţa, fost stareţ al Mânăstirii Râmeţ de lângă Alba Iulia şi din relatările P.S.Episcop Pahomie de la Mânăstirea Cucova, judeţul Bacău, ucenic şi urmaş al acestuia. În anul 1953, primăvara, toţi călugării de la Mânăstirea Râmeţ, raionul Aiud, de la cele două paraclise din Teiuş şi Teţu, precum şi credincioşii din alte 7 localităţi învecinate, au revenit la credinţa strămoşească. P.S. Evloghie, pe atunci ieromonah, a dorit ca acest act de curaj să fie cunoscut şi de autorităţi şi să fie legalizat cum se cuvine. Mânăstirea se afla sub jurisdicţia Arhiepiscopiei Clujului şi a Mitropoliei Sibiului, de la care s-a cerut, motivat, recunoaşterea acestei reveniri, dar răspunsul a fost negativ. Stareţul a înaintat un memoriu la Procuratura Generală la Bucureşti, dar a fost trimis din nou la Mitropolie, la Sibiu. Ca urmare, văzând că problema ia o amploare deosebită, cele două foruri bisericeşti au început o campanie de lămurire a oamenilor, prin care căutau să-i convingă că greşiseră. Totul era dublat şi de ameninţări care au făcut ca o parte din călugări şi credincioşi, de teamă, să renunţe la decizia luată. P.S. Evloghie, urmat de ucenicul său credincios Pahomie şi de alţi luptători neînfricaţi au hotărât să nu cedeze. Au fost denunţaţi organelor de Miliţie şi Securitate.
      Imediat au fost arestaţi, stareţul, P.S. Pahomie şi alţi 5 călugări. Pentru ca arestarea lor să producă o impresie puternică, au fost scoşi din mânăstire sub o escortă puternică, ameninţaţi cu armele. Au parcurs pe jos drumul de 3 km până la primăria din Râmeţ. De acolo au fost transportaţi cu o dubă la Aiud şi închişi în arestul Miliţiei, unde şi Securitatea avea celule pentru cei arestaţi. A doua zi a început ancheta, insistându-se pentru revenirea la calendarul gregorian. După 5 zile, Procuratura a emis mandat de arestare preventivă şi au fost transportaţi la Penitenciarul din Turda. După alte 3 luni de zile au fost puşi în libertate, dar cu domiciliul obligatoriu în comuna Râmeţ. Mânăstirea era acum desfiinţată, iar călugării mutaţi în alte părţi. Cei în cauză au fost transferaţi până la proces la Mânăstirea Turnu, cu scopul de a-i intimida pe credincioşi. Stareţul Evloghie a fost condamnat la 1 an închisoare corecţională, iar P.S.Pahomie la 6 luni cu suspendare, pe care le-a executat însă în Penitenciarul Turda şi Aiud, după recursul făcut de Procuratură.
      O analiză atentă a situaţiei, dovedea că lucrurile mergeau tot înspre o prigoană accentuată care afecta în special pe cei din conducerea Bisericii, care suferiseră deja ani grei de temniţă şi alte suferinţe provocate în regimul trecut. Pentru asigurarea unei conduceri de perspectivă, se impunea hirotonirea de preoţi şi arhierei care să poată duce mai departe stindardul luptei pentru adevăr. În acest scop a fost contactat arhiereul Galaction Cordun din Bucureşti, care îşi exprimase mai demult afinităţile pentru stilul vechi, fapt ce îi adusese şi o condamnare pe timpul ocupaţiei germane din primul război mondial. Prezenţa unui episcop era absolut indispensabilă pentru Biserică şi acesta promisese că atunci când condiţiile de la Mânăstirea Slătioara vor permite, va accepta să vină şi să preia conducerea cultului. În acest scop a fost trimisă la Bucureşti o delegaţie din preoţi care făceau parte din conducere şi cunoscuţi de către P.S. Galaction: părintele Dionisie Hugeanu, Evloghie Oţa şi Silvestru Onofrei (viitorul mitropolit ), care l-au convins să vină la Mânăstirea Slătioara.
      Evenimentul sosirii lui aici s-a produs la 21 mai 1955, fiind întâmpinat de obştea mânăstirii în frunte cu părintele Glicherie şi de o mulţime de credincioşi care cântau cu toţii într-un glas: ,,Vrednic este...” .Erau clipe de fericire duhovnicească, sosise cu voia Domnului trimisul care trebuia să ridice pe alte trepte spirituale via--ţa cultului şi putea asigura un viitor sigur şi demn, acestei Biserici prigonite şi mult încercate atâţia zeci de ani.
      Arhiereul Galaction Cordun era o personalitate în lumea teologică din România, fiind cunoscut şi în străinătate. Deşi marginalizat şi pensionat, odată ajuns în fruntea ierarhiei Bisericii Ortodoxe de stil vechi din România, a schimbat raportul de forţe şi tactica pe frontul de luptă dintre cele două Biserici Ortodoxe din România. Revenirea arhiereului Galaction la credinţa ortodoxă strămoşească n-a fost făcută în secret, căci acesta era o personalitate cu o poziţie verticală, fermă şi care în activitatea sa prevenise clerul din ţară de schimbările nefaste care cor avea loc. Că au uitat unii s-au n-au citit alţii, este o altă chestiune, care însă a avut ca rezultat existenţa în România a două culte ortodoxe.
      Redăm aici cuprinsul declaraţiei acestuia:
      ,,Subsemnatul arhiereu Galaction Cordun, cu domiciliul în Bucureşti, raionul Nicolae Bălcescu, str. Cuza Vodă nr.2, şeful spiritual al Bisericii Pravoslavnice Tradiţionale de Răsărit (Biserica Ortodoxă de stil vechi), declar prin prezenta în faţa clerului şi poporului din toate parohiile şi mânăstirile de pe teritoriul R.P.R. că: Eu, arhiereul Galaction Cordun, de bunăvoia mea şi nesilit de nimeni, am acceptat propunerea şi alegerea pe care poporul a făcut-o în persoana mea, de a fi şeful spiritual al acestei Biserici, arhiereul ei, aşa cum am declarat Sf. Sinod în scrisoarea pe care am trimis-o prin Tribunalul Capitalei R.P.R. la 5 aprilie 1955, scrisoare menţionată în revista Bisericii Ortodoxe Române, Buletinul oficial al Sf. Sinod, nr. 3-4.
      Asupra acestei declaraţii publice n-am renunţat niciodată. Declar în faţa poporului dreptcredincios, că sunt şi rămân Arhiereul şi Şeful spiritual al Bisericii Pravoslavnice Tradiţionale de Răsărit, mărturisire pe care o fac odată pentru totdeauna”.
      Venirea P.S. Galaction la conducerea Bisericii Ortodoxe de stil vechi a fost o acţiune fulger, care a luat prin surprindere şi total nepregătite organele de Securitate şi a celorlalţi duşmani ai ei. Se deschidea o nouă perioadă de înflorire în evoluţia acestei Biserici, lucru de care îşi dădeau seama chiar şi cei ce nu doreau această dezvoltare. Inamicii s-au regrupat repede însă şi după numai câteva zile, Securitatea acest aliat de nădejde al Bisericii oficiale, şi-a făcut apariţia. Era o dovadă în plus că ei erau conştienţi de valoarea noului venit în Biserică, care alături de părintele Glicherie formau acum un cuplu redutabil pe care oamenii îl iubeau şi-l urmau cu entuziasm.
      Arestarea şi izolarea acestor conducători trebuia făcută cât mai repede şi fără ca masa de credincioşi să poată opună rezistenţă pentru apărarea lor. Măsurile luate au fost mai multe şi făceau parte dintr-un plan prin care se urmărea ducerea în eroare a persoanelor urmărite şi realizarea scopului dorit de Securitate, respectiv prevenirea unei eventuale revolte a credincioşilor. Deci în acest scop s-a lansat zvonul că acestei Biserici i se va acorda dreptul legal de funcţionare liberă. Apoi au sugerat că un delegat din partea clerului şi un grup de credincioşi trebuiau să fie de faţă la obţinerea documentului legal. în timp ce preotul Dionisie Hugeanu aştepta în Bucureşti sosirea grupului de credincioşi, a fost reţinut de Securitate pentru a nu putea comunica cu Mânăstirea Slătioara, iar în acest timp s-a regizat scoaterea din mânăstire a Mitropolitului Galaction şi a părintelui Glicherie.
      S-a prezentat la Mânăstirea Slătioara, în numele Patriarhiei din Bucureşti şi a Departamentului Cultelor un protopop, pe nume Ioan ţiu, cu o maşină neagră cu şofer, afirmând că este trimis de părintele Dionisie ca împreună cu Mitropolitul Galaction şi părintele Glicherie să meargă la Bucureşti pentru a primi legalizarea cultului.
      Iniţial n-a fost crezut, pentru că nici aspectul exterior nu-l recomandau ca fiind preot, nici situaţia prezentată nu era credibilă. Însă posibilităţi de verificare nu existau, acestea fiind doar apanajul Securităţii. În acest timp s-au alarmat credincioşii din Slătioara, care au venit în număr mare în curtea mânăstirii pentru a supraveghea evoluţia evenimentelor. Ei erau martorii şi urmaşii celor care trăiseră persecuţia acestei Biserici, sub două orânduiri sociale diferite.
      Protopopul era familiarizat cu problemele religioase, cunoştea foarte bine situaţia Bisericii Ortodoxe de stil vechi şi era pregătit să-şi joace cât mai bine rolul, într-o misiune tipică Securităţii comuniste. Până la urmă, cu toată îndoiala, manifestată verbal şi în priviri, s-au hotărât să plece la drum împreună cu acest protopop dubios. Maşina era înconjurată de credincioşi, care plângeau şi se opuneau plecării, simţind cu fiinţa lor de oameni cinstiţi şi curaţi că la mijloc este ceva necurat.
      Părintele Agatanghel care i-a însoţit pe cei doi conducători ai Bisericii ne-a spus că în drum spre maşină, Mitropolitul Galaction i-a adresat următoarele cuvinte: ,,Agatanghel, tu eşti tânăr, deci priveşte cu atenţie la aceşti oameni. Să ştii că în aceşti oameni simpli stă sinceritatea, spiritualitatea şi credinţa adevărată”. Erau aprecierile păstorului despre turma sa dragă, pe care o părăsea de nevoie, dar ea nu s-a împrăştiat şi nici n-a fost prădată de lupi. L-a aşteptat cu rugăciuni, lacrimi şi posturi. Dacă Dumnezeu le trimisese păstorul cel mai bun, tot Dumnezeu era singurul care putea să-i ocrotească.
      Au plecat din Slătioara pe la orele 16.00, căci trebuiau să fie în Bucureşti a doua zi dimineaţă, unde erau aşteptaţi, după spusele protopopului făţarnic. Părintele Agatanghel, martorul acestei călătorii, a apreciat că popasurile se făceau după un grafic stabilit dinainte. Drumul a fost greu suportat de cei doi prelaţi care aveau o vârstă înaintată, era noapte şi poziţia incomodă de călătorit. Totul semăna cu un drum spre un pericol iminent care pândea la tot pasul.
      A doua zi dimineaţă, în Ploieşti, au fost opriţi de un locotenent de miliţie, care a cerut actele şoferului pentru control. Protopopul a coborât din maşină, s-a îndepărtat puţin şi a schimbat câteva cuvinte cu ofiţerul. Acesta era chiar ofiţerul de securitate care trebuia să-l informeze pe protopop de planul stabilit şi măsurile ordonate de şefii lor. S-au urcat în maşină, iar Mitropolitul a întrebat: ,,Acum unde mai mergem, că nu mai rezist ?”. Protopopul a răspuns că şoferul nu are documentele de identitate la el şi deci trebuie să meargă la miliţie pentru a telefona la Bucureşti pentru confirmare. A pornit maşina şi după puţin timp a virat în dreptul unei clădiri, s-au deschis două porţi pe role, maşina a intrat şi s-a oprit. Era sediul Securităţii din Ploieşti. S-a dat ordin să coboare numai cei ce vor fi chemaţi şi pe rând Mitropolitul Galaction şi părintele Glicherie au fost duşi cu escortă în birouri separate pentru interogatorii. Părinte Glicherie a fost dus ultimul într-un birou unde i s-a spus să scrie o declaraţie completă, ca o autobiografie, de când era mic şi până în momentul acela.
      Presimţirile celor doi conducători de Biserică, trecuţi prin multe încercări, s-au confirmat. Credincioşii avuseseră şi ei dreptate. Situaţia nu putea fi evitată sau ocolită. Se căuta cu orice preţ izolarea păstorilor de turmă. Era o măsură prin care se urmărea descurajarea în special a Mitropolitului, pentru a-l face să renunţe la rolul de conducător, sau pentru a-l pune în imposibilitatea de a-şi exercita această sfântă misiune.
      După terminarea interogatoriilor, el a fost dus cu domiciliul obligatoriu la mânăstirea Căldăruşani. Părintele Glicherie a fost deportat în comuna Răchitoasa, raionul Călmăţui, în Bărăganul bântuit vara de arşiţe, iar iarna de crivăţ. Acolo erau deportaţi şi alţi deţinuţi, oameni nevinovaţi, izolaţi de lume şi supuşi unui tratament de distrugere psihică şi fizică. Părintele Glicherie era însă obişnuit cu cele mai grele forme ale barbariei umane, călit în focul persecuţiei religioase şi politice. A rezistat datorită credinţei fierbinţi în Dumnezeu care l-a ajutat mereu ca şi acum, comuniune care i-a permis să îndure totul cu sentimentul datoriei împlinite şi cu bucurie, mulţumire şi linişte, sentimente care se citesc în privirea lui surprinsă în fotografia făcută de părintele Agatanghel lângă bordeiul de chirpici în care a trăit acolo.
      Biserica dreptslăvitoare se găsea din nou într-o situaţie deosebită şi se impuneau măsuri pentru înmulţirea clerului prin hirotonii, pentru a se înmulţi astfel numărul luptătorilor pentru bătălia începută şi care trebuia câştigată. Din această perioadă s-au păstrat două documente din care rezultă gravitatea abuzurilor şi încălcarea drepturilor omului într-un regim totalitar comunist, asemănător cu cel nazist sau cu o dictatură militară. Unul din acestea este un bilet de eliberare cu nr. 417 din anul 1955 (pentru preveniţi). Poartă titulatura R.P.R., Ministerul Afacerilor Interne, Direcţiunea Generală a Penitenciarelor., 1995, 2 august. Peste cuvântul ,,penitenciar” este trasă o linie şi scris de mână ,,locul de deţinere Răchitoasa”. În dreptul numărului mandatului de arestare nu apare nici un număr ca şi în dreptul infracţiunii comise. Rezultă deci că părintele Glicherie a fost deţinut în calitate de prevenit şi nu pentru comiterea unei infracţiuni prevăzută şi pedepsită de Codul penal. Acest bilet de eliberare era în acelaşi timp şi o sentinţă, căci posesorul lui trebuia să rămână mai departe în locul de deţinere Răchitoasa, dar cu domiciliul forţat. Nu era judecat de nici o formă de instanţă judecătorească. În concluzie: Securitatea te aresta, ea te condamna şi tot ea te punea în libertate, dar cu domiciliul obligatoriu. Al doilea document este o dova--dă de recensământ cu nr. 187, eliberată de Comisia de recensământ a populaţiei din 21 februarie 1956, care specifică cum la 23 februarie 1956, persoana Glicherie Tănase a fost înregistrată în fişa de recensământ nr. 79, având domiciliul în comuna Răchitoasa, raionul Feteşti, regiunea Constanţa. Menţionăm că ambele documente au fost publicate în facsimil în cartea cu viaţa Sf. Ierarh Glicherie Mărturisitorul.
      Drumul suferinţelor şi pătimirilor acestui adevărat apostol al Bisericii Ortodoxe de stil vechi şi al credinţei adevărate în general, trebuie căutat, descoperit şi studiat din documentele existente în arhiva fostei Securităţi politice a regimului comunist. Este o datorie sfântă care va putea dezvălui clerului, credincioşilor şi publicului larg, probleme ascunse, necesare cunoaşterii istoriei însângerate a Bisericii martirice în cei 65 de ani de prigoană, în fruntea căreia a stat cel care a fost canonizat anul acesta, Sf. Ierarh Glicherie Mărturisitorul. Despre persecuţia suferită el nu s-a plâns niciodată. Era convins că dacă Mântuitorul a pătimit atâtea pentru mântuirea noastră şi el ca o slugă trebuia să pătimească după pilda Stăpânului.
      Aceste arestări aveau scopul de a frâna avântul pe care-l luase Biserica dreptslăvitoare, prin noile hirotonii. Pentru acest scop în special venise la conducerea ei Mitropolitul Galaction Cordun. De la locul unde era deţinut, Mânăstirea Căldăruşani, de lângă Bucureşti era scos pentru motive de sănătate şi atunci venea la Mânăstirea Copăceni şi la biserica din localitatea Moara Domnească, tot de lângă Bucureşti, care aparţineau de Slătioara. Aşa au fost hirotoniţi primii doi arhierei, P.S.Evloghie Oţa şi P.S.Meftodie Marinache, precum şi alţi mulţi preoţi şi diaconi.
      S-a hotărât că trebuie adus acolo şi părintele Glicherie, prin orice mijloc, pentru a fi hirotonit arhiereu. Sarcina aceasta a fost îndeplinită de părintele Agatanghel Butnaru, care cunoştea zona, deoarece îl mai vizitase la Răchitoasa. A găsit un şofer care urma să transporte la Bucureşti, în camionul său de tonaj mare alt camion defect. S-a stabilit cu şoferul ca părintele Glicherie să stea ascuns în cabina camionului defect, sperând că la punctul de control de la ieşirea din zonă se va face doar un control vizual sumar. În acest fel a reuşit să scape cel ales pentru hirotonia care s-a săvârşit la biserica din Moara Domnească la 17 / 30 noiembrie 1956. A doua zi a fost dus la locul pe care-l iubea atât de mult, Mânăstirea Slătioara, unde era atâta nevoie de el. Deşi de multe ori a mai fost ameninţat, urmărit şi persecutat, el n-a mai fost niciodată arestat şi a rămas aici până la moarte.
      Mitropolitul Galaction rămăsese însă la Mânăstirea Căldăruşani, păzit de călugărul Teofan, însărcinat de superiorii săi să împiedice evadarea deţinutului. Era o situaţie curioasă din moment ce Securitatea îl arestase, Biserica oficială îl păzea. El se găsea deci nu numai poziţia de deţinut cu domiciliul obligatoriu, dar şi de prizonier al Bisericii oficiale. Era prizonierul foştilor săi fii duhovniceşti, care acum nu-l mai recunoşteau. El, care-i atenţionase că se apropie vremuri grele pentru Biserică, acum era o victimă, un condamnat, un deţinut, dar nu în locurile obişnuite de detenţie ale satului, ci într-o mânăstire transformată în închisoare. Ce amar destin !
      P.S. Glicherie a organizat vizitarea şi ajutorul lui cât mai des cu putinţă, pentru a avea hrană şi condiţii de viaţă mai bune, atât de necesare la o vârstă înaintată şi cu o stare a sănătăţii în continuă degradare. Contactarea lui se făcea cu greutate însă din cauza celor în sutană care deveniseră acum gardieni şi care aveau ordine precise de a nu permite vizitarea lui de către persoane necunoscute. Se urmărea omorârea lui prin înfometare căci le spunea vizitatorilor că i se dă numai pâine neagră şi varză murată fiartă. în acea perioadă, a fost vizitat mai des de preotul Pavel Mogârzan (astăzi parohul bisericii din comuna Râşca, judeţul Suceava) şi de avocatul Albu din Bucureşti, care motiva vizitele cu pretextul că-l apără în procesul ce va urma. S-a hotărât de comun acord cu conducerea de la Slătioara să se organizeze evadarea lui, pentru că situaţia devenise critică aşa cum însuşi Mitropolitul Galaction o mărturisea: ,,Să mă scoateţi de aici, că ăştia mă omoară”.
      Ne întrebăm acum cine erau ,,ăştia” care urmau să-l omoare? Nimeni alţii decât cei care nu pierd nici un prilej să afirme că suntem fraţi întru Hristos. Nu erau impresionaţi nici de rangul său în ierarhia bisericească, nici de valoarea lui ca om de înaltă cultură, ci se dorea eliminarea lui fizică din moment ce devenise un ,,stilist”.
      Evadarea era greu de realizat şi numai o acţiune inteligentă putea păcăli vigilenţa paznicilor. Avocatul Albu s-a recomandat ofiţer de securitate şi l-a luat pe Mitropolit la Bucureşti sub pretextul unui interogatoriu. De aici a fost adus la Mânăstirea Slătioara de părintele Pavel. În urma evadării, Patriarhia a informat Securitatea care a intrat în alerta şi-l căuta peste tot.
      Părintele Pavel a fost trimis la Bucureşti de către Mitropolitul Galaction pentru a se interesa de situaţia avocatului şi pentru a-i aduce cărţile şi veştmintele arhiereşti de la sora lui. Ajuns la Bucureşti, părintele a telefonat la familia avocatului Albu şi i-a răspuns altcineva în numele avocatului, invitâridu-l să vină acolo, căci este aşteptat. Când a intrat în locuinţa respectivă, l-a găsit pe fiul avocatului şi un civil, care s-a recomandat căpitanul Voiculescu de la Securitate şi l-a arestat. Avocatul fusese şi el arestat imediat după plecarea Mitropolitului Galaction.
      Părintele Pavel, pe atunci mirean, a fost dus la Ministerul de Interne, iar când a ajuns în faţa biroului în care urma să fie anchetat, a ieşit un civil cu o rangă şi i-a aplicat trei lovituri peste spate. A doua zi a fost transportat la arestul Securităţii din Rahova. După 4 zile de interogatoriu nereuşit, timp în care era mereu provocat de o iscoadă, a fost dus în camera de tortură, unde a fost schingiuit bestial. Se făceau unele pauze când se relua interogatoriul, apoi începea din nou altă repriză de tortură fizică. Se urmărea obţinerea unor date compromiţătoare pentru arestarea Mitropolitului Galaction, a altor ierarhi şi preoţi, sau învinuirea lui de multe fapte cu autor necunoscut., A fost judecat şi condamnat.
      În continuare, până la evenimentele din decembrie 1989, Biserica Ortodoxă de stil vechi a continuat să funcţioneze în afara legii, ca tolerată, expusă fiind în permanenţă numeroaselor acte de persecuţie, abuzuri, provocări, denunţuri, arestări, procese, condamnări, închideri de lăcaşuri de cult, demolări, amenzi, impuneri de contracte de achiziţii de animale şi cereale peste posibilităţi, forţarea clerului la efectuarea de zile de ,,muncă patriotică”, în special în comuna Râşca, interzicerea portului uniformei, interzicerea înhumării credincioşilor în cimitirele comune şi altele. Mâna diabolică a Securităţii îşi făcea simţită prezenţa cu regularitate, pentru a-şi impune punctul de vedere, iar ofiţerii care se ocupau direct de acest cult acţionau pentru a îngreuia viaţa bisericească dar aveau şi pretenţia să fie trataţi ca oaspeţi de seamă. Prin şeful de post din comuna Râşca, s-a impus conducerii Mânăstirii Slătioara să întocmească zilnic tabele cu vizitatorii şi turiştii autohtoni şi străini şi să le prezinte la postul de miliţie.
      În această activitate de hărţuială permanentă erau antrenaşi pe lângă reprezentanţii Bisericii oficiale şi funcţionarii de la primării şi alte instituţii ale statului care formau o echipă diabolică ce desfăşura persecuţia psihică, fizică şi materială împotriva clerului şi credincioşilor Bisericii Ortodoxe de stil vechi, urmărind îngrădirea, neutralizarea, desfiinţarea şi dacă s-ar fi putut înmormântarea acesteia.
      Împotriva acestor multiple şi diversificate acte de persecuţie, s-au făcut numeroase memorii la toate organele centrale din administraţia statului comunist totalitar. Este puţin probabil că acestea au ajuns la destinaţie. Securitatea avea grijă să le intercepteze la timp, anexându-le totodată la dosarele clerului pentru a le complica situaţia. De aceea se cuvine să fie scoase la iveală din arhivele unde poate mai zac şi acum pentru că ele conţin cele mai veridice date despre ceea ce s-a întâmplat.
      S-a mai păstrat totuşi o copie a unui memoriu redactat şi semnat de Mitropolitul Galaction adresat către M.A.N., Preşedintele Consiliului de miniştri, Ministerului Cultelor, Ministerului Afacerilor Interne, CC. al P.M.R., Procuraturii Generale şi chiar Patriarhiei Ortodoxe Române. Redăm în întregime acest document:
      ,,Biserica Ortodoxă din ţara noastră, deşi autocefală şi independentă în conducerea ei administrativă, nu poate şi nu are dreptul a lua hotărâri valabile, care ar atinge prestigiul dogmelor, a cultului, a disciplinei şi ierarhiei, în conformitate cu legile fundamentale ale bisericii dreptslăvitoare întocmite şi pecetluite de Sfinţii şi Dumnezeeştii Părinţi, legi ce formează Constituţia bisericească inviolabilă cât va fi lumea. Deşi hotarele Ortodoxiei, stabilite prin această Constituţie bisericească, sunt categorice şi prin respectarea lor cu sfinţenie, a fost posibilă păstrarea unităţii în acelaşi duh a credinţei, într-una singură sobornicească şi apostolească Biserică, până în zilele noastre, deşi s-a atras atenţia de atâtea ori, atât prin documentările Sf. Părinţi, cât şi prin hotărârile sinodale ce se dădeau în Bisericile răsăritene, ori de câte ori papalitatea şi curentele anarhiste religioase de peste hotarele Ortodoxiei căutau să dezbine Biserica lui Hristos, aruncând blesteme asupra celor ce ar îndrăzni să se învoiască cu vrăjmaşii Domnului, o parte din ierarhii Bisericii din ţara noastră mândrindu-se întru sine, fără a ţine seamă de consecinţele nerespectării hotarelor Ortodoxiei, au introdus în uzul bisericesc calendarul apusean al Papei Grigorie al XIII-lea şi astfel au adus dezbinare în sânul Bisericii, care după cum spune Sf. Ioan Gură de Aur, nu se spală nici cu sângele muceniciei.
      În momentul de faţă România este singura ţară din lagărul socialist care a adoptat şi menţine în uzul bisericesc calendarul apusean. O mare parte din creştinii dreptslăvitori din ţara noastră, au refuzat să se supună hotărârilor luate de ierarhii care au apostaziat de la Ortodoxie şi aceşti creştini au înţeles să se încadreze în disciplina morală pentru a păstra sfânta credinţă fără adăugiri, fără scăderi şi fără inovaţii, pentru a nu cădea sub blestemele Sf. Părinţi prin nerespectarea aşezămintelor bisericeşti dreptslăvitoare.
      Timp de 30 de ani, Biserica Ortodoxă de stil vechi, rămasă în această ţară întocmai ca o corabie fără cârmaci, înotând printre valurile furtunoase ale eresurilor şi curentelor anarhiste religioase, a fost de multe ori ameninţată să se scufunde. Dar Mântuitorul Hristos, car este Cap al Bisericii, ne-a ocrotit şi cu, toate că am trecut. prin grele încercări, n-am renunţat şi nu vom renunţa niciodată la sfânta noastră credinţă.
      Trebuie să recunoaştem că au fost greu de suportat condiţiile ce s-au creat Bisericii noastre din 1924 şi până în prezent, prin aceea că n-a avut nici măcar un singur arhiereu care să păstorească, să conducă, să înveţe şi să poarte de grijă de mântuirea sufletelor fiilor săi duhovniceşti, aşa cum păstorul cel bun îşi pune sufletul său pentru oile sale.
      În momentul de faţă, fiind solicitat de credincioşii acestei Biserici de a le fi conducător spiritual, eu, ca unul ce am suferit pentru aceeaşi cauză încă înainte de 1924, sub ocupaţia germană, fiind convins că acesta este unicul adevăr, am acceptat cu entuziasm să iau conducerea acestei Biserici. Deoarece în prezent cultul nostru dreptslăvitor nu are decât zece preoţi pentru zecile de mii de credincioşi ce ne aparţin şi cum zilnic sunt solicitat de ei să le hirotonesc preoţi şi să le sfinţesc bisericile, vă rugăm să faceţi nimic altceva în plus, decât să procedaţi exact aşa cum aţi procedat şi cu celelalte culte din R.P.R., dându-ne, conform tuturor legilor în vigoare, cuvenita recunoaştere, cu atât mai mult că cei care cer această autorizaţie de a funcţiona legal sunt aceeaşi creştini care în 1936-l937 au fost împuşcaşi în masă cu mitralierele şi li s-au aresta toţi clericii, dintre care majoritatea s-au stins în închisori.
      Deosebit d acesta, pentru a da tot adevărul pe faţă şi pentru a nu mai încerca să ne ascundem după deget, indiferent care ar fi dorinţa Bisericii Ortodoxe oficiale, despre care suntem siguri că nu priveşte cu ochi buni întoarcerea la Ortodoxie, ţinem să subliniem că n-am făcut prin această întoarcere la stilul adevărat, decât să mă încadrez în sânul tuturor Bisericilor ortodoxe care au rămas în cadrul hotărârilor Sfintelor Soboare, Biserici dintre care cea mai mare este însăşi Biserica Uniunii Sovietice, care ţine neschimbat acelaşi stil.
      Tot cu acest prilej, ţinem iarăşi să accentuăm că în 1936, pe vremea când actualul tovarăş ministru al Cultelor suferea prin închisori pentru faptul că era bolşevic, tot în aceeaşi vreme, preoţii şi credincioşii ,,stilişti” cum lise spunea, erau schingiuiţi şi aruncaţi în temniţe pentru exact aceleaşi cauze, iar astăzi, după 10 de la eliberare, când în fruntea Departamentului Cultelor este tovarăşul Constantinescu-Iaşi, am vrea să ştim dacă atunci pactizam cu Moscova pentru asemănarea calendarului bisericesc, azi, pentru aceeaşi asemănare, cu cine mai pactizăm ?
      Spre durerea noastră constatăm că şi astăzi sunt preoţi arestaţi şi urmăriţi pentru singurul motiv că ţin pe vechi. Exemplu: monahul Ghenadie Marţiu de la schitul Teţu, regiunea Hunedoara şi arhimandritul Evloghie Oţa din regiunea Cluj, precum şi ieromonahul Martinian Comănici de la schitul Copăceni, regiunea Bucureşti, care a fost repetat în repetate rânduri, la intervale foarte scurte.
      Dar nu numai atât. Personalul monahal, ieromonahii care înlocuiesc preoţii de mir la parohii, cât şi cei care rămân în mânăstiri, sunt terorizaţi de împuterniciţii Ministerului Cultelor, care cer autorizaţie de funcţionare, iar în unele cazuri chiar preoţii Bisericii Ortodoxe oficiale fac pe poliţiştii, confiscând actele de identitate ale preoţilor noştri.
      Pentru a se pune capăt pentru totdeauna acestor anomalii, vă rugăm insistent a da dispoziţiile cuvenite pentru a fi lăsaţi în pace să ne ducem viaţa în desăvârşită linişte, ca şi ceilalţi cetăţeni ai R.P.R., cărora li se asigură dreptul de a crede sau a nu crede, conform Constituţiei democratice. Într-un regim de democraţie populară, unde discriminările religioase se pedepsesc conform Codului Penal şi în care cetăţenii se bucură de depline libertăţi, nu putem vedea altă soluţie spre mulţumirea noastră a tuturor, decât recunoaşterea.
      Al dragostei voastre, de amândouă fericirile doritor,
      ARHIEPISCOP ŞI MITROPOLIT ss. Galaction

      P.S. Vă mai adaug tot aici că cele de mai sus, le-am comunicat şi Patriarhului Alexei şi Nicolae Krutinschi al Moscovei, cu care am fost coleg de teologie la Facultatea din Sankt Petersburg, lui Chirii al Bulgariei, cu care iarăşi am tovărăşit la învăţătură la Universitatea din Cernăuţi şi Patriarhilor Ierusalimului, Antiohiei şi Alexandriei, care slăvesc drept şi adevărat, ca şi noi, pe acelaşi Hristos şi Mântuitor al nostru şi al tuturor creştinilor adevăraţi”.
      Memoriul întocmit şi trimis de Mitropolitul Galaction, cuprinde în esenţa lui nu numai o cerere sau o plângere, ci este un rechizitoriu cuprinzător, îndreptat împotriva Bisericii oficiale şi a statului comunist ateu. Sunt cuvinte simple, cu expresii civilizate, aşezate pe temelia legilor fundamentale ale Bisericii dreptslăvitoare, întocmite şi pecetluite de Sf. Părinţi, legi ce formează Constituţia bisericească inviolabilă cât va fi lumea, după cum a scris şi a semnat cu mâna lui.
      Acest memoriu este de fapt şi de drept testamentul arhiereului Galaction Cordun, care a fost îndepărtat de Biserica Ortodoxă oficială, urmărit şi închis de autorităţile civile şi părăsit de cei pe care i-a îndrumat. El a fost predestinat de Dumnezeu pentru a ajuta la momentul potrivit la rezidirea spirituală a Bisericii adevărate a Mântuitorului Iisus Hristos, pe care a apărat-o prin cuvânt şi simţire în întreaga lui activitate religioasă. Nu greşim când spunem că a rezidit spiritual Biserica Ortodoxă Română de stil vechi, pe care a apărat-o dintotdeauna şi alături de care i-a fost inima şi iubirea. El a adus întemeierea ierarhiei şi a înmulţit considerabil numărul clericilor, atât de necesari, ierarhie care s-a păstrat şi s-a dezvoltat până astăzi, când se culeg roadele eforturilor lui. Alături de fondatorul Bisericii, părintele Glicherie, împreună cu tot clerul şi credincioşii au format un tot unitar, un zid nebiruit de care s-au lovit toate încercările duşmanilor de a sfărâma şi distruge nucleul rezistenţei împotriva ofensivei forţelor răului. A încetat din viaţă în plină activitate ca Mitropolit şi întâistătător al Bisericii, trecând la cele veşnice în ziua de 5 iulie 1959. A fost înmormântat în secret sub presiunile Securităţii care n-a permis o ceremonie religioasă fastuoasă aşa cum se cuvenea, dorind parcă să confirme că se temea de astfel de luptători chiar şi atunci când erau morţi. Procurorul şef al regiunii Suceava, Râciu, împuternicitul Cultelor şi şeful Securităţii raionului Fălticeni, maiorul Constantinescu, au fost vârful de lance al organizaţiilor satanice care au impus restricţii la înmormântarea sa.
      Cu adevărat Mitropolitul Galaction pune probleme şi după încetarea din viaţă şi nu poate fi uitat nici de cei care l-au iubit şi nici de cei care l-au uitat. A lăsat profeţii despre soarta Bisericii Ortodoxe Române adunate în broşura ,,Câteva documente din timpul ocupaţie germane 1916-l917”, profeţii care s-au împlinit prin introducerea calendarului gregorian în uzul bisericesc la 1 octombrie 1924, fapt ce a provocat avalanşa de persecuţii împotriva celor ce l-au refuzat.
      Nu se va putea reflecta, prin cuvinte niciodată toată gama de suferinţe suportate de clerul şi credincioşii Bisericii Ortodoxe Rămâne de stil vechi.
      Soarta ieromonahului devenit ulterior Episcop Evloghie Oţa Geoageanul, este cazul unui slujitor al altarului care a trecut aproape prin toate formele terorii comuniste. Viaţa sa este un exemplu de jertfă, de renunţare la sine, pentru a fi cât mai vrednic de chemarea hărăzită de Duhul Sfânt. A îmbrăţişat cinul monahal încă de la frageda vârstă de 13 ani, când a plecat la Muntele Athos pentru a se călugări. Din memoriile sale adresate diferitelor organe ale conducerii locale şi centrale ale statului comunist, rezultă drumul lung al suferinţelor îndurate. Toată prigoana suferită, face parte din calvarul întregii Biserici. Toate măsurile luate împotriva sa, sunt oglinda întregii persecuţii desfăşurate de organele de represiune în cârdăşie ruşinoasă cu reprezentanţii Bisericii oficiale.
      Despre acest mare luptător pentru apărarea şi păstrarea credinţei ortodoxe strămoşeşti, ne vorbesc cei 14 ani de închisoare suferită în gulagul comunist român. Peste 6 ani i-a executat în colonia de muncă Salcia din Delta Dunării, loc de exterminare prin înfometare, muncă brutală, bătaie, izolare şi frig. Au rămas de la el 15 memorii pe care le-a trimis celor care trebuiau să facă dreptate, dar care au comis cele mai mari nedreptăţi. Din studiul lor, păstrate la Mânăstirea Cucova de fiii săi duhovniceşti P.S.Pahomie Morar şi Teodosie Scutaru, ne dăm seama de credinţa lui profundă şi lupta până la sacrificiu, prin cuvânt şi scrieri, care i-au fost singurele arme de apărare. Într-un memoriu adresat lui Gh.Gheorghiu-Dej, pe atunci prim secretar al CC. al P.M.R., aflăm câteva date biografice. S-a născut la 1 iulie 1909 în comuna Geoagiu de Sus, raionul Alba, judeţul Hunedoara. Erau 6 copii la părinţi, el fiind cel mai mic. După primul război mondial, două surori au emigrat în America, iar el, în anul 1922, la vârsta de 13 ani, a plecat cu un călugăr român care venise să colecteze ajutoare pentru schiturile româneşti, la Muntele Athos. În cei 18 ani de şedere acolo a fost călugărit, apoi hirotonit diacon şi preot. În anul 1940, dorul de ţară şi de familie l-au determinat să se repatrieze. Neştiind de existenţa preoţilor care nu primiseră stilul nou şi dorind să se izoleze pentru a putea păstra fără probleme stilul vechi, a cerut Patriarhiei şi a fost repartizat la Mânăstirea Râmeţ din fostul raion Aiud. Era un monument istoric ce data încă din 1215 şi care se afla în ruină din anul 1762. Cu multă muncă şi trudă, timp de 15 ani a restaurat-o. A construit o biserică nouă, 30 de chilii şi alte dependinţe. Cunoscând importanţa religioasă, istoric şi arheologică a acestui aşezământ pe teritoriul Ardealului, vechimea Ortodoxiei pe aceste meleaguri şi continuitatea multimilenară a poporului român, a dezgropat vechea biserică care era acoperită cu pământ şi a pus-o la dispoziţia credincioşilor şi a istoricilor. De asemenea a înfiinţat un schit în localitatea Teţu şi a construit un paraclis la Teiuş.
      Fiind adept al stilului vechi, a dorit ca în toate aceste sfinte lăcaşuri să se respecte calendarul iulian şi a făcut publică decizia sa. A fost denunţat, arestat, anchetat, judecat şi condamnat la 1 an închisoare. Mânăstirea Râmeţ a fost transformată în punct turistic, iar cele două schituri au fost desfiinţate. În anul 1956 a fost numit de Mitropolitul Galaction stareţ la Mânăstirea Copăceni din judeţul Giurgiu. Tot aici a fost hirotonit ulterior episcop. Şi în timpul şederii la această mânăstire a fost urmărit de preoţii pe stil nou şi hărţuit de Securitate. În această zonă, aceştia au constatat că prezenţa unui astfel de episcop activ, fără frică şi cu viaţă curată, puneau în pericol imaginea şi interesele lor meschine. Acestui ales al Domnului din pruncie, cum se spune în Ardeal, ,,Dumnezeu nu i-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă “(Gal. 2,7). Aceşti preoţi pentru a-şi apăra poziţiile au făcut front comun cu securitatea comunistă şi tot în numele ,,adevăratei credinţe”, au făcut tot posibilul pentru a-l înlătura. Astfel, s-au inventat, ca pe timpul inchiziţiei, probe mincinoase pentru a-l învinui de uneltire contra ordinii sociale şi de stat şi ca urmare a fost arestat, anchetat şi condamnat la 10 ani de închisoare. Infracţiunea a fost încadrată în art. 166, al. 2. Cod Penal, care prevedea: ,,Propaganda sau întreprinderea oricărei acţiuni pentru schimbarea orânduirii socialiste, sau care ar prezenta un pericol pentru siguranţa statului, se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi”.
      Mânăstirea Copăceni de unde a fost arestat, a fost demolată în întregime de preoţii de stil nou din comună, iar toată agoniseala arhiereului Evloghie şi a celorlalţi călugări din obşte, a fost jefuită. Terenul mânăstirii a intrat în patrimoniul C.A.P.Copăceni care l-a folosit pentru agricultură. În acest fel -a stins încă o candelă luminoasă pentru sufletele creştinilor, pentru că era considerată ,,cuib rebel”. Se adeveresc astfel spusele Mântuitorului din Evanghelie cum că lumina şi întunericul nu se pot uni şi nici nu pot trăi împreună.
      Niciodată în decursul istoriei, forţele întunericului n-au avut un aliat mai de nădejde ca pe timpul comunismului, dar niciodată n-au fost aşa de înşelate de acest aliat viclean, pentru că totul s-a sfârşit odată cu căderea dictaturii. Biserica Ortodoxă Română de stil vechi a suportat două valuri de persecuţii ale acestor forţe obscure. Erau oameni care se considerau normali şi morali, dar noi nu spunem toate acestea pentru a ne răzbune şi a-i pedepsi ci pentru a atrage atenţia asupra acestor fapte pentru a nu se mai repeta niciodată.
      Crimele săvârşite împotriva Bisericii dreptslăvitoare, atât înainte cât şi în timpul comunismului, au avut la bază idei străine de Ortodoxie. Permanent sau făcut apeluri mieroase şi prefăcute pentru unire. Dar niciodată nu s-a cerut iertare pentru ororile săvârşite, care n-au fost recunoscute prin pocăinţă publică.
      Analizând modul în care a fost condamnat P.S. Evloghie, putem spune cu ironie că slab stat mai era acela care putea fi răsturnat de un episcop şi câţiva călugări. La baza acestei acuzaţii nu stătea însă acţiunea care ar fi periclitat securitatea statului, ci o altă cauză ascunsă anume duşmănia cu care erau priviţi clerul şi credincioşii de stil vechi de către conducerea Bisericii oficiale. De aici a decurs şi inventarea ,,dovezilor” care au fost folosite pentru trimiterea în judecată. Se urmărea scoaterea sa din această zonă întrucât credincioşii care, deşi trecuseră peste 30 de ani de la schimbarea calendarului, se gândeau şi respectau credinţa strămoşilor lor şi căutau adevărul. Nu era însă de ajuns numai înlăturarea pe moment a unui astfel de luminător pentru credincioşi, ci se urmărea exterminarea sa fizică sau distrugerea psihică. Încă înainte de eliberarea sa, organele de represiune aveau un plan în acest scop. Chiar în timpul când se dădeau decrete pentru eliberarea unor deţinuţi, în secret se făceau pregătiri pentru a scăpa de cei care erau consideraţi mai periculoşi.
      După ieşirea din închisoare, P.S.Evloghie şi-a cumpărat o casă în Bucureşti şi a luptat din toate puterile, neînfricat contra celor care acum foloseau altă tactică, urmărind să-l alunge pe motiv că nu avea mutaţia în localitate. A cerut cu insistenţă, prin nenumărate memorii să i se respecte dreptul de a locui. În casa care era proprietatea lui. A denunţat tot prin memorii, care era adevărata cauză pentru care nu era lăsat în Bucureşti. Nu lipsa autorizaţiei de construcţie sau a mutaţiei ( pentru care alţi vecini în aceeaşi situaţie erau lăsaţi în pace) constituia o vină, ci activitatea sa religioasă şi teama că aceasta s-ar putea extinde. Aceste memorii incisive au dat multă bătaie de cap autorităţilor care nu puteau să biruiască aşa de uşor în lupta cu un asemenea om curajos, care ştia ce vroia şi nu se mulţumea decât cu adevărul.
      În alt memoriu, din 16 septembrie 1969, adresat comandantului Miliţiei din sectorul 7 al Capitalei, se arată: ,,Constat că împotriva mea s-au ridicat unii din preoţii interesaţi ai Patriarhiei, care aparţin Bisericii Ortodoxe de stil nou, care se tem că vor pierde avantajele materiale. Ei au depăşit de mult buna cuviinţă şi caracterul nobil omenesc, căci dacă nu le-ar fi teamă de legile, pământeşti, ar fi în stare să se năpustească ei personal asupra noastră, ca odinioară arhiereii poporului Israil care cereau răstignirea lui Iisus.
      Din cele ce am aflat de la cei în drept, acest soi de preoţi au făcut memorii şi declaraţii otrăvite asupra mea, punând la cale şi pe intimii lor credincioşi să scrie cât mai multe declaraţii care să mă învinuiască, semnând cu titluri de consilieri şi alte funcţii importante pentru a impresiona mai mult şi a obţine luarea de măsuri de hăituiala şi de prigoană asupra mea, de către organele de miliţie şi funcţionarii Sfatului popular”. Este menţionat aici şi procesul care se înscena şi acre avea ca substrat tot ura şi răzbunarea: ,,Nu mă pot apăra decât prin a mă supune legilor politice ale statului şi administraţiei, adică de a nu fura sau omorî pe nimeni. Acuza adusă asupra mea, că fac slujbe dumnezeeşti ziua şi noaptea, este de fapt datoria mea, pentru că un episcop trebuie să fie găsit mereu rugându-se în biserică pentru ţară şi conducătorii ei, fie că aceştia cred sau nu în Dumnezeu. Ştiu că episcopii oricărui cult nu se arestează, dar dacă s-au arestat, cum este cazul meu, aştept cu seninătate ceasul când voi fi înţeles şi ocrotit de unul din conducătorii acestei ţări, împotriva acestei năpaste, pentru că toate fericirile ca şi toate chinurile, au un sfârşit....De altfel în fiecare lună am cerut şi voi vere conducerii de stat prin memorii, să dispună asupra situaţiei mele o hotărâre favorabilă, pentru că linia de credinţă pe care merg împreună cu credincioşii mei rămâne de stil vechi, suntem atâtea mii în ţară şi nu suntem o sectă otrăvită cum spun unii preoţi de stil nou, nu suntem nici un cult nou născocit şi periculos pentru stat, ci am rămas aceeaşi neschimbaţi, cum a fost întreaga Biserică Ortodoxă Romană până la data de 1 octombrie 1924, când ziua de 1 a devenit 14. Oare cum s-a plămădit statul unitar român şi România mare sub stilul vechi, fără ca nimeni să ne poreclească ,,stilişti”. Astăzi, celorlalte ţări care păstrează calendarul iulian în Biserică nu li se poate spune stilişti, deci nici noi, continuatorii sfintei şi dreptei credinţe ortodoxe române de stil vechi, nu suntem şi nu putem fi numiţi stilişti, sau să ni se dea alte epitete. Noi n-am schimbat stilul, ci am rămas ceea ce am fost şi suntem în continuare, Biserica Ortodoxă Română păstrătoare a tezaurului ortodox neştirbit. Este de datoria noastră, ca slujitori cinstiţi şi corecţi, să păstrăm credinţa aşa cum ne-au predat-o străbunii noştri, pentru care să aibă poporul român creştin deplina încredere că vom lua cu toţii dumnezeeasca răsplată în ziua dreptei judecăţi de apoi”.
      Analizând aceste memorii, ne dăm seama că persoana episcopului Evloghie era deosebit de incomodă atât pentru autorităţile laice cât şi pentru cele bisericeşti, care erau vizate. Ele nu erau orice fel de memorii. Conţinutul lor avea un caracter ofensiv, demonstrativ şi documentat în principiile ortodoxe de la care nu se poate renunţa pentru a nu cădea în anatemele marilor soboare ecumenice şi ale marilor ierarhi ai Bisericii Ortodoxe de Răsărit. Deoarece Securitatea vedea clar că activitatea episcopului nu era o ameninţare a siguranţei statului ci a intereselor politice, iar adevărul propagat de le putea avea un impact nedorit printre cei le-ar fi cunoscut, se străduia din răsputeri ca ele să nu ajungă la destinaţie ci să fie blocate şi aflate sub strictă supraveghere. În toate aceste memorii, se cerea obţinerea aprobării de funcţionare legală, fără altă obligaţie din partea statului, care de drept ar fi consfinţit o stare existentă, reală şi ar înlătura o nedreptate socială care se transformase în persecuţie religioasă îndelungată. Cei angrenaţi în această activitate obscură, plătiţi din bugetul de stat sau al Bisericii, puteau fi folosiţi astfel în alte domenii mai utile societăţii.
      Din sentinţa civilă nr. 2613 a Tribunalului Popular al Raionului 16 februarie Bucureşti, dată în şedinţa publică din 9 iunie 1965, rezultă că amenzile primite pentru faptul că a locuit în Bucureşti fără mutaţie, se datorează tot organelor administrative care nu I-au mai eliberat act de identitate după ce a fost arestat la Copăceni, iar pentru adresa unde era proprietar, refuzau cu înverşunare să elibereze documente pentru stabilirea domiciliului. Era deci acuzat pentru un fapt pe care nu-l putea rezolva singur ci numai prin cei care îl acuzau. Faţă de această situaţie, Tribunalul apreciază că petiţionarul se află într-o vădită forţă majoră, faptul că nu şi-a făcut formele legale nu se datorează culpei sale, motiv pentru care cele trei amenzi date de organele de miliţie în perioada 20-25 mai 1965, nu îşi găsesc temei şi necesită a I se restitui plata. Şi în acest caz, plângerea adresată Tribunalului este atât un act de acuzare, cât şi o descriere a abuzurilor, ilegalităţilor, nedreptăţii şi hărţuielii făcute de organele de represiune, împreună cu alţi instigatori.
      Puterea credinţei acestui episcop neînfricat, convingerea că va trebui să învingă forţele întunericului, aliate cu organele ateiste ale statului, l-au făcut de temut. A transformat casa sa, cumpărată în Bucureşti pe str. Televiziunii nr. 13, în cartierul Militari, in paraclis pentru slujbe, reşedinţă episcopală şi mai târziu în mânăstire de călugări. Ca şi în alte cazuri prezenţa unui nucleu duhovnicesc activ a devenit un ,,pericol”. Au reînceput reclamaţiile tendenţioase şi mincinoase pentru a se declanşa un nou proces. Principalul învinuit era P.S.Evloghie, apoi preoţii Galaction, Pimen, Pahomie şi Petre Florea.
      La 10 octombrie 1965, organele de miliţie şi securitate au intrat în biserică în timpul unei slujbe pentru a realiza aşa-zisul flagrant, metodă folosită de inchiziţia catolică, de regimul nazist şi cel totalitar comunist. S-a întocmit un proces verbal, au fotografiat totul, au legitimat pe credincioşi pentru a-i folosi ca martori şi au căutat ca totul să aibă o justificare pentru legile ţării. P.S.Evloghie şi cei patru preoţi, au fost anchetaţi formal ca şi în alte cazuri, au fost judecaţi, condamnaţi şi depuşi la Penitenciarul Văcăreşti. Despre episcopul Evloghie Oţa, în decizia penală nr.1035, citită în şedinţă publică la 26 aprilie 1966, la Tribunalul Capitalei, colegiul 2 penal, unde s-a judecat recursul făcut de cei învinuiţi şi condamnaţi în grup, se spune: ,,Inculpatul Oţa Sabin-Evloghie, fiind caterisit şi exclus din mânăstire de către Consistoriul monahal mitropolitan al Arhiepiscopiei Ortodoxe din Sibiu şi ca fals arhiereu al Bisericii Ortodoxe Române de stil vechi, în perioada 4 august 1964-l0 octombrie 1965, în mod ilegal a purtat haine bisericeşti de arhiereu. în aceeaşi perioadă, inculpatul, după ce şi-a amenajat la domiciliul său, o capelă bisericească, împreună cu inculpaţii Furtună Dumitru, Guţu Roman, Petre Florea şi Morar Ioan, a oficiat slujbe religioase stiliste, la care au participat mai multe persoane, adepte ale acestui cult. Tot în perioada de mai sus, inculpatul îmbrăcat în haine de arhiereu, a oficiat slujbe religioase stiliste în comunele Urecheni, Pănceşti, Brusturi, Vânători, Moara Domnească şi Mânăstirea Slătioara”.
      Realizarea acestui flagrant delict a episcopului Evloghie, a preoţilor şi credincioşilor de către autorităţile comuniste şi a celor care au instigat şi asistat din umbră la acest act al inchiziţiei româneşti, a avut scopul de a impresiona opinia publică şi să compromită slujitorii şi Biserica de stil vechi. Rezultatul a fost compromiterea autorităţilor şi a colaboratorilor lor, care au sprijinit şi au ,,binecuvântat” aceste acte necreştine.
      Nici un motiv sau alt interes nu ar fi putut să le dea atât curaj şi putere acestor adevăraţi luptători, decât credinţa lor fierbinte şi dragostea pentru Dumnezeu care i-a şi întărit mai presus de puterile omeneşti. Aceasta o putem dovedi din însemnările P.S.Evloghie despre calvarul suferit în colonia de muncă de la Salcia, unde a fost obligat să facă munci grele, în condiţii extrem de dificile, pe frig sau arşiţă, cu foame tot timpul, cu norme mari, bătăi, insulte şi izolare completă. S-a îmbolnăvit şi a fost mult timp internat în infirmeriile din locurile de detenţie, unde condiţiile de ameliorare a sănătăţii erau formale. De fiecare dată după o nouă eliberare, a continuat să desfăşoare o muncă jertfelnică pentru afirmarea şi repunerea Bisericii Ortodoxe Române de stil vechi în drepturile fireşti. A demonstrat permanent şi pretutindeni că activitatea religioasă desfăşurată n-a produs tulburări publice, a decurs în linişte şi tot ce a făcut a fost în slujba ţării. În toate ocaziile, faţă de credincioşi sau de autorităţile comuniste, apărarea lui era o manifestare de credinţă, o atitudine hotărâtă împotriva duşmanilor dreptului istoric şi divin pentru libertate şi viaţă. A fost o pildă de arhiereu conştient de misiunea sa de apărător al Bisericii dreptslăvitoare strămoşeşti.
      S-a stins din viaţă la 28 februarie 1979, cu durere în suflet că n-a apucat să vadă Biserica liberă, libertate pentru care a luptat o viaţă întreagă cu armele sale, credinţa în Iisus Hristos şi Maica Domnului. A fost îngropat în biserica de la mânăstirea întemeiată de el, pe care a construit-o cu ucenicii săi şi din obolul unor credincioşi care l-au cunoscut, cutat şi urmat. Dumnezeu la chemat la viaţa veşnică pentru că-şi încheiase golgota vieţii sale. Chiar dacă în inima sa mare i-a rămas amarul suferinţelor, a persecuţiei, a nedreptăţii, a dus o viaţă de luptător pentru apărarea credinţei ortodoxe strămoşeşti şi a putut spune în faţa lui Dumnezeu: ,,M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa” (II Timotei, 7).
      În anul 1983, biserica de la Mânăstirea ,,Adormirea Maicii Domnului”, a fost demolată de buldozere, mormântul său profanat, iar osemintele sale au fost mutate de către slujitorii satanei într-un loc care a rămas necunoscut până astăzi. Episcopul Evloghie a fost un pericol, o ameninţare cât a fost în viaţă pentru orânduirea comunistă şi alţi duşmani. Faptul însă că bisericile pe care le-a construit la Râmeţ, Teiuş, Teţu, Copăceni şi Bucureşti au fost desfiinţate, iar corpul său neînsufleţit, mutat în locuri ascunse, dovedeşte că şi după trecerea la cele veşnice a incomodat prin activitatea sa pe cei care urau Biserica.
      Jertfa sa face parte din jertfa generaţiei sale de slujitori ai credinţei ortodoxe. A dorit să fie înmormântat în pământul ţări sale pe care l-a iubit atât de mult şi pentru care a venit din Muntele Athos. Barbaria comunistă n-a permis trupului său să se odihnească în biserica sa din Bucureşti, construită cu atâta curaj şi trudă. Dar oriunde ar fi, se odihneşte în Domnul, ca atâţia martiri şi eroi necunoscuţi, victime ale răutăţii omeneşti.
      Mergând la Mânăstirea Cucova din judeţul Bacău, pentru a mă documenta despre măcelul de aici descris în capitolul anterior, am privit locul mânăstirii, care a fost distrusă în anul 1935. Am meditat asupra istoriei tragice care au avut loc în această localitate de care mai amintesc doar bisericuţa mică de lângă noua şi impunătoarea biserică construită în zilele noastre, care prin dimensiunile sale timide amintesc parcă de vremurile când totul era interzis.
      P.S.Pahomie Morar este un exemplu al legăturii multimilenare a românilor din toate colţurile ţării. Ardelean prin naştere, se trage din oameni simpli dar credincioşi, care i-au inspirat şi sacrificiul. Credinţa adevărată a descoperit-o la mânăstirea Râmeţ, unde a îmbrăţişat haina monahală. Destinul său din tinereţe presărat cu nenumărate episoade tragice se leagă de cel care i-a fost dascăl şi pildă de dârzenie, P.S.Evloghie Oţa.
      Mai sunt şi alte locuri, mânăstiri şi biserici pe stil vechi, care au o istorie asemănătoare, dar parcă aceasta are ceva deosebit. Aici au fost împuşcaţi, aşa cum am amintit anterior, 5 oameni dintre care un călugăr care pentru a crea o dimensiune reală a măcelului a fost aruncat într-o fântână după ce i se băgase un par pe gât. Fără să mai punem la socoteală cei 28 de răniţi şi nenumăratele procese şi condamnări ale celor care au scăpat cu viaţă, avem imaginea consecinţelor grave pe care le-a avut reforma calendaristică dar şi îndârjirea sălbatică cu care a fost aplicată.
      Gândindu-mă la acest loc unde jertfa a fost cuvântul de ordine, cred că această mânăstire trebuie să de vină un loc de pelerinaj şi de reflecţie în amintirea acelor martiri, care au suferit pe nedrept dar pentru dreptate. Mulţi ani pe locul masacrului nu s-a mai construit nimic. Poate trecătorii îşi mai făceau semnul sfintei Cruci în amintirea evenimentelor dureroase pentru urmaşi.
      P.S.Pahomie a venit pe aceste meleaguri în anul 1956, împreună cu doi călugări cu scopul de a ridica o mânăstire pe locul celei dărâmate. Era o decizie luată de comun acord cu conducerea Bisericii care dorea, deşi ştia că este dificil, renaşterea vieţii monahale în această parte a ţării. Datorită evenimentelor din 1934-l935 şi ţinând seama de modul în care privea religia regimul totalitar comunist, era de aşteptat o împotrivire din partea preoţilor de stil nou, sprijiniţi acum de alte forţe de reprimare şi organe administrative cu o concepţie ateistă.
      Aşa s-a şi întâmplat. Simpla prezenţă a grupului de călugări dezmorţit forţele răului care s-au pus din nou în mişcare, adaptându-şi tactica la noile condiţii. Începea din nou lupta pentru triumful adevărului, în care credincioşii n-aveau alte arme decât credinţa şi experienţa trecută. Un avantaj îl constituia acum prezenţa clericilor tineri, din noua generaţie care completau pe înaintaşii lor. Raportul dintre persecutori şi persecutaţi era tot timpul de partea primilor, dar cu ajutorul lui Dumnezeu, buturuga mică mai răsturna şi carul mare. Construirea bisericii pe fostul loc al mânăstirii nu se putea face fără aprobarea organelor locale, care primeau astfel primul semnal pentru a intra în alertă. Nu se putea nici măcar visa obţinerea unei autorizaţii de construcţie pentru biserică, în condiţiile în care tăvălugul ateismului începuse să niveleze conştiinţele românilor, făcându-i prin înşelăciune să vadă în religie, un duşman de clasă. După multe insistenţe, s-a obţinut de la C.A.P.-ul din localitate grădina pe care fusese construită mânăstirea şi s-a obţinut aprobarea pentru construirea unei case cu două camere. Dar la intervenţia preoţilor de stil nou din împrejurimi, aprobarea consiliului popular a fost retrasă, însă temelia case fusese turnată deja. De fiecare dată se reuşea obţinerea aprobării dar ea era retrasă la insistenţele ,,fraţilor întru Hristos”.
      Până la urmă, aprobarea s-a obţinut şi s-a construit în numai două luni căsuţa la care au fost adăugate cu timpul alte dependinţe. Ca să nu dea de gândit autorităţilor, trapeza era folosită în chip de ciupercărie, iar călugării munceau la colectiv, în zootehnie şi viticultură pentru a nu fi alungaţi din localitate. Progresele acestea, deşi mici, au atras însă mânia organelor de represiune. Ca urmare, în anul 1970 s-a intentat un proces pentru P.S. Pahomie şi ucenicul său P.S. Teodosie. Au fost condamnaţi la un an de închisoare, dar în timp ce se desfăşura recursul, a intervenit o graţiere şi s-a anulat executarea pedepsei. Cu timpul, în interiorul casei s-a amenajat un paraclis înzestrat cu toate cele necesare, apoi în 1972 s-a construit şi un turn mic pe care s-a pus şi o cruce, semn că acolo era lăcaş de închinăciune unde Dumnezeu era preaslăvit ziua şi noaptea. S-au opus acestei lucrări duhovniceşti, organele ateiste de la toate nivelele locale. A început campania de persecuţie concretizată în amenzi usturătoare, ameninţări de tot felul şi din partea tuturor.
      Depănându-şi amintirile, P.S.Pahomie ne-a spus cum la începutul lunii decembrie 1956, însoţit de ierodiaconul Paisie Urdă a plecat să slujească de hramul Sf. Ierarh Nicolae la una din bisericile din judeţul Alba. Era după revolta anticomunistă din Ungaria, înăbuşită de tancurile sovietice şi în România securitatea urmărea orice mişcare, operând arestări, trimiteri în judecată şi condamnări. Intenţia călugărilor se pare că a fost cunoscută căci în drum spre Râmeţ au fost reţinuţi şi duşi la sediul Securităţii din Alba Iulia. După câteva ore de anchetă, în cursul acelei nopţi, au fost duşi la Aiud. A doua zi s-a reluat interogatoriul, iar călugării au declarat greva foamei, pentru că se considerau nevinovaţi. După 5 zile de anchetă, noaptea în celulă P.S.Pahomie a avut o vedenie în care i s-a arătat Sf. Mc. Chiprian care i-a spus ,,Frate, de ce eşti arestat şi de ce eşti aşa de supărat ?”. P.S.Pahomie a răspuns că motivul supărării este faptul că a fost reţinut pe nedrept. Sf. Mc. Chiprian i-a spus să nu mai fie supăraţi, să facă rugăciune la el şi vor pleca acasă. Cu multă greutate a reuşit să le comunice şi celorlalţi visul său şi au căzut cu toţii de acord să petreacă toată noaptea în rugăciune. Dimineaţa au fost duşi din nou la anchetă, au semnat procesele verbale de interogatoriu, apoi au fost duşi la procuratură. După ce li s-au studiat dosarul, au fost puşi în libertate. N-au reuşit să mai slujească după cum le-a fost planul, pentru ca toţi credincioşii din zonă să afle că ei n-au părăsit credinţa cea adevărată şi că poartă mai departe stindardul luptei pentru adevăr. S-au înapoiat la Bucureşti unde au oficiat slujba de Botezul Domnului. Vestea că în jurul Bucureştilor se întemeiază un cuib de ,,stilişti” sub conducerea lui Evloghie Oţa, ajuns repede la urechile Patriarhiei care a informat Securitatea şi astfel cei doi au fost arestaţi din nou, iar P.S. Evloghie s-a ascuns. Au fost transportaţi din nou la Aiud, de unde fuseseră puşi în libertate în urmă cu două luni. Au fost condamnaţi la 8 luni de închisoare. Cazul lor este un alt exemplu de ură şi răzbunare din partea celor care erau conştienţi că aceştia sunt nevinovaţi dar nu doreau să se răspândească sămânţa cea bună şi doreau ca semănătorii să dispară. Toate suferinţele şi ostenelele au fost răsplătite, căci astăzi cine vizitează mânăstirea Cucova, poate vedea roadele luptei spre mulţumirea celor ce n-au încetat nici o clipă să creadă şi să nădăjduiască în puterea şi ajutorul lui Dumnezeu.
      Persecuţia împotriva Bisericii Ortodoxe de stil vechi a avut un caracter continuu şi a căutat prin orice mijloace să oprească activitatea religioasă, să restrângă influenţa asupra credincioşilor şi mai ales a tineretului, făcând drum liber ateismului comunist. Cei care s-au aliat din mers la această activitate, au avut raţiunea acoperită permanent de ceaţa răutăţii şi n-au mai ţinut seama că participă la un act anticreştin, antiortodox şi ateu. Azi, când mijloacele de informare ne descoperă grozăviile pe care le-a produs educaţia ateistă, abateri grave nu numai de la morala creştină ci de la orice norme de convieţuire, probabil că mulţi care au lovit în Biserică în general şi în cea de stil vechi în special, au remuşcări pentru faptul că au oprit Biserica să-şi îndeplinească misiunea apostolică de luminare şi povăţuire a oamenilor.
      După al doilea război mondial, credincioşii din Brusturi, judeţul Neamţ au construit o biserică nouă, în condiţiile unei libertăţi religioase relative şi a fost hirotonit preot părintele Vasile Ignat. Liniştea pe care o doreau a fost stricată de preotul de stil nou din comună care a cerut autorităţilor să interzică activitatea stilistă din localitate. Primul atacat a fost părintele Vasile. A fost denunţat de mai multe ori că poartă uniforma ilegal, că săvârşeşte cele ale preoţiei fără a avea această calitate. Din cauza acestor calomnii, părintele Vasile a fost condamnat de 4 ori pe timpul dictaturii comuniste. Al doilea preot care a continuat lupta după părintele Vasile a fost părintele Gheorghe Buzdea. Acesta a fost arestat imediat ce a început să slujească, tot la denunţul preotului din sat. La toate acestea se adăuga şi interzicerea de a se folosi cimitirul comunei pentru înmormântările celor pe stil vechi.
      Asemenea cazuri au fost mai frecvente în comuna Râşca, judeţul Suceava, unde paroh este părintele Pavel Mogârzan. În perioada 1974-l990, de nenumărate ori au fost tulburări cu ocazia înmormântărilor, iar în trei cazuri, părintele Pavel a fost nevoit să lase morţii la poarta cimitirului încuiat. El a fost sfătuit de ofiţerii de la Securitate să se înţeleagă cu preotul Vrăjitoru care mereu le dădea telefon pentru reclamaţii. Iată deci că uneori preoţii de stil nou erau mai atei decât securiştii.
      În anul 1983, auzindu-se că Mânăstirea Slătioara va fi vizitată de un grup de arhierei, preoţi şi călugări din Grecia, aceştia au fost invitaţi să vină şi la parohia din Brusturi. Au fost primiţi cu multă dragoste în curtea bisericii unde au luat o gustare şi credincioşii au luat binecuvântare de la arhiereii greci care au fost plăcut impresionaţi de ospitalitate şi călduroasa primire. La plecare autocarul a fost blocat în drum de un tractor din care a coborât un miliţian, dirigintele poştei, perceptorul Ungureanu din Săveşti şi alţii. Au pătruns în autocar şi au început să strige la oaspeţi acuzându-i că au venit să mănânce pâine din România. Unul a vrut chiar să smulgă bastonul din mâna Mitropolitului Calist. Toţi erau trimişi de preotul de stil nou Nicolae Gheorghiu. După această lipsă de bun simţ şi de credinţă arătată oaspeţilor din autocar, în centrul comunei grupul de străini a fost oprit de şeful de post care era însoţit de preotul Gheorghiu. Nici că se putea o mai bună înfrăţire !
      Preotul care purta brâu roşu ca să-şi arate gradul de căprar ortodox, a deschis uşa autocarului şi a răcnit la oaspeţi spunându-le că el este cel mai mare în Brusturi şi la el ar fi trebuit să vină dacă ar fi dorit să viziteze localitatea, apoi l-a forţat pe P.S.Silvestru Onofrei şi pe Mitropolitul Calist să coboare. Acesta era un om în vârstă şi îşi făcea cruce în faţa unui asemenea spectacol. Arhiereii greci au fost trimişi la autocar, iar P.S.Silvestru a fost dus la post. În interior a rămas numai el cu preotul Gheorghiu, iar şeful de post Ţurcanu a ieşit afară. Între timp s-au alarmat credincioşii de la biserica de stil vechi care au venit în grabă şi au calmat spiritele. Ne putem da seama acum ce fel de impresie şi-au făcut oaspeţii din Grecia nu atât despre autorităţi cât mai ales despre morala slujitorilor pe stil nou, pentru că au mai avut şi alte necazuri în timpul acestei vizite. Astfel din ordinul Mitropoliei de la Iaşi, porţile tuturor mânăstirilor pe nou erau închise şi li se cerea pentru vizitare aprobare de la Mitropolie. Aceste frumoase aşezăminte, mari valori ale Ortodoxiei româneşti trebuiesc cunoscute de toţi şi nu sunt proprietatea cuiva. Este o moştenire care se transmite de la ctitori pentru toate generaţiile viitoare.
      În anul 1983, au venit din Grecia pentru a participa la hramul mânăstiri Slătioara, Mitropolitul Chiprian şi părintele Ambrozie translatorul său din Grecia. S-au cazat la un hotel din Tg. Neamţ. În seara zilei de 17 august, au fost contactaţi de organele de miliţie care le-a ridicat paşapoartele. Li s-a comunicat că a doua zi pe la orele 10.00, trebuiau să se prezinte la Ambasada Greciei din Bucureşti. Pentru a ajunge la timp, li s-a pus la dispoziţie un autoturism care a plecat la ora 5.00 dimineaţa, ducându-i pe greci direct la Aeroportul Băneasa, unde au fost expulzaţi din ţară. Fusese opera Patriarhului din Bucureşti după confirmarea oaspeţilor care au confirmat aceasta telefonic după ce au ajuns cu bine acasă.
      Pentru a se împiedica participarea credincioşilor la hramul mânăstirii, se foloseau baraje de miliţie, se anulau liniile de autobuze şt se făceau presiuni asupra celor care plecau spre Slătioara. Totul era însă în zadar, pentru că mânaţi de credinţă şi de dragoste pentru leagănul lor duhovniceşti, credincioşii veneau pe ocolite prin păduri şi peste dealuri pentru a participa la slujbă.
      În cele peste 92 de procese intentate clericilor Bisericii Ortodoxe de stil vechi, motivele erau mereu aceleaşi, adică portul ilegal de uniformă, uzurparea de calităţi oficiale, ruperea sigiliilor de pe biserici, primirea de foloase necuvenite, iar în unele cauze se foloseau învinuirile nedrepte de acţiuni duşmănoase orânduirii socialiste şi de stat. Reclamanţii şi denunţătorii erau de asemenea mereu aceiaşi, reprezentanţii Bisericii de stil nou.
      Părintele Tarasie Beşleagă şi Teofilact Murgoci au fost arestaţi în urma denunţurilor preoţilor din Bârlad şi Salcia, judeţul Galaţi. Episcopul Dunării de jos, Antim a fost rugat să intervină pentru ca reclamanţii să-şi retragă plângerile, dar a afirmat că nu permite nici unui preot din alt cult să profeseze în acel judeţ. Părintele Martinian de la Mânăstirea Slătioara a fost chemat de un credincios din Poiana Mărului, comuna Mălini să oficieze o înmormântare. După terminarea slujbei a apărut şeful postului din localitate şi l-a arestat. Nu s-a mai auzit nimic despre el, dar în primăvara anului 1959, părintele Agatanghel a văzut veşmintele acestuia îmbrăcate de protopopul Grădinaru. Le-a recunoscut, pentru că el le cususe la Slătiorara. A scris o scrisoare de 4 pagini prin care îşi exprima revolta, dar aceasta a încăput pe mâna Securităţii şi a fost chemat să dea socoteală pentru îndrăzneala de a jigni ,,o persoană oficială”.
      În perioada totalitarismului comunist nici mânăstirile de maici n-au scăpat de prigoană. Un exemplu elocvent este cazul Mânăstirii Găgeşti, comuna Boloteşti, judeţul Vrancea. Terenul pe care s-a ridicat sfânta mânăstire a fost donat de Iordache Bratu şi a fost sfinţită în anul 1948. Obştea a numărat aproape mereu 70 de monahii care împlineau după rânduială pravila monahală.
      Pelerinajele făcute de credincioşi aici a stârnit invidia preoţilor de stil nou din localităţile învecinate. Aceştia au făcut presiuni asupra organelor administrative şi de represiune care au început o campanie de ameninţări şi teroare. O parte din personalul monahal a fost obligată să părăsească mânăstirea. În anul 1961, biserica a fost închisă şi sigilată, interzicându-se orice activitate religioasă. În anul 1979, aici au fost trimişi doi credincioşi cu stupina Mânăstirii Slătioara. Pentru a fi lăsaţi în pace de autorităţi, au crescut viţei şi porci, timp de doi ani, pe care i-au predat la contract. Între timp au reparat şi biserica şi clădirile anexe. Acest fapt a deranjat din nou autorităţile instigate de preoţii oficiali, care la 14 ianuarie 1981 au venit la faţa locului şi au amendat pe cei doi, Gheorghe Roman şi Mihai Vraciu, cu câte 3000 lei. La data de 3 aprilie au fost dărâmate clădirile anexe ale mânăstirii, iar după două zile a fost demolată şi biserica, terenul a fost nivelat şi transformat în pepinieră silvică. Demolarea a fost condusă de secretarul Consiliului popular, şeful Ocolului silvic Vidra, directorul Institutului de cercetări geologice din Bacău, Dumitru Mihai, 20 de pădurari de pe raza ocolului şi un buldozer de la exploatarea forestieră.
      Câtă dreptate a avut Mitropolitul Galaction când scria în decembrie 1916: ,,Celor ce ne stăpânesc azi, dacă li s-ar porunci să pună în închisoare pe cei ce reprezintă pe Hristos şi să dărâme bisericile Lui, o vor face cu cugetul împăcat şi mulţumiţi că şi-au făcut datoria....”
      Nimeni nu s-a opus, adeverindu-se gravitatea fenomenului ateist care pătrunsese adânc în toate straturile societăţii şi chiar în mediul rural, deşi poetul Lucian Blaga a scris că: ,,veşnicia s-a născut la ţară”.
      Credinţă şi jertfă, râvnă şi sacrificiu, acestea ar fi coordonatele principale ale istoriei zbuciumate ale Mânăstirii Brădiţel, judeţul Neamţ, . sub dictatura comunistă. Vremurile grele, provocate de răutatea oamenilor pusă în slujba diavolului au fost înfrânte prin credinţă nestrămutată şi nădejde în Dumnezeu, care nu dă mai mult decât putem noi suportat. Posturile şi rugăciunile cu lacrimi au fost singurele arme în această luptă inegală cu forţele întunericului, cu care au luptat monahiile mai în vârstă, dar şi cele din generaţiile mai recente. Mânăstirea este aşezată pe un loc frumos, deşi mlăştinos, înconjurat de pădure.
      În primăvara anului 1948, au pus temelie de biserică, dar au construit cu mari greutăţi, pentru că n-aveau drum de acces, personalul era puţin, dar s-a reuşit ca până în anul 1956 să se termine prima lor biserică cu pereţii din lemn şi acoperită cu draniţă (şindrilă). Din cauza terenului mlăştinos a apărut repede igrasia, care s-a ridicat prin lemn şi tencuială şi s-a pus în pericol rezistenţa construcţiei. S-au făcut unele reparaţii în 1958, dar igrasia a persistat şi au apărut crăpăturile în pereţi. Cutremurul din 4 martie 1977 a avariat şi mai mult biserica. Obştea era acum numeroasă, aproape 100 de monahii, însă viaţa monahală se ducea cu greu din cauza persecuţiilor de tot felul.
      Se punea problema construirii unei noi biserici, deşi era un lucru periculos, dar era singura soluţie. În anul 1986 s-au procurat materiale, doar pentru reparaţii. Aprobările erau aproape imposibil de obţinut, aşa că era nevoie de soluţii originale şi acţiuni în secret. În primăvara anului 1988, din cauza, ploilor şi a terenului mlăştinos s-a dărâmat un perete de la sfântul altar. Totul era clar acum. Cu orice preţ, în ciuda riscurilor enorme trebuia construită o nouă biserică, ale cărei lucrări au început cu binecuvântarea Mitropolitului Silvestru Onofrei. Încurajate de acest vrednic şi destoinic conducător spiritual, maicile au dovedit că sunt la înălţimea înaintaşilor care au scris pagini de adevărat eroism în lupta pentru păstrarea adevărului de credinţă. Au turnat temelia bisericii în două zile, în trei zile s-a terminat de zidit şi în alte trei zile s-au turnat centurile pentru arcade şi acoperiş.
      Dar, aşa cum se spune în popor, numai în pomul care face roade se aruncă cu pietre. În ziua de 18 iunie 1988, au intrat pe poarta mânăstirii câţiva funcţionari de la primăria comunei Grumăzeşti, de la judeţ, urmaţi de muncitori în salopete aduşi pentru a demola construcţia. A avut loc o înfruntare între forţele luminii şi cele ale întunericului. Maicile au ieşit toate în jurul bisericii noi, atât cele bătrâne şi bolnave, cât şi cele tinere. Au ridicat mâinile spre cer şi cu lacrimi în ochi, au implorat pe cei veniţi să nu dărâme biserica. Le aduceau aminte despre viaţa veşnică, despre judecata aspră a lui Dumnezeu, dar orbiţi de satana, aceştia nu erau impresionaţi. Au început să se tragă clopotele şi maicile erau hotărâte să moară lângă zidurile bisericii, sub buldozere. Însă Dumnezeu a înmuiat inimile muncitorilor care zdruncinaţi sufleteşte de devotamentul monahiilor, au refuzat să demoleze biserica, preferând să li se desfacă contractele de muncă şi chiar să li se taie mâinile, aşa cum erau ameninţaţi. Unul din reprezentanţii autorităţilor a ales o soluţie de compromis, amendând mânăstirea cu 18 000 lei şi interzicându-se avansarea lucrărilor. Maica stareţă a fost dată în judecată, dar procesul s-a tot amânat. Între timp, lucrările au continuat, astfel că la 17 august s-au fixat arcadele pentru acoperiş. Apoi, cu voia lui Dumnezeu, dictatura comunistă a luat sfârşit şi totul s-a terminat cu bine pentru truditoarele din grădina Maici Domnului.
      Dacă doriţi să vă convingeţi despre truda, răbdarea şi vitejia lor, Mânăstirea Brădiţel vă aşteaptă. Este o nestemată din salba de aşezăminte monahale dreptslăvitoare, care dovedeşte ce înseamnă puterea credinţei ortodoxe strămoşeşti.


Câteva cuvinte despre activitatea anticomunistă şi împotriva ateismului

      Analizând activitatea clerului acestei Biserici în perioada totalitarismului comunist din România, putem spune că ea a avut un caracter anticomunist, opunându-se cu fermitate ateismului, care devenise politică de stat. De aceea, împotriva acestui cler, s-a năpustit cu asemenea furie puterea statului. În acest vârtej au fost angrenaţi şi mulţi care nu profitau cu nimic de pe urma acestor crime, dar doreau să se pună bine cu această conducere diabolică. Construirea bisericilor, refacerea lor, punerea crucilor pe turnuri, oficierea slujbelor în ciuda persecuţiei aspre, vizitarea familiilor de credincioşi în ajunul Crăciunului şi Bobotezei, săvârşirea tuturor Sfintelor Taine şi ierurgii pentru popor, erau tot atâtea acte spirituale de luminare duhovnicească care însă, deveneau acţiuni de luptă împotriva ateismului comunist. De aceea împotriva clerului şi credincioşilor s-au luat atâtea măsuri de persecuţie, prin sigilarea lăcaşurilor de cult, demolarea unora, aplicarea de amenzi credincioşilor care participau la slujbe, trimiterea repetată în judecată şi chiar condamnarea penală, împiedicarea pelerinajelor la mânăstiri şi alte şicane.
      A fost singura Biserică din ţară care s-a opus dictaturii şi n-a colaborat cu autorităţile ei. Dezbaterile proceselor intentate clerului acestei Biserici, au fost prilej de înfruntare directă şi s-au transformat în mijloace de educaţie religioasă şi de răspândire a credinţei ortodoxe adevărate din mijlocul acestei maşini de represiune pe care se sprijinea statul ateist. Despre fiecare proces sau recurs, care toate au fostr absolut necesare în ciuda cheltuielilor financiare, se poate scrie o carte de educaţie religioasă şi civică, pentru generaţiile de azi şi viitoare.
      Părintele Sebastian de la Mânăstirea Slătoara a fost arestat în timp ce umbla cu aghiazma mare pe la casele credincioşilor în ajunul Bobotezei, la Spătăreşti, judeţul Suceava. A fost anchetat de organele de Securitate şi trimis în judecată. Procesul s-a dezbătut în 7 şedinţe şi a durat 8 luni. În tot acest timp s-au exercitat presiuni asupra sa atât de către anchetatori cât şi de judecători să treacă la stilul nou ca o condiţie pentru a fi liber. Libertatea însă este un dar de care ne bucurăm necondiţionat şi nimeni n-are voie să ne impună ceva în schimbul ei. Părintele Sava argumenta foarte plastic hotărârea cu care-şi apăra credinţa spunând că n-are două suflete ca să de unul lui Dumnezeu şi altul diavolului. Deci el înţelegea că în spatele acestui ,,stil nou* era diavolul, căci altfel cum ar fi putut nişte atei, care în cel mai bun caz ar fi trebuit să-l forţeze să se lepede de Dumnezeu, să-l îndemne să îmbrăţişeze o formă de religie.
      În oraşul Covasna, în partea care se numeşte Voineşti, P.S.Episcop Demosten Ioniţă, care se născuse în localitate, a a vut iniţiativa şi împreună cu toţi credincioşii din zonă au înfiinţat un paraclis în casa credinciosului Ion Vlad, român vrednic, om de încredere şi de acţiune. Acest mic lăcaş de închinăciune a reprezentat un adevărat bastion pentru comunitatea ortodoxă adevărată care lupta nu numai pentru libertatea religioasă, ci şi pentru combaterea iredentismului maghiar. Episcopul, pe atunci ieromonah, cunoştea particularităţile situaţiei demografice. Covasna era unul din judeţele ţării care ajunsese să aibă populaţie majoritar maghiară, datorită procesului de asimilare etnică la care au fost supuşi românii. Preoţii de stil nou foloseau orice prilej pentru a include printre cei ce săvârşeau acţiuni ostile împotriva statului român şi pe credincioşii de stil vechi, pe care. Datorită interesului religios, doreau să-i elimine. Preotul Olteanu din localitate, a insistat pe lângă organele ce formau aparatul de represiune al regimului, să includă şi pe ,,stilişti” printre duşmanii ţării şi astfel să fie distruşi. De acest fapt a profitat însă chiar duşmanul adevărat al ţării, pentru că împuternicitul Cultelor era ungur, Szekely şi a înţeles că cearta dintre români este un avantaj. A profitat de acest denunţ şi a aplicat sigiliul pe paraclisul din locuinţa lui Ion Vlad, interzicându-se oficierea slujbelor religioase. S-a intervenit la Departamentul Cultelor la Bucureşti, care a comunicat că n-a dat nici o dispoziţie pentru sigilarea bisericii şi va dispune deschiderea ei. Pe această bază părintele Demosten a desigilat paraclisul, dara fost imediat arestat după tulburările ce s-au produs la o înmormântare şi anchetat pentru rupere de sigiliu. Cazul a fost judecat la Judecătoria din Tg.Secuiesc, dosar penal nr.l din 1969. Acuzaţia iniţială a fost extinsă de procuror şi pentru infracţiunea de uzurpare de calităţi oficiale şi instigare publică, prevăzută şi pedepsită de art.324, Cod penal.
      Procurorul nu era străin de interesul organelor de securitate faţă de persoana părintelui Demosten, care-i înfrunta cu îndrăzneală şi dispreţ. A fost simplu să fie încadrat la articolul de lege de mai sus, care la al. 3 prevedea: ,,Purtarea public a unei uniforme, embleme, insigne sau a altor asemenea semne distinctive neautorizate, în scopurile arătate la al.l, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani”. Pentru atei, haina preoţească, Crucea Mântuitorului şi icoana Maicii Domnului erau uniforme şi embleme neautorizate. în memoriul adresat Judecătoriei din Tg. Secuiesc, s-a explicat faptul că Biserica Ortodoxă Română de stil vechi are conducere separată faţă de Patriarhie şi s-a arătat modul în care a luat naştere datorită reformei calendaristice de la 1 Octombrie 1924. Era o prezentare istorică, religioasă şi politică pentru înţelegerea aspectelor ce permit clerului şi credincioşilor acestei Biserici să desfăşoare activităţi religioase. Reprezentanţii Bisericii oficiale insistau însă ca aceştia să fie consideraţi cult neaprobat şi deci să fie interzis. Orbiţi de interesul lor, ei uitau că închiderea bisericilor ortodoxe româneşti, a şcolilor şi alte instituţii de educaţie românească duceau la deznaţionalizarea poporului, de care a profitat iredentismul maghiar.
      Iată de ce procesul intentat părintelui Demosten trebuie privit în profunzime şi nu la suprafaţă. În ochii lumii, adică la suprafaţă, a apărut un fel de ceartă între preotul de stil nou din localitate, care l-a denunţat pe cel de stil vechi. Nu se gândea preotul Olteanu la problema întăririi comunităţii romaneşti şi ala destul de micşorată în mod subtil şi sistematic de naţionalismul iredentist maghiar. Când doi se ceartă, al treilea câştigă. Al treilea era Szekely, împuternicitul Cultelor şi reprezentantul majorităţii din zonă. El lucra, folosind ura Bisericii oficiale suprapusă peste legile ţării, pentru a restrânge influenţa Ortodoxiei, unul din bastioanele românismului.
      Ruperea sigiliului era dramatizată tocmai pentru a atrage o pedeapsă mai mare inculpatului. În susţinerea apărării, avocaţii au sesizat şi precizat următoarele: ,,în cauza de faţă, procesul a fost generat de aspecte duşmănoase locale, intervenite între preotul ortodox de stil nou Olteanu în unire cu reprezentanţii celorlalte culte în care se încadrează din punct de vedere religios populaţia maghiară din Covasna, împotriva preotului călugăr Demosten, originar de aici, dar care în realitate locuieşte la Mânăstirea Slătioara, de care aparţine”.
      Deci sublinierea noastră corespunde cu situaţia de fapt, căci din acest proces Biserica de stil nou n-a câştigat, dar a ajutat naţionalismul iredentist maghiar împotriva populaţiei româneşti. Avocaţii au mai sugerat că această disensiune fiind de ordin religios să fie aplanată între Biserici şi nu de instanţele de judecată ale statului. Referindu-se la împuternicitul Cultelor Szekely, avocaţii au arătat că acesta i-a întins o cursă părintelui Demosten, pentru a rupe sigiliul şi astfel a-l trimite în judecată. La proces, acesta a avut o intervenţie dârză şi ofensivă, apărând credinţa ortodoxă de stil vechi şi necesitatea ca Biserica care a avut statut de cult aprobat, să fie din nou recunoscută A fost condamnat la 2 ani de închisoare, pe care i-a executat la coloniile de muncă de la Canalul Dunăre-Marea Neagră, despre care am menţionat. Procesul în care a fost atras părintele Demosten n-a fost numai al său, procesul a fost intentat de fapt şi Bisericii de stil vechi pentru chibzuinţă, îndrăzneala şi înţelepciunea de a fi prezentă într-o ţară, unde românii nu sunt doriţi.
      Apariţia acestei sfinte Biserici pe aceste meleaguri, unde în multe localităţi bisericile ortodoxe româneşti de altă dată au devenit ruine şi amintire, n-a convenit nici iredentiştilor unguri. Dar aceştia au ştiut să scoată castanele din foc cu mâna altuia, adică prin Biserica oficială.
      În concluzie, toate procesele înscenate clerului şi credincioşilor Bisericii Ortodoxe de stil vechi, au fost un prilej de luptă deschisă pentru apărarea credinţei strămoşeşti, de protest public împotriva nedreptăţii făcute acestei Biserici dreptslăvitoare, care datorită răutăţii omeneşti a fost scoasă în afara legii. Cu toată persecuţia la care a fost supusă, ea a rezistat eroic şi putem spune că în această luptă cu totalitarismul comunist cu reprezentanţii Bisericii oficiale care au colaborat cu organele ateiste, a învins. Toate victimele perioadei de 65 de ani de persecuţie nu s-au jertfit zadarnic ci în numele credinţei, pentru credinţă şi mântuire.


Câteva observaţii privind unele materiale difuzate de fostul Departament al Cultelor,
la adresa clerului şi credincioşilor Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi

      Fostul Departament ateu al Cultelor din perioada dictaturii totalitare comuniste, a devenit într-un timp relativ scurt, o anexă a Securităţii din România, al cărui personal, la toate nivelele era propus şi aprobat de aceste organe. Din studiul materialelor difuzate de acest Departament cu privire la Biserica Ortodoxă de stil vechi, rezultă clar alianţa vicleană acestuia cu Biserica Ortodoxă oficială. Ne vom referi la materialele difuzate şi îndreptate împotriva Bisericii Ortodoxe Române de stil vechi, menţionate mai jos:

      1.   Stilismul.
      2.   Măsuri  luate  de  conducerea  Bisericii  Ortodoxe Române şi Departamentul Cultelor între anii 1972-1973 în vederea limitării manifestărilor stiliste, precum şi de reîncadrare a acestora în Biserica mamă.
      3.   Statul, Biserica Ortodoxă şi manifestările stiliste.
      4.   Mişcări  specifice  în  cadrul  Bisericii  Ortodoxe Române.

      Din conţinutul acestor materiale întocmite de autori uniţi sub steagul fostului Departament ateu al Cultelor, rezultă intoleranţa religioasă brutală, jignirea clerului şi credincioşilor români de stil vechi, pe care nici hârtia nu le poate suporta. Aceşti calomniatori de profesie, îşi făceau o datorie din a apăra interesele Bisericii oficiale, dar după cum au scris cu greu îi putem numi creştini, după cum bine spunea N.Iorga. Din aceste materiale putem trage concluzia documentată că această alianţă necreştină compusă din Departament, reprezentanţii Bisericii oficiale, Securitate şi Miliţie, a adus avantaje doar Securităţii care a beneficiat astfel de un ajutor nesperat în lupta ei împotriva cultelor şi sectelor existente în România, inclusiv împotriva Bisericii Ortodoxe oficiale. Aceasta deşi dorea, nu putea acţiona de una singura împotriva Bisericii de stil vechi, pe care o dorea desfiinţată de atâţia ani şi care spera acum de asemenea un ajutor din partea regimului ateist. Aceste documente relevă otrava urii şi dorinţa de supremaţie şi totalitarism religios.
      În materialul documentar intitulat ,,Stilismul” se menţionează: ,,Stilismul este o mişcare anarhică, apărută în cadrul B.O.R., ca o acţiune de protest şi nesupunere faţă de hotărârea Sinodului acestei Biserici din anul 1924 de a adopta calendarul oficial al statului, sau calendarul pe stil nou”. Să analizăm cu atenţie acest aliniat. Se confirmă ceea ce am afirmat că se ocoleşte deliberat greşeala de substanţă a Sinodului, care n-a adoptat calendarul oficial al statului, ci calendarul apusean de sorginte catolică. Statul are dreptul să folosească orice calendar vrea, dar nu poate impune Bisericii şi nu se poate amesteca în hotărârile Sinodului de la Niceea, în principiile Pascaliei care prevede cele patru posturi de peste an şi data când se sărbătoreşte Sf. Paşti. Sunt două domenii total diferite şi statul nu are de suferit anatemele Sf. Părinţi care au condamnat folosirea acestui calendar gregorian în Biserică.
      Din 1924 şi până în prezent, calomniatorii care spun că apără Biserica Ortodoxă de erezii, evită să menţioneze erezia în care a căzut chiar aceasta prin schimbarea datei Paştilor, prin nesocotirea canoanelor apostoleşti şi a Sinodului de la Niceea, care au dus la apariţia acestei schisme cu repercusiuni nefaste în bunul mers al activităţii liturgice, în special prin dispariţia la anumite intervale de timp a postului Sf. Apostoli Petru şi Pavel. Nu se spune nimic despre faptul că n-a fost suficientă numai hotărârea Sinodului de la Bucureşti, ci a fost nevoie de ajutorul statului, care prin organele de represiune a persecutat cu bestialitate şi chiar a comis crime împotriva celor care şi-au dat seama de încălcarea adevărului. Nu se aminteşte nici de faptul că Biserica oficială este nevoită să prăznuiască Sf. Paşti după calendarul iulian din cauza protestelor venite din partea unei palete largi a opiniei publice când s-a încercat în două rânduri, prăznuirea după calendarul gregorian.
      Pentru a fi pe placul securiştilor care aveau ca duşmani tradiţionali legionarii şi membrii partidelor istorice, se afirmă că stiliştii s-au încadrat în mişcările legionare, antisemite, cuziste, sau că fac parte din aceste partide. Totul este o minciună grosolană, o provocare ruşinoasă, căci din 1924 până în 1989, cei de stil vechi nu numai că n-au făcut parte din nici o grupare politică anarhică, dar au fost urmăriţi, chiar vânaţi pe nedrept, doar pentru opoziţia faţă de greşeala Patriarhiei, care trebuia motivată cumva.
      O altă aberaţie scrisă în acest material este aceea că unii clerici stilişti provin din cei care au fost excluşi din Biserica oficială pentru diferite abateri morale şi condamnări penale. Ori condamnările au survenit tocmai din cauza Bisericii oficiale şi nu pentru altă vină decât refuzul de a adopta noul calendar, care de abia el este o abatere. Materialul se încheie cu o precizare importantă: ,,însăşi conducerea Bisericii Ortodoxe oficiale, sesizându-se de manifestările negative ale stiliştilor a iniţiat începând din anul 1955 o acţiune misionară, în localităţile contaminate de stilism, în scopul lămuririi şi readucerea credincioşilor stilişti în disciplina şi ascultarea acestei Biserici. Centrul acţiunii se găseşte la Mitropolia din Iaşi, unde s-a constituit sub conducerea Mitropolitului Iustin, Moisescu, un comandament misionar de îndrumare şi coordonare a activităţii de stăvilire a agitaţiilor stiliste”. Manifestările negative şi agitaţiile nu erau altceva decât slujbele obişnuite şi activităţile religioase paşnice, care trezeau conştiinţa şi întăreau credinţa oamenilor, ceea ce pentru o Biserică în derivă constituiau acte nedorite. Astfel de expresii îmi amintesc de o afirmaţie făcută la televiziune de un prelat al Bisericii oficiale care a spus că toată colaborarea cu Securitatea s-a făcut pentru a salva Biserica. Curioasă logică. Nu domnilor, colaborarea a adus atât compromiterea Bisericii oficiale cât mai ales distrugerea celorlalte culte şi grupări religioase.
      În al doilea material din lista de la început s-a scris printre altele: ,,în ultimii doi ani s-au înregistrat unele schimbări în viaţa Bisericii Ortodoxe, definite ca fiind atragerea stiliştilor sau a tradiţionaliştilor la dreapta credinţă ortodoxă şi care ţin îndeosebi de unele manifestări ce se impun ca tendinţă”. Deci schimbările nu erau realizate, ci se luau în calcul eventualele tendinţe probabile, sau cum se spune în popor, se îmbogăţeau cu gândul cei ce credeau că vor reveni credincioşii de stil vechi după atâta prigoană, la cei ce i-au prigonit. ,,Din informările inspectorilor teritoriali, de la Galaţi, Vrancea şi Buzău, mai rezultă că unii copii din familiile de stil vechi, cu ocazia vacanţelor de iarnă şi primăvară sunt tentaţi să frecventeze Biserica Ortodoxă oficială*. Din felul cum este pusă problema, rezultă o analiză pur propagandistică comunistă şi nu o analiză serioasă a unor conducători bisericeşti. În cele ce urmează însă, sunt contrazise concluziile de mai sus: ,,Luând în considerare însă, datele statistice puse la dispoziţie de Mitropolia Moldovei şi Sucevei, se constată că numărul credincioşilor stilişti în raport cu statistica precedentă nu s-a modificat substanţial”. Cu alte cuvinte nu s-au obţinut, după cum era şi normal, rezultatul scontat.
      În al treilea material, se subliniază: ,,Respectarea ordinii legale a statului, precum şi slujirea poporului şi a patriei, sunt două principii esenţiale, de care B.O.R. ţine seama în activitatea sa”. Principiul ascultării, spunem noi este o condiţie de bază a vieţii bisericeşti în general şi nu poate pune Biserica într-o poziţie de ascultare necondiţionată faţă de stat şi în special de statul comunist ateu, aşa cum un monah se supune stareţului său. De aceea au fost demolate aşa de uşor bisericile în România pentru că Patriarhia a inclus în ascultare şi supunerea faţă de necredincioşi. Biserica Ortodoxă Română de stil vechi, ca şi celelalte Biserici Ortodoxe surori care respectă calendarul iulian, afirmă că nu poate exista nimic comun între Dumnezeu şi satana. Biserica adevărată, curată nu poate să se adapteze la politica ateistă şi nici nu poate face concesii. Aceste concesii le-a făcut însă Biserica oficială atât din interesul de a câştiga un aliat în lupta de mistificare a adevărului, cât şi din presiunile pe care acest aliat le-a făcut ca preţ în schimbul colaborării. ,,De asemenea, având în vedere unele manifestări prin care se încearcă noi metode având drept corolar (idee asemănătoare) recunoaşterea legală a stilismului, se justifică poziţia conducerii Mitropoliei Moldovei şi Sucevei, care consideră îngrijorătoare situaţia privind problema stilistă, mai ales dacă ne referim la unele aspecte mai importante ale ofensivei stiliste ca: amploarea  deosebită  a  serviciilor  religioase  cu ocazia hramurilor sau diferitelor sărbători; slujbe cu sobor mare, la care participă unii preoţi tineri, semnificativ  fiind hramul Mânăstirii Slătioara, la 19 august, când au slujit pretinşi conducători stilişti, cu un fast deosebit;” Se vede în textul de mai sus teama de ofensiva stilistă a celor ce se cred singuri pe lume când afirmă că Biserica Ortodoxă de stil vechi are pretinşi conducători. Aceştia sunt  de  fapt  martirii  care  au  suportat valurile  de prigoană, cei care au murit apărând adevărul sau cei care doresc să poarte mai departe stindardul luptei pentru respectarea credinţei adevărate. Ei au fost elogiaţi în această carte care le este dedicată şi credincioşii îi respectă şi îi ascultă ca pe nişte adevăraţi dascăli, pentru că s-au lămurit de duplicitatea celor care se laudă numai cu diplomele fără a avea şi o viaţă pe măsură. Credincioşii adevăraţi n-au denunţat pe nimeni din 1924 şi până azi, mai ales dintre cei care iată, sunt îngrijoraţi de ofensiva stilismului, numit din răutate aşa.
      Punctul de vedere al Bisericii ortodoxe oficiale privind unitatea în credinţa strămoşească a fost raportat la Departamentul Cultelor din guvernul comunist şi aprobat de acesta. Este dovada că Biserica oficială avea raport de subordonare şi asculta de această structură ateistă. Sigur, nici atunci şi nici acum adevărul despre unitatea în credinţa strămoşească nu poate coincide între cele două Biserici, Nu poate fi o unitate dacă se acceptă punctul de vedere oficial. Reprezentanţii Bisericii oficiale au ascuns mereu adevărul despre ceea ce ne desparte cu adevărat şi prin prigoană nu s-a urmărit unitate ci desfiinţare, care a dus la adâncirea prăpastiei.
      Nu am auzit nici un prelat al Patriarhiei explicând maselor de credincioşi despre încălcările grave săvârşite de Sinodul ecumenic din 1923 de la Constantinopol, care s-a ţinut în minoritate, fără participarea Bisericii din Rusia. Motivaţia că aceasta n-a putut să trimită reprezentanţi din cauza interdicţiei din partea autorităţilor sovietice, nu acoperă importanţa deciziei de introducere a calendarului gregorian, care trebuia aprobat de toate Bisericile şi în plus nu substituie obligaţia frăţească ce le reveneau tuturor celorlalte Biserici de a sprijini Biserica Rusă, care a căzut astfel pradă bolşevismului. Această schimbare a constituit un act de ruptură în Ortodoxie cu consecinţe dintre cele mai grave.
      Tot în materialele supuse analizei se mai specifică: ,,Situându-se pe o poziţie de totală nesupunere şi ostilitate faţă de B.O.R., pretinşii călugări şi preoţii stilişti, învinuiesc clerul ortodox că a trădat dreapta credinţă şi că s-a vândut comuniştilor*. Sigur că adevărul de multe ori supără. Realitatea obiectivă dovedeşte că aceste acuze sunt adevărate, dovedite mai ales de folosirea forţei. Credem că forţa Bisericii oficiale trebuia îndreptată spre prevenirea fenomenului descreştinării poporului român şi nu pentru a distruge o mare parte a sa, pur ortodoxă care efectiv salva ceea ce mai rămăsese din Ortodoxie. Tăcerea Patriarhiei în faţa abuzurilor comuniste, reprezintă nu numai o trădare a celor care se fălesc cu studiile teologice înalte, dar mai ales este preţul plătit pentru ,,ajutorul” primit de la comunişti în acţiunile de distrugere a fraţilor ortodocşi de stil vechi.
      Clerul Bisericii Ortodoxe Române de stil vechi este condamnat în mod tendenţios că n-a absolvit astfel de instituţii de învăţământ teologic. Se ştie foarte bine că n-au fost primiţi şi n-au putut urma şcoli teologice oficiale, fiind respinşi şi înjosiţi. Pregătirea teoretică, dar mai ales cea practică, primită în cadrul mânăstirii este de multe ori mai bună şi timpul a demonstrat superioritatea ei. în timp ce de pe amvoanele Bisericii oficiale se preamărea comunismul ateu, aceşti adevăraţi slujitori ai lui Dumnezeu se rezumau la a duce o viaţă curată, respectând poruncile lui Dumnezeu şi suferind ca nişte osândiţi.
      Astăzi, când există alte condiţii de libertate, de exprimare publică, ar fi mai înţelept ca reprezentanţii Bisericii oficiale să analizeze prăpastia în care ne-a împins şi epoca totalitarismului, care a dus la descreştinarea poporului român. N-ar trebui să ne mulţumească rezultatele statistice care spun că în România 99 ,,din populaţie este creştină, pentru că faptele reprobabile săvârşite astăzi dovedesc contrariul.
      De 65 de ani, asupra Bisericii Ortodoxe de stil vechi s-a acţionat prin acţiuni propagandistice de compromitere, dar şi prin violenţă pentru a suprima Biserica şi a aduce credincioşii în aceiaşi strană oficială. A fost o acţiune aberantă şi nu s-au tras învăţăminte din primele încercări agresive care n-au adus rezultatele dorite. Prin schimbarea calendarului, Biserica Ortodoxă Română n-a progresat spiritual, pentru că s-a distrus unitatea şi s-a pierdut dragostea care este mai întâi de toate. Biserica dreptslăvitoare a rezistat asaltului duşmanilor satanizaţi, a creat eroi şi mărturisitori, arătând poporului român că din mijlocul lui pot răsări martiri demni de a fi pomeniţi alături de ceilalţi sfinţi ai Ortodoxiei. Deşi în politica ei, în timpul comunismului ca şi acum, Biserica oficială a acceptat teza ,,unitate în diversitate”, principiul de bază al ecumenismului modern, faţă de Biserica noastră n-a ţinut seama de acest principiu. După 1989, democraţia instaurată în ţara noastră nu poate lichida contradicţiile vechi şi dezbinarea dintre cele două Biserici, pentru că n-au dispărut cauzele care le-au generat.
CAPITOLUL IV

Situaţia Bisericii Ortodoxe Române de Stil Vechi
după evenimentele din decembrie 1989

      Noua situaţie politică a dus mult dorita libertate şi autorizaţia de funcţionare legală pentru Biserica dreptslăvitoare. Este cel mai mare dar primit de la Dumnezeu, la care a ajuns poate strigătul de sânge al martirilor noştri. Este singurul cult religios prigonit timp de 65 de ani împliniţi. Este unica Biserică a lui Hristos din România căreia nu i s-a recunoscut dreptul de a denunţa lipsa de libertate şi persecuţia la care au fost supuşi clerul şi credincioşii săi. Acuzaţiile pline de ură că este ilegală, şi prezintă pericol social au închis toate căile democratice pentru progresul său spiritual. Adevărata credinţă ortodoxă strămoşească a poporului român, născut creştin, care l-a însoţit de-a lungul istoriei sale zbuciumate până la 1 octombrie 1924, a ajuns ca de la această dată să fie considerată religie periculoasă pentru ordinea publică şi chiar un pericol pentru securitatea statului în timpul dictaturii comuniste. Aceste două motive fictive au fost folosite cu viclenie pentru a se ascunde adevărul şi pentru a pune în funcţiune aparatul de represiune al statului, în scopul distrugerii şi aneantizării acestei Biserici şi determinarea clerului şi credincioşilor să treacă la stilul nou. Este de asemenea, singura Biserică din România care a fost prigonită şi de regimul antebelic şi de cel postbelic.
      Care cult mai poate vorbi de peste 30 de biserici dărâmate între anii 1935-l936, despre morţi şi răniţi nenumăraţi, despre bătăi din partea bandelor de civili, despre arestări, anchetări cu tortură şi condamnări la ani grei de temniţă, care au adus şi ei moartea printre credincioşi ? Libertatea dobândită ne permite acum să scoatem la lumină tot. ceea ce se poate, despre prigoana religioasă suportată de această Biserica, pentru că ororile şi crimele săvârşite de reprezentanţii Bisericii oficiale in cârdăşie cu puterea politică a ţării, nu sunt cunoscute nici in România nici peste hotarele ei. 8 au ascuns cu grijă aceste probleme grave, dorindu se să se ştie că la noi nu există decât o singură Biserică Ortodoxă.
      Acum putem să spunem lucrurilor pe nume, mai ales că Biserica noastră n-a primit niciodată ajutor nici intern, nici extern. A supravieţuit numai cu nădejdea în ajutorul Mântuitorului Hristos şi al Maicii Domnului prin credinţă, rugăciune, post, lacrimi şi trudă. Clerul a muncit din greu pentru stat căci altfel ar fi fost catalogaţi drept, paraziţi şi oriunde era nevoie, indiferent de domeniu, fără pretenţii financiare, doar cu mulţumirea că poate vor fi lăsaţi în pace. Supravieţuirea a fost permanent îngreuiată de diferitele organe administrative prin impozite şi taxe abuzive, impuneri de achiziţii şi contractări peste posibilităţi, amenzi mari şi repetate, obligaţia de a presta muncă voluntară şi altele. În acest fel agoniseala obţinută prin multă trudă era jefuită sistematic.
      În memoriul său, adresat noilor autorităţi şi difuzat la televiziune, Mitropolitul Silvestru Onofiei a subliniat următoarele: ,,Biserica Ortodoxă de stil vechi din România, care a continuat şi continuă practicile şi tradiţiile de cult ortodox potrivit vechiului calendar iulian, se alătură cu toţi credincioşii săi, programului adoptat de noile autorităţi ale ţării, FSN, constituit in urma victoriei populare împotriva dictaturii antihristice. în acelaşitimp ne plecăm inima înaintea zecilor de martiri ai neamului, care ne-au adus libertatea şi pe care îi vom pomeni veşnic în rugăciunile noastre. Deoarece în prezent Biserica noastră nu arc un statut legai, vă supunem atenţiei următoarele :
      În anul 1924, Biserica Ortodoxă Română a adoptat schimbarea calendarului, ceea ce a provocat o mare tulburare in rândul credincioşilor. O parte a clerului şi a credincioşilor na acceptat această schimbare, dorind să urmeze integral regulile şi tradiţiile Bisericii româneşti străbune şi au format astfel Biserica Ortodoxă de stil vechi din România. Din 1924 şi până în 1945, Biserica noastră a funcţionat in ilegalitate. În anul 1945, prin decizia nr. 38955/ 1945 a Ministerului Cultelor, Biserica Ortodoxă Română de stil vechi a fost. recunoscută şi a activat liber, iar în anul 1947, prin sentinţa civilă nr. 202 din 10 iulie, a Tribunalului judeţean Neamţ, a fost recunoscută ca persoană juridică. În anul 1952, în mod abuziv şi samavolnic, Bisericii noastre i s-a retras statutul legal, fiind nevoită să funcţioneze in afara legii, in condiţii de oprimare. Persecuţiile au început în noaptea de 14-l5 februarie 1952, când personalul din conducere, de cult şi administrativ, atât din incinta mânăstirii cât şi din alte localităţi, a fost arestat şi deţinut fără judecată, pe o durată îndelungată. Sediul cultului nostru din Tg. Neamţ, a fost devastat, arhiva şi însemnele legale ridicate, fără a se întocmi un proces verbal sau alt act constatator. De atunci şi până în prezent, Biserica noastră a continuat să-şi ducă viaţa duhovnicească şi să funcţioneze în afara legii cu statutul de tolerata. Faptul că a funcţionat în afara legii a expus-o numeroaselor acte de persecuţie şi asuprire, concretizate în noi arestări de clerici şi credincioşi, torturarea şi condamnarea acestora la ani grei de temniţă, împiedicarea credincioşilor de a se aduna şi participa la slujbele Bisericii noastre.
      Subliniem că în această perioadă, nu decedat în diferite închisori ale dictaturii comuniste 5 preoţi, ca urmare a regimului foarte aspru de detenţie. Au fost demolate un număr de 5 biserici, ultima demolare având loc în 1983, in Bucureşti str. Televiziunii nr. 13, când buldozerele au distrus biserica ,,Adormirea Maicii Domnului şi au profanat mormântul arhiereului Evloghie Ota, personalul clerical fiind arestat şi condamnat la diferite pedepse. Obiectele de cult, mobilierul şi celelalte valori bisericeşti, din toate bisericile demolate, unele de o însemnătate deosebita, au fost confiscate şi ridicate de organele Securităţii. În toată această perioadă s-au aplicat şi măsuri restrictive de natură administrativă, concretizate in numeroase amenzi.
      Astfel s-a încălcat nu numai libertatea de exprimare a cultului garantată prin Constituţie, ci au fost nesocotite cele mai elementare drepturi ale omului. Toate aceste acte de reprimare, ca si altele pe care nu le mai enumerăm aici, atât împotriva slujitorilor cultului, cât si împotriva credincioşilor, au urmărit împiedicarea activităţii religioase şi chiar suprimarea Bisericii noastre.
      În pofida acestor nedreptăţi, ea n continuat să trăiască şi să activeze, dispunând de 41 de lăcaşuri de cult, adică 7 mânăstiri şi 34 de biserici de mir, personalul clerical fiind constituit din vin mitropolit 3 episcopi, 52 de preoţi, 18 diaconi, 324 călugări si călugăriţe, care păstoresc un mare număr de credincioşi. Faţă de cele arătate mai sus, rugăm Guvernul cu a cărei politică suntem solidari, să ne autorizeze organizarea şi funcţionarea Bisericii noastre, în mod liber, în conformitate cu principiile adoptate de Consiliul F.S.N. Reamintim că Biserica noastră este păstrătoare a tradiţiilor creştine străbune, aşa cum au fiinţat ele în Biserica Naţională, până la schimbarea calendarului din 1924”.
      Câţiva preoţi octogenari, care au supravieţuit la aproape întreaga perioadă de prigoană, la -venirea libertăţii i am văzut plângând şi mulţumind lui Dumnezeu că au ajuns să vadă această adevărată minune, rugându-se ca nebunia omenească să nu se mai repete. Pentru credincioşii stilului vechi, libertatea obţinută în decembrie 1989 a fost mai importantă decât pentru alţii. Este bucuria de a trăi in sfârşit un trai normal, o viaţă liniştita, dar mai ales este răsplata pentru suferinţele şi sacrificiile tuturor celor ce sau jertfit pentru ca Biserica să ajungă în aceste momente fericite.
      Biserica Ortodoxă Română de stil vechi a înviat din nou, iar lumina se răspândeşte aproape în toată tara. Ea se va răspândi mereu şi va pătrunde in inimile şi sufletul tuturor celor ce sunt însetaţi de credinţa ortodoxă strămoşească, adevărată. Lupta se va focaliza acum pentru înlăturarea mentalităţii ostile şi a spiritului de persecuţie, deoarece duşmanii poate s-au ascuns dar e posibil să nu fi renunţat la vechile concepţii, schimbându-le acum în forme mai subtile, pentru că acele cauze care au generat dezbinarea n-au dispărut.
      Totul este posibil pentru că până acum nu sa auzit nici un glas de pocăinţă şi care să demaşte şi să regrete atrocităţile din trecut. Drumul spre iertare prin iubire rămâne însă deschis. Este nevoie de renunţare la orgoliu, la respect reciproc, de acceptare a realităţii pentru a vindeca rănile trecutului.
      Libertatea obţinută în decembrie 1989 a fost folosită cu înţelepciune şi energie de conducerea Bisericii dreptslăvitoare. S-a acţionat ca în toate locurile unde au existat, mânăstiri sau biserici de stil vechi distruse in cei 65 de ani de prigoană, să se restituie proprietăţile pentru a se reconstrui toate lăcaşurile de cult. Cele existente au fost renovate şi completate cu clădiri sau chiar biserici noi. La cererea credincioşilor s-au construit însă şi biserici noi în localităţi unde n-au existat înainte, astfel că acum lăcaşuri impozante au răsărit în timp scurt în mai toate oraşele importante ale Moldovei, Dobrogei, în Bucureşti şi câteva în Transilvania.
      Putem spune că aceste realizări sunt un dar divin, o binecuvântare de la Dumnezeu care a trimis aceste vremuri de uşurare duhovnicească pentru mult încercata Biserica de stil vechi.
      Ne vom mai opri puţin pe locurile unde a trăit, şi luptat P.S.Episcop Evloghie Oţa, adică la Bucureşti. După trecerea sa la cele veşnice, urmaşul său demn a rămas părintele arhimandrit Flavian Bârgâoanu. Arestat la 26 mai 1983, părintele Flavian a fost condamnat la doi ani şi jumătate de închisoare, timp în care biserica a fost demolată, obiectele de cult confiscate şi jefuite, terenul arat, iar mormântul P.S. Evloghie profanat şi osemintele mutate sau incinerate.
      În baza unui decret de graţiere a fost eliberat şi a venit la Mânăstirea Slătioara unde a stat până la evenimentele din 1989. Imediat după instaurarea democratici, s-a început reconstruirea mânăstirii, începând cu un mic paraclis, spre mângâierea celor ce au vărsat atâtea lacrimi timp de 7 ani care se curseseră de la demolarea fostei lor biserici. La 7 iunie 1991, pe locul acesteia a început construirea unei catedrale marele, care vorbeşte şi va sta mărturie despre victoria obţinută după (35 de ani de prigoană religioasă. În prezent, cu toate dificultăţile datorate situaţiei economice precare prin care trece ţara, catedrala este aproape gata, se pictează, spre lauda vrednicilor călugări conduşi cu pricepere de părintele Flavian. Toţi creştinii aşteaptă cu nerăbdare clipa aceea solemnă când acest minunat, lăcaş de cult se va sfinţi.
      Ca o datorie de onoare, trebuie să amintim aici şi realizările din mânăstirile de maici, pentru că şi acestea au reprezentat focare de rezistenţă duhovnicească în anii grei de prigoană care le a afectat deopotrivă. Mânăstirea Brădiţel arată de parcă acum ar fi construită, cu biserică, clopotniţă, trapeză, corpuri de chilii şi ateliere noi, la care se adaugă grădinile perfect îngrijite şi ambianţa deosebită pentru rugăciune şi meditaţie pe carc o asigură viaţa monahală desăvârşită a monahiilor de aici.
      La 14 km de Cornu Luncii, localitate aflată între Fălticeni şi Gura Humorului, Mânăstirea Brădăţel este un alt loc încărcat de istorie jertfelnică, ca şi celelalte aşezăminte monahale care au supravieţuit comunismului.
      Aici a fost şi este duhovnic, episcop şi conducător spiritual P.S.Demosten Ioniţă, cel care a suferit poate cel mai mult din cauza duşmanilor adevărului. Sub îndrumarea sa, mânăstirea a devenit o oază duhovnicească, bine organizată, la nivelul cel mai înalt de spiritualitate, avantajată şi de peisajul mirific creat de pădurea din jur.
      Nu departe se află Mânăstirea Păiseni, pe drumul dintre Cornu Luncii şi Mălini, a cărei biserică s-a construit şi s-a sfinţit chiar în 1985, în plină teroare comunistă. Atunci Securitatea a lansat fel de fel de zvonuri pentru a împiedica sfinţirea, dar hotărârea, curajul şi mai ales rugăciunile maicilor şi ale credincioşilor din localitate au făcut ca totul să se termine cu bine.
      Mânăstirea Dobru este aşezată aproape de comuna Vânători şi poartă amprenta tuturor evenimentelor tragice care s-au petrecut aici. În plus stareţa, maica Serafima, a participat direct la mai toate slujbele alături de părintele Glicherie, fiind martoră oculară la arestarea lui de la Buhalniţa. Duhovnicul mânăstirii este părintele arhimandrit Ignatie Bârgăoanu, care a condus lucrările de construcţie la biserica nouă care este aproape gata şi la clopotniţa zveltâ care se înalta printre brazii falnici din jur. Mânăstirea Moişa, din comuna Boroaia, judeţul Suceava, a fost un loc de refugiu duhovnicesc timp de mulţi ani, când paraclisul construit intr-o vale ascunsă scăpase de vigilenţa persecutorilor şi se putea sluji. Trei surori de sânge, dintre care cea mai în vârsta este stareţă, Maica Alexandra, au dat dovadă de mult curaj izvorât din dragostea faţă de Biserica lui Hristos şi au început, în timpul comunismului să construiască în secret o biserică nouă, care s-a sfinţit de curând.
      Şirul acestor aşezăminte monahale continuă şi in alte zone ale ţării. Ele fac parte din patrimoniul Mitropoliei Ortodoxe Române de stil vechi şi sunt construite prin truda directa a celor ce-şi trăiesc aici idealul duhovnicesc. Acestea nu le-au moştenit de la înaintaşi. Au primit însă ca moştenire de cel mai mare preţ, credinţa strămoşească neschimbată, spiritul de luptători şi dragostea pentru poruncile lui Dumnezeu şi viata în Hristos. Ei au construit singuri tot ce trebuia pentru o mânăstire adevărată spre deosebire de cei de pe stilul nou care au luat gata făcute mânăstirile voievodale, bisericile istorice şi alte lăcaşuri cu toată dotarea, care au fost construite pe timpul când toată ţara era ,,stilistă” de sfinţii neamului care pot fi acum şi ei numiţi ,,stilişti”.
      Astăzi pe cuprinsul tării, se construieşte mereu. Lăcaşurile de cult înfloresc unul după altul, aşa încât statisticile trebuie modificate continuu. Fără să intereseze ce fac alţii şi fără să fim invidioşi pentru realizările lor, dorim doar să fim lăsaţi in pace şi să ne construim viata bisericească, material şi spiritual aşa cum credem noi de cuviinţă.


Mânăstirea Slătioara
Rugul aprins al Bisericii Ortodoxe Române de Stil Vechi

      Astăzi când se poate merge la Mânăstirea Slatioara fără a fi controlat de miliţie sau a fi denunţat şi urmărit de Securitate, este de necrezut că aceasta a fost zidită numai prin credinţă, muncă şi jertfă. Istoria acestui sfânt lăcaş se confundă cu însăşi istoria Bisericii Ortodoxe de stil vechi şi este indisolubil legată de viaţa şi activitatea fondatorului ei, Sf. Ierarh Glicherie Mărturisitorul.
      Circumstanţele în care s-a construit au fost deosebit de dificile, deoarece după război, a fost doar puţină libertate, apoi a început din nou prigoana. Pe lângă sfinţia sa, alături de tovarăşul său de o viată şi frate duhovnicesc, părintele ieroschimonah David, primul stareţ al mânăstirii, s-a format un grup de călugări credincioşi, vrednici de muncă şi jertfă.
      Mânăstirea Slătioara a fost construită cu scopul de a deveni centrul duhovnicesc şi sediul conducerii Bisericii, de unde trebuia să se coordoneze întreaga activitate religioasă. Zona era cunoscută de cei doi întemeietori care pustniciseră în pădurile din jur, localitatea şi locul ales îndeplineau condiţiile pentru protecţie la vremuri ostile şi tulburi, iar oamenii erau credincioşii care se trăgeau din cei se căliseră în prigoana din primii ani de după schimbarea calendarului. In anul 1937, biserica construită de ei pe aceste meleaguri a fost dărâmată de jandarmi, dar ei nu şi-au pierdut credinţa.
      La Slătioara, Sf. Glicherie a stat ascuns 6 luni la Nicolae D. Ciocan. Vara stătea într-o căsuţă mică sau în podul acesteia, având ieşire spre fundul grădinii la pădure. Am fost la faţa locului cu părintele Pahomie de la mânăstire. Fiii şi nepoţii lui Nicolae Ciocan povestesc cu respect despre călugărul şi duhovnicul Glicherie. Era păzit şi anunţat din timp când apăreau patrule de jandarmi la Slătioara care-l căutau spre al aresta. Apoi a mai fost ascuns, un an, la Constantin Flămându, astăzi în etate de peste 83 de ani. Era căutat de jandarmi şi de prefectul judeţului Baia. Aceştia trimiseseră iscoade pentru a afla locul unde se ascundea, dar acestea primeau informaţii false de la credincioşi, iar locul cu pricina era tăinuit cu grijă. Constantin Flămându lucra pe atunci la noua biserică ce se construia la Slătioara, şi-l in forma pe Sf. Glicherie de tot ce se întâmpla. Credincioşii i-au construit un adăpost în pădurea Râşca, la locul numit Ghizinoaia, apoi când acesta era în pericol de a fi descoperit, au amenajat un altul pe pârâul Arinului de pe Râşca Mare.
      Călugării care supravieţuiseră prigoanei erau împrăştiati prin locurile unde au fost ascunşi în anii de prigoană. Toate aceste lumini aprinse ale Ortodoxiei prigonite trebuiau adunate pentru a se transforma într-o făclie puternică, la îndemâna oricărui suflet însetat de credinţă curată.
      În anul 1947 a început construirea mânăstirii, cu un mic paraclis din lemn pentru oficierea slujbelor de zi şi noapte. Biserica şi chiliile s-au construit după modelul schiturilor de la Muntele Athos, unde spaţiul este restrâns şi impune un plan economicos, care să satisfacă destinaţia clădirii şi să asigure spaţiile necesare vieţuitorilor. În anul 1978, s-au desfiinţat chiliile, care au fost mutate într-un corp de clădire nou, pentru a se mări biserica. În scurt timp, Mânăstirea Slătioara a devenit nu numai un loc duhovnicesc renumit si căutat, dar şi o şcoală religioasă şi un centru de conducere pentru tot cultul. În anii de prigoană comunistă asupra ei s-au focalizat principalele acţiuni de persecuţie religioasă şi politică. Mitropolia Moldovei a construit în apropiere o biserică şi multe anexe care era folosită de securişti pentru şantaj, promiţând tuturor care s-ar fi lepădat de credinţa lor, un post de preot aici.
      Primarul comunei Râşca, Anton Toader era un duşman înverşunat al mânăstirii, pe care o numea ,,cuib de stilişti”, dorind s-o distrugă cu orice preţ, dar n-a reuşit. Activistul de partid din zonă, Nicolae Bordeianu, avea obiceiul de a opri credincioşii care mergeau la mânăstire şi le confisca bunurile pe care le duceau ca jertfă. Ambii au avut o soartă tragică şi n-au murit până nu şi-au cerut iertare.
      Consiliul comunal şi şeful de postului de miliţie trimiteau somaţii la toţi călugării şi preoţii cu planificarea nopţilor de pază, le fixau data şi ora pentru instructaj. Vom da pe scurt conţinutul unei astfel de somaţii adresate chiar Mitropolitului Silvestru (tov. Onofrei Onofrei): ,,în baza Decretului 231 / 1974 şi a Hotărârii adunării locuitorilor din comuna Râşca, sa stabilit că în nopţile de 1,2,3 şi 4 ianuarie 1983, să vă prezentaţi la serviciul de pază obştească la postul nr.8 din satul Slătioaxa, de la orele 20.00 la orele 5.00 dimineaţa. În acest sens, la data de 30.12.1982 să fiţi prezent la postul de miliţie din comuna Raşca pentru instructaj...”.
      O astfel de somaţie a mai fost adresată şi actualului Mitropolit Vlasie, care era planificat pentru nopţile de 5,6,7 şi 8 ianuarie 1981. De câte ori veneau, ofiţeri de securitate cercau să le fie prezentate tabele cu personalul mânăstirii. Era evidentă supravegherea strictă care se făcea, de parcă ar fi fost vorba de nişte spioni sau oameni deosebit de periculoşi, În anul 1970, mânăstirea a achitat suma de 44.000 lei pentru electrificarea comunei Raşca, cu înţelegerea că va beneficia de curentul electric instalat. Cu toate că electrificarea comunei era aproape terminată, promisiunea şi înţelegerea era amânată sistematic. La fiecare reclamaţie, răspunsul era negativ. Era de fapt dorinţa răuvoitorilor ca mânăstirea să nu beneficieze de electrificare.
      Una dintre cele mai utilizate metode de persecuţie era problema domiciliului şi a mutajiei pe buletinul de identitate. Se aplicau amenzi repetate, atât călugărilor cât şi maicilor din mânăstiri, în urma controalelor dese şi inopinante. Un exemplu în acest sens este lt. maj. Turinschi, şeful biroului de evidenţa populaţiei din Fălticeni, care teroriza astfel tot personalul monahal din zonă. Oamenii diavolului n-au obţinut succesul dorit, deoarece flacăra credinţei ortodoxe strămoşeşti care ardea aici îi întărea pe aceştia şi puteau indura orice.
      Mânăstirea Slătioara era o adevărată cetate a credinţei în care duşmanii încercau să infiltreze persoane dubioase pentru a le fi furnizate informaţii despre activitatea călugărilor. Era însă uşor de depistat omul care nu venea pentru pocăinţă şi dragostea lui Dumnezeu şi nu putea fi deci compromisă astfel conducerea cultului. S-a lansat zvonul plasat de Securitate, ca mânăstirea va primi aprobarea de funcţionare legală. Acest zvon, menţinut câţiva ani, avea rolul de a abate atenţia conducătorilor Bisericii de la cursul activ al problemelor de organizare îi întărire a cultului. Situaţia a fost sesizată din interior, iar persoanele care au lansat zvonul îndepărtate.
      Clerul de la Mânăstirea Slătioara a fost în atenţia organelor de Securitate pentru poziţia lor anticomunistă pronunţată. Îmi aduc aminte că fiind la mânăstire, cu mulţi ani înainte de 1989, actualul Mitropolit Vlasie mi-a spus că venise cineva de la Securitate pentru a cerceta cazul unui preot bătrân care trimisese o scrisoare la CC. al P.C.R. prin care critica acţiunile ateiste şi mai ales obligarea populaţiei de a lucra duminica şi in sărbătorile religioase importante. Deci supravieţuirea n-a avut un caracter pasiv, ci unul activ prin care in ciuda faptului că atrăgea mânia organelor de represiune, se lupta pe faţă contra măsurilor ateiste aplicate poporului.
      Nesupunerea aceasta nu era o greşeală din moment ce conducerea ţării nu mai era cu Dumnezeu, singurul căruia clerul şi credincioşii de stil vechi şi-au plecat capul.
      Vom evoca acum pe scurt pe toţi conducătorii Bisericii care au activat la Mânăstirea Slâtioara. Primul Mitropolit, Galaction Cordun, era un om de aleasă cultura, cu studii teologice la Cernăuţi şi Sankt Petersburg. Afinitatea lui demonstrată încă din 1916 pentru calendarul iulian l-a făcut să accepte instalarea ca şef al cultului, la Mânăstirea Slâtioara la 5 aprilie 1955. A avut un rol important în rezidirea spirituală a Bisericii, ,,prin hirotonirea arhiereilor Glicherie, Evloghie şi Meftodie, precum şi a numeroşi preoţi. A trecut la cele veşnice la 8 iulie 1959, fiind înmormântat lângă biserică, în locul ales chiar de el.
      Al doilea mitropolit a fost Î.P.S. Glicherie Tănase, personalitatea cea mai importanţă a Bisericii, care-i datorează atât înfiinţarea cât şi supravieţuirea, dezvoltarea şi înflorirea ei actuală. Prin activitatea lui de păstor activ şi înţelept, este păstrat in mintea şi inima credincioşilor ca un adevărat apostol al credinţei ortodoxe strămoşeşti vechi. Lupta lui pentru propăşirea Bisericii Ortodoxe de stil vechi, a fost bucuria vieţii sale pământeşti, închinată mântuirii atâtor suflete care l-au urmat. A trecut la cele veşnice la 15/28 iunie 1985, dată la care în 1999 a fost canonizat şi trecut în rândul sfinţilor.
      A urmat în scaunul mitropolitan I.P.S.Silvestru Onofrei, ucenicul Sf. Ierarh Glicherie. Provine dintr-o familie de credincioşi din comuna Rădăşeni, jud. Suceava, care a dat Bisericii numeroşi preoţi şi călugări. Ca şi părinţii şi fraţii săi, şi-a închinat trupul şi sufletul legilor ortodoxe strămoşeşti, rugându-se lui Dumnezeu ,,să nu întârzie a arăta milostivirea peste neamul nostru” (Macavei 7,34). A avut fericirea să Biserica liberă şi autorizată să funcţioneze după 1989, în urma acţiunilor sale energice şi rapide obţinându-se şi aprobarea statutul de organizare şi funcţionare ca persoană juridică. A avut iniţiativa importantă de a se construi multe biserici noi şi a hirotonii noi episcopi, pentru întărirea şi înflorirea Bisericii A încetat din viaţă la 5/18 martie 1992, în plină activitate la vârsta de 68 de ani, regretat de toţi pentru plecarea sa prematură tocmai când era mai multă nevoie de un astfel de om în fruntea Bisericii.
      Succesorul său a fost ales l.P.S.Vlasie Mogârzan. A venit la călugărie de mic copil. După efectuarea stagiului militar, a revenit pentru a-şi duce mai departe viaţa şi idealul de călugăr în obştea acestei sfinte mânăstiri. Un preot mi-a relatat că un călugăr care trăise izolat de mânăstire, ca un pustnic, l-a văzut în curtea mânăstirii pe acest tânăr cuminte şi ascultător, cu mare dragoste pentru studiu şi cercetarea scrierilor teologice. Atunci pustnicul, schimonahul Damaschin Chiribuţă, a afirmat că ,,acest copil va ajunge departe”, profeţie care s-a adeverit mai târziu, prin înscăunarea ca Mitropolit al Bisericii Ortodoxe de stil vechi din România, la Duminica Tomei din anul 1992, la vârsta de 50 de ani.
      A îndurat de mic teroarea comunistă care l-a obligat de multe ori să fugă in pădure pentru a nu fi scos din mânăstire. In 1984 a fost ales stareţ al mânăstirii iar în 1985, hirotoni arhiereu. Ca stareţ s-a confruntat din nou cu acţiunile violente ale Miliţiei care nu suporta să vadă tineret la călugărie, de această dată punându-şi sufletul pentru tinerii săi ucenici, după cuvântul Evangheliei. I s-a cerut să trimită acasă pe călugării mai tineri, dar el a replicat că nu poate pentru că nu i-a adus şi nu i-a primit el în mânăstire. Fiind ameninţat de col. Murgoci, şeful biroului de evidenţa populaţiei, l-a înfruntat cu mare curaj, întinzând mâinile pentru a fi ,,legat”, după expresia ofiţerului zelos.
      Este ucenicul şi rodul duhovnicesc al tuturor celor trei mitropoliţi anteriori, fiind un autodidact perseverent. Prin apariţiile sale dese la televiziune, pentru emisiuni şi interviuri, a făcut cunoscută şi a apărat in faţa ţârii întregi cauza Bisericii dreptslăvitoare. În prezent păstoreşte cu vrednicie această Biserică îmbogăţind zestrea lăsată moştenire de marii bărbaţi care au condus-o înaintea lui. La mânăstire, sub conducerea I.P.S. Vlasie a început construirea unei impunătoare catedrale, cu hramul ,,Duminica Pogorârii Sf. Duh”, care în prezent are turnurile terminate şi se lucrează la acoperiş. Este o ofrandă adusă lui Dumnezeu şi Maicii Domnului, în care se vor înălţa rugăciuni de mulţumire către toţi Sfinţii, inclusiv Sf. Ierarh Glicherie, pentru binefacerile revărsate din plin peste Biserică după decembrie 1989.
      Mânăstirea Slătioara a fost, este şi va fi rugul aprins al credinţei ortodoxe strămoşeşti, care arde necontenit fără să scoată fum şi fără să lase cenuşă. Aici este locul de pelerinaj pentru credincioşii care vor dori să afle suferinţele suportate de adevăraţii fiii ai lui Hristos din 1924, până in 1989 şi să se închine la rodul acestor suferinţe, sfintele moaşte ale Sf. Ierarh Glicherie Mărturisitorul de la Slătioara. Numele şi renumele mânăstirii va fi de acum îmbogăţit cu al său. Cât a fost în viaţă a fost căutat de credincioşi ca duhovnic şi învăţător bisericesc. Acum, după trecerea la cele veşnice, în urma canonizării ca un sfânt şi făcător de bine. Prin Biserică, numai cei ce cred se bucură de puterea mijlocirii lui către Dumnezeu.
      Mânăstirea Slătioara este flacăra vie care arde veşnic deasupra acestei cetăţi spirituale de credinţă şi eroism care este Biserica Ortodoxă Română de stil vechi. Clipele de meditaţie şi reculegere petrecute la sfânta mânăstire, reprezintă pentru fiecare dintre noi, trăirea în mijlocul poporului adevărat al lui Dumnezeu, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.
Câteva date despre relaţiile Bisericii Ortodoxe Române de stil vechi
cu alte Biserici Ortodoxe surori, care nu s-au abătut de la dreapta credinţă

      Prietenul bun la nevoie se cunoaşte, spune un proverb românesc. Este izvorât din înţelepciunea, experienţa şi suferinţele acestui popor. Aşa a fost şi situaţia Bisericii Ortodoxe de stil vechi din România care a fost prigonită de ,,fraţii” autohtoni şi a fost nevoită sâ caute sprijin în altă parte.
      Sf. Glicherie mers la muntele Athos şi la Ierusalim să ia binecuvântare pentru tot ce făcea, dar mai ales pentru a obţine sprijinul în special pentru instituirea ierarhiei. Era nevoie de consultaţii şi de comuniune cu Bisericile surori în lupta pentru apărarea credinţei ortodoxe adevărate, luptă care o duceau şi aceste Biserici pe teritoriul lor. S-a reuşit cu multe dificultăţi să se stabilească legătura cu Biserica Ortodoxă de stil vechi din Grecia, care rămăsese şi ea in minoritate din cauza trecerii Bisericii oficiale la stilul nou. Această legătură s-a transformat cu timpul într-o comuniune liturgică puternică, concretizată in vizite frăţeşti reciproce cu ocazia evenimentelor majore, in ajutorul reciproc material şi spiritual atunci când situaţia îi impunea.
      Această Biserică este condusă de Mitropolitul Kiprianos de Oropos şi Fili, al cărui Sinod este compus din arhierei autohtoni, dar şi din străinătate. Cu Bisericile acestor episcopi Biserica noastră are in mod implicit comuniune liturgică şi colaborare în diverse domenii, după cum urmează:

Exarhatul american condus de I.P.S. Arhiepiscop Hrisostom de la Mânăstirea Sf. Ier. Grigorie Palama din Etna, California, SUA;
Î.P.S.Mitropolit loan şi Biserica lui din Sardinia, Italia;
P.S. Episcop Simeon şi Biserica lui din Viena, Austria;
P.S.Episcop Hrisostom şi Biserica lui din Sidney, Australia;
P.S.  Episcop  Fotie  de Triadiţa care conduce Biserica Ortodoxă de stil vechi din Bulgaria.

      In anul 1992, s-a stabilit comuniunea Liturgică şi cu Biserica Ortodoxă Rusă din Diaspora, cu sediul la New York, SUA, care are în componenţă dioceze numeroase pe toate continentele globului. Această Biserică este condusă de Î.P.S.Mitropolit Vitalie din partea cărui Sinod au venit cu ocazia hramului ,,Schimbarea la Faţă a Domnului” de la Mânăstirea Slătioara trei arhierei: P.S. Episcop Marcu al Germaniei (de la Mânăstirea Sf. Iov de Poceaev din Munchen ) in 1992, I.P.S. Arhiepiscop Ilarion de Sidney, Australia în 1996 şi î.P.S.Arhiepiscop Lavru, secretarul Sf. Sinod şi stareţ la Mânăstirea Sf. Treime din Jordanville, NY, SUA.
      Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române de stil vechi nu are relaţii de subordonare cu nici una din Bisericile amintite, respectându-se reciproc statutul de Biserici surori care impune autocefalia.
      Sfârşitul acestui mileniu este întâmpinat de Biserica noastră cu o situaţie mult îmbunătăţită fată de cea din cei 65 de ani de prigoană. Secolul XXI se prevede a fi un secol al tolerantei religioase, dar acre trebuie privit cu multă atenţie. Religiei i se pot întinde noi capcane, pentru a se crea noi rătăciri. Biserica dreptslăvitoare va sta pe aceeaşi poziţie neclintită a credinţei ortodoxe strămoşeşti, fără a admite nici o schimbare a tezaurului de dogme şi tradiţii.
      S-au suportat 65 de ani de persecuţie, s-au exercitat tot felul de presiuni asupra clerului şi credincioşilor pentru a renunţa la credinţa adevărată. Cu ajutorul lui Dumnezeu, această credinţă a fost păstrată aşa cum a fost primită de la străbuni şi tot aşa va fi predată urmaşilor noştri, în vecii vecilor.


ÎN LOC DE ÎNCHEIERE

      Răutatea omenească a ieşit la suprafaţă în toată goliciunea ei prin acţiunile anticreştine şi antiortodoxe, desfăşurate împotriva clerului şi credincioşilor rămaşi fideli credinţei ortodoxe strămoşeşti. Cu atât mai mult a fost relevată, pentru că această activitate răuvoitoare a fost îndreptată împotriva fraţilor de acelaşi neam şi aceiaşi credinţă care a existat în ţară până în 1924. Această credinţă a avut un rol important în menţinerea trează a conştiinţei naţionale, a unităţii şi continuităţii românilor de pe întreg teritoriul ţârii. În încercarea disperată de a obliga pe toţi să cânte la aceiaşi strană, nu s-a mai ţinut seama de necesitatea unităţii în credinţă a poporului român. Campania de calomnii, răspândite pe tot cuprinsul ţării împotriva acestor clerici şi credincioşi, a urmărit instigarea la violenţă şi a unor credincioşi devotaţi preoţilor de stil nou şi nu credinţei mântuitoare.
      Aceste acţiuni desfăşurate continuu, cu anumite intensităţi, au reuşit să formeze la unele persoane lipsite de cunoaşterea adevărului, păreri greţite despre clerul şi credincioşii de stil vechi. O persoană apropiată mi-a spus că stând de vorbă cu un călugăr dintr-o mânăstire de stil nou, acesta i-a spus că singura diferenţă intre Biserica oficială şi cea de stil vechi este că aceasta din urmă ,,nu este cu statul”. Răspunsul nu se apropie cu nimic de adevăr. Poate n-am fost cu statul comunist. Dar astfel de răspunsuri pot induce în eroare pe credincioşi şi pot crea o imagine falsă despre nişte adevăraţi români care au luptat pe front în toate războaiele pentru ţară.
      Un alt exemplu: un călugăr de la o mânăstire a obţinut o promisiune de la un director de întreprindere că poate ajuta mânăstirea cu o sponsorizare. Când a văzut însă antetul de pe cerere, a rupt hârtia. Iată unde poate campania îndelungată de mistificare a adevărului, chiar şi printre oamenii elevaţi.
      Sigur, această activitate compromiţătoare desfăşurată timp de 65 de ani, nu poate fi înlăturată imediat şi de peste tot Pentru aceasta trebuie răbdare, înţelegere şi mai ales voinţâ. Aproape fiecare mânăstire, schit, biserică sau paraclis din cele vechi sau din cele construite după 1989 au o istorie proprie şi pot fi adevărate imagini şi dovezi nepieritoare despre toate faptele incredibile dar reale pe care le-am relatat în această carte. Este necesar ca istoricul fiecărui aşezământ să fie pus la îndemâna credincioşilor şi vizitatorilor.
      Am fost întrebat dacă după evenimentele din decembrie 1989, activitatea antistilistă a încetat Răspunsul meu personal este că ar fi bine să mă înşel, dar n-a încetat. Un călugăr de la mânăstirea Cucova, care colecta bani în Bucureşti pentru pictura bisericii, a fost prins de un ofiţer de poliţie şi dus la Patriarhie. Aici un episcop vicar i-a ridicat suma de 200.000 lei, pe care a spus că o va împărţi săracilor. în foarte multe localităţi din ţară cei ce colectează bani pentru bisericile de stil vechi, sunt controlaţi de preotul de stil nou care le fac şicane. În municipiul Cluj-Napoca, călugării veniţi din alte părţi din ţară sunt controlaţi de către poliţie şi li se cere aprobarea Arhiepiscopiei Clujului Nu avem nimic împotrivă cu legitimarea în faţa organelor de poliţie, dar în ce lege scrie că trebuie şi aprobarea Bisericii oficiale cu care noi n-avem nimic în comun ? Cine i-a dat dreptul de control? Există iar o înţelegere secretă între conducerea Bisericii oficiale şi Poliţie? Se pun la cale alte acte de persecuţie?
      Aprobările şi autorizaţiile de construcţie se obţin în continuare foarte greu şi discriminatoriu, iar în ultima vreme, pentru că Biserica noastră este autorizată să funcţioneze sub denumirea de ,,Organizaţia credincioşilor Bisericii Ortodoxe de stil vechi din România”, aprobările se dau pentru ,,sală de închinare” şi nu pentru biserică aşa cum ar fi normal şi după cum o arată proiectele, spre ruşinea celor care cred că astfel ne înjosesc pe noi, dar se înjosesc pe ei.
      Discutând despre idea unui recensământ dorit de unele voci nostalgice, Î.P.S. Mitropolit Vlasie crede că acesta nu este necesar pentru că atunci când s-a făcut cel naţional s-au întrebuinţat tot felul de metode ca pe liste să figureze numai cuvântul ,,ortodox”. Recensământul pe teme religioase este tot o formă de asuprire, o metodă ce aminteşte de birocraţia comunistă şi poate abate atenţia credincioşilor de la realitatea crudă.
      Problema care trebuie să ne preocupe este vindecarea rănilor făcute în conştiinţa şi sufletul poporului român în cei 45 de ani de comunism şi ateism. Ne întrebăm dacă după 1989 este libertate reală pentru cultele persecutate înainte. Este pe hârtie, dar când trebuie aplicate în practică, atunci totul devine un coşmar. Încă mai există acţiuni ,,antistililiste” şi deci anticreştine, din care rezultă că nu la toţi cei care au fost împotriva noastră le convine libertatea pe care am dobândit-o. Se caută reconcilierea şi apropierea de alte culte, dar se trece cu rea credinţă şi cu ştiinţă peste o realitate obiectivă şi anume, existenţa Bisericii Ortodoxe Române de stil vechi.
      Oare clerul şi credincioşii acesteia vor trebui să urce din nou golgota prigoanei pentru apărarea credinţei adevărate ?
      N-am dorit nici o dată să fim în conflict cu nimeni. Singura noastră dorinţă a fost să păstrăm adevărul de credinţă şi atât. Dacă acest fapt deranjează pe cineva, nu suntem noi vinovaţi. Singura noastră vină este poate aceea că existăm şi simpla noastră existenţă este un ghimpe pentru cei ce doresc mistificarea adevărului care le-ar demasca greşelile.
      Folosirea forţei n-are nimic comun cu principiile creştine şi cei care o utilizează nu se pot numi creştini.
      Am folosit termeni care n-ar fi trebuit să figureze într-o lucrare despre credinţă. ,,Luptă, planuri, atac, escortă, arme, muniţie, jandarmi şi închisoare” sunt cuvinte care ar trebui să figureze într-o, epopee de război. Dar efectiv aceasta a fost realitatea. Folosirea forţei mai are însă un rezultat, anume apariţia eroilor şi a martirilor.
      Alte cuvinte pe care greu le-am aşternut pe hârtie, dar la care n-am găsit sinonime sunt ,,bordei, râpă, ascuns, urmărit, torturat, jefuit, ieşire secretă, fugă, noapte, iscoade şi trădare” care ar fi trebuit să facă parte dintr-o carte de aventuri. Dar efectiv asta a fost realitatea.
      Dacă stăm bine să ne gândim, dacă viaţa ar fi decurs normal, această carte nici n-ar fi trebuit să apară şi nici n-am dorit aceasta. Am fost obligaţi de conştiinţa noastră, sensibilizată de amintirea, memoria şi pomenirea veşnică a unor oameni, care iată au fost transformaţi fără voia lor în eroi şi martiri, pentru singura vină că aveau alte convingeri religioase decât ale celor care se cred stăpânii lumii.
      Încheiem cu aceleaşi cuvinte pe care le-a folosit Î.P.S. Mitropolit Vlasie în precuvântarea sa, care constituie esenţa atât a concepţiei şi a liniei noastre directoare, cât mai ales disponibilitatea noastră pentru dialog, colaborare, dragoste şi mai ales iertare. Deci toată această carte s-a scris pentru a trezi conştiinţele şi a nu se mai repeta faptele evocate în ea căci noi nu vrem să devenim din persecutaţi, persecutori, din prigoniţi prigonitori şi din asupriţi asupritori. Dar nici să devenim din persecutaţi mai persecutaţi, din prigoniţi mai prigoniţi şi din asupriţi mai asupriţi.
      Aşa să ne ajute Dumnezeu !